Dla rodzica

Działania wychowawcze prowadzone przez pracowników internatu zakładają przede wszystkim:

• troskę o zdrowie i bezpieczeństwo młodzieży,
• motywację do systematycznej nauki,
• rozwijanie zainteresowań i uzdolnień młodzieży,
• zapewnienie odpowiednich warunków mieszkaniowych,

Prowadząc szeroki zakres działań opiekuńczo – wychowawczych pomagamy wychowankom odnaleźć się w nowej rzeczywistości, zaadaptować się w nieznanym środowisku z dala od rodziny. Zapewniamy równość szans, kształtujemy umiejętności pozwalające sprostać wymogom samodzielnego i odpowiedzialnego życia. Oferujemy dobre warunki zarówno do nauki, jak i do odpoczynku.

Dbamy o różnorodność form spędzania czasu wolnego. Organizowanych jest wiele uroczystości okolicznościowych takich jak: dzień chłopaka, andrzejki, mikołajki, walentynki. Tradycją internatu stały się „Otrzęsiny” dla klas pierwszych i wspólne kolacje wigilijne. Każdego roku dbamy o bardzo uroczysty i podniosły klimat tej uroczystości. Wspólnie śpiewamy kolędy, składamy sobie życzenia i dzielimy się opłatkiem. Stałymi formami spędzania czasu wolnego są cotygodniowe zajęcia sportowo – rekreacyjne na hali sportowej oraz codziennie zajęcia na profesjonalnie wyposażonej siłowni. Nasza młodzież aktywnie współuczestniczy w organizacji życia w internacie poprzez pracę w samorządzie – Młodzieżowej Radzie Internatu.

Możliwość współdecydowania, daje wychowankom poczucie sprawstwa zdarzeń, przyczyniając się tym samym do poczucia wpływu na otoczenie i własne losy. Wszystkie te czynniki składają się na szczególną, „rodzinną” atmosferę panującą w naszym internacie, dającą młodzieży poczucie przynależności i bezpieczeństwa. Tworzymy społeczność, w której obowiązuje otwarta komunikacja, jasne normy i reguły życia, a wszyscy członkowie wspólnoty ponoszą odpowiedzialność za siebie i współodpowiedzialność za swoją grupę oraz internat.

Duże znaczenie ma dla nas współpraca wychowawców i rodziców, która jest podstawą harmonijnego rozwoju dziecka. Od Państwa otrzymujemy podstawowe informacje o wychowanku, jego zainteresowaniach, skłonnościach, uzdolnieniach i nawykach, stanie zdrowia i przebytych chorobach. Im bogatszy jest zasób tych informacji tym pełniejsza znajomość psychiki wychowanka, a co za tym idzie – bardziej skuteczniejsze może być oddziaływanie wychowawcy i współpraca z wychowankiem nad kształtowaniem jego osobowości. Zebrania z rodzicami wychowanków najczęściej organizowane są przy okazji wywiadówek. W trakcie tych spotkań kładziemy szczególny nacisk na indywidualny kontakt z rodzicem wychowanka. Pozwala to na swobodny przepływ informacji mający na celu wnikliwą analizę problemów dziecka, na obranie wspólnej strategii działań naprawczych, jak też na poznanie sukcesów, zainteresowań i potrzeb wychowanka.