Regulamin

REGULAMIN INTERNATU

ZESPÓŁU SZKÓŁ NR 1
im. KAZIMIERZA WIELKIEGO
W MIŃSKU MAZOWIECKIM
ul. BUDOWLANA 4

Załącznik do Statutu Szkoły

I. Podstawy prawne wydania regulaminu

 • Ustawa z dnia 14.12.2016r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2018 r., poz.996);
 • Ustawa z dnia 26.01.1982r. Karta Nauczyciela(Dz. U. z 2018r., poz.967);
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017r.
  w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. z 2017r., poz.649);
 • Statut Zespołu Szkół Nr 1 im. Kazimierza Wielkiego w Mińsku Mazowieckim;

II. Postanowienia ogólne

 • Internat jest integralną częścią Zespołu Szkół Nr 1 im. Kazimierza Wielkiego w Mińsku Mazowieckim. Przeznaczony jest dla uczniów naszej szkoły mieszkających w miejscowości, z której codzienny dojazd do szkoły jest utrudniony lub w szczególnych przypadkach mieszkających w Mińsku Mazowieckim. W miarę wolnych miejsc mieszkańcami internatu mogą być uczniowie z innych szkół ponadpodstawowych z terenu miasta i powiatu mińskiego oraz uczestnicy kursów zawodowych.
 • Regulamin określa szczegółowe zasady działalności internatu. Tworzy warunki dla rozwijania samorządności wychowanków, partnerstwa
  i współodpowiedzialności za funkcjonowanie placówki;
 • Regulamin wchodzi w życie z dniem przyjęcia go przez Radę Wychowawców Internatu;

III. Organizacja Internatu

Internat Zespołu Szkół Nr 1 im. Kazimierza Wielkiego w Mińsku Mazowieckim posługuje się pieczęcią o następującej treści:


INTERNAT
Zespołu Szkół nr 1
im. Kazimierza Wielkiego
ul. Budowlana 4
05-300 Mińsk Mazowiecki


Otwarcia, przekształcenia lub likwidacji internatu może dokonać Dyrektor szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę. Internat zapewnia opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania. Jest placówką koedukacyjną.

Dysponuje kuchnią i stołówką mogącą pomieścić 300 osób.

Ogólna liczba miejsc w internacie wynosi 120 .

Gospodarkę miejscami w internacie prowadzi Dyrektor szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym.

Szczegółowa organizację opieki i wychowania w danym roku szkolnym określa „Arkusz organizacji internatu” opracowany przez Kierownika internatu i Dyrektora szkoły przed 30 kwietnia każdego roku na podstawie planu finansowego szkoły. Arkusz zatwierdzany jest przez organ prowadzący szkołę.

Podstawową jednostką organizacyjną w internacie jest grupa wychowawcza, licząca do 35 wychowanków. Liczba wychowanków niepełnosprawnych w grupie wychowawczej odpowiada liczbie uczniów w oddziale specjalnym tj. 10 – 16 osób. Liczba godzin opieki wychowawczej nad grupą wynosi 49 tygodniowo. Opieka nocna w internacie organizowana jest w porze 22.00 – 6.00. Godziny pracy wychowawców są zgodne z planem ustalonym przez Kierownika internatu i zaopiniowanym przez Radę Wychowawców placówki.

Rozkład dnia w internacie uwzględnia czas na naukę, pracę na rzecz internatu i środowiska, zajęcia kulturalne i sportowe oraz inne formy wypoczynku
i rozrywki.

ROZKŁAD DNIA W INTERNACIE

06.30 – 07.00 – pobudka, toaleta poranna
07.00 – 07.30 – śniadanie
07.30 – 07.50 – porządkowanie sal, przygotowanie się do lekcji
08.00 – 15.00 – zajęcia szkolne i praktyczne wg planu
08.00 – 10.00 – nauka własna dla uczniów mających lekcje po południu
12:30 – 14:30 – obiad

Do 17.00 – czas wykorzystywany wg własnych potrzeb po uzgodnieniu z wychowawcą
17.00 – 18.30 – obowiązkowa nauka własna lub zajęcia w grupach
18.30 – 19.00 – kolacja
19.00 – 20.00 – czas wykorzystywany wg własnych potrzeb w uzgodnieniu
z wychowawcą
20:00 – 21:00 – zajęcia zorganizowane grupowe i czas wykorzystywany wg własnych potrzeb w uzgodnieniu z wychowawcą
21.00 – 21.30 – toaleta wieczorna
21.30 – 21.50 – przygotowanie do ciszy nocnej
22.00 – 06.30 – cisza nocna

W dni wolne od zajęć lekcyjnych nie ma obowiązku nauki własnej, zajęcia zorganizowane mogą być w godzinach dowolnych. Pracami samorządu internatu kieruje zarząd Młodzieżowej Rady Internatu, wybrany w demokratycznych wyborach. Kadencja MRI trwa jeden rok szkolny. Młodzieżowa Rada Internatu jest organizacją samorządową, będącą reprezentacją mieszkańców internatu, która współuczestniczy
w podejmowaniu decyzji dotyczących najważniejszych spraw internatu. Ponosi współodpowiedzialność za realizację zadań określonych przez regulamin internatu w zakresie organizowania uroczystości kulturalnych, rekreacyjnych wyjść poza placówkę, wycieczek, pomocy w nauce, prowadzenia konkursów oraz dbania o powierzony sprzęt.

Internat prowadzi działalność z wyłączeniem wakacji i przerw świątecznych zgodnie z kalendarzem danego roku szkolnego. Czynny jest w okresie trwania zajęć dydaktycznych w szkole od niedzieli od godz. 16.00 do piątku do godz. 17.00.

IV. Cele i zadania internatu

Celem internatu jest stworzenie młodzieży warunków socjalno-bytowych, zapewnienie opieki wychowawczej, umożliwienie uczniom realizacji kształcenia, jak również wspomaganie opiekuńczo-wychowawczej roli szkoły oraz rodziny. Stworzenie optymalnych warunków do rozwoju zamiłowań, zainteresowań
i uzdolnień.

Podstawowym zadaniem realizowanym przez zespół wychowawców w poszczególnych grupach jest dążenie do pełnego usamodzielnienia wychowanków i przygotowanie ich do dorosłego życia z uwzględnieniem godności osobistej, autonomii, poczucia własnej wartości oraz twórczej aktywności prowadzącej do wszechstronnego rozwoju osobowości.

Zadania internatu:

 1. Zapewnienie za odpłatnością całodziennego wyżywienia
  i zakwaterowania, zorganizowanego zgodnie z zarządzeniem dyrektora ZS nr 1, stanowiącego załącznik do regulaminu internatu.
  1. Opłata wnoszona przez ucznia za posiłki w stołówce jest równa wysokości kosztu surowca przeznaczonego na wyżywienie. Opłata za wyżywienie i zakwaterowanie jest wnoszona do 10-ego dnia każdego miesiąca. W przypadku uczestników kursów zawodowych do końca drugiego tygodnia w każdej edycji kursu.
  2. Po przekroczeniu wymienionych terminów płatności będą naliczane odsetki ustawowe.
  3. Opłata za wyżywienie podlega obniżeniu o dzienną stawkę żywieniową za każdy dzień nieobecności wychowanka w internacie, licząc od następnego dnia od daty zawiadomienia indywidualnego lub telefonicznego i zwrotu właściwych kartek żywnościowych do wychowawcy placówki. Rozliczenie kosztów żywienia dokonywane jest po zakończeniu danego miesiąca.
  4. Dopuszczalna jest możliwość przedłużenia terminu płatności za wyżywienie i zakwaterowanie w przypadku indywidualnych zdarzeń losowych ucznia. W tym celu należy złożyć podanie do kierownika internatu, który może przedłużyć termin płatności maksymalnie o 14 dni.
  5. Zwrot należności nadpłaconych za wyżywienie można uzyskać po napisaniu podania do Kierownika internatu i przedstawieniu paragonu z kasy fiskalnej z poniesionej wpłaty.
  6. Uczeń ze względu na trudną sytuację materialną może być częściowo zwolniony z opłaty za wyżywienie.
  7. W przypadku zwolnień, wysokość ponoszonych opłat zatwierdza organ prowadzący szkołę w oparciu o regulamin pomocy materialnej.
  8. Częściowe zwolnienie ucznia z odpłatności dokonywane jest na podstawie udokumentowanych źródeł dochodu, informacji
   w wywiadach środowiskowych oraz własnych spostrzeżeń, dotyczących prawidłowego funkcjonowania rodziny.
 2. Zapewnienie uczniom bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu.
 3. Zapewnienie odpowiednich warunków do nauki własnej, w nauce, wspieranie rozwoju zainteresowań i uzdolnień uczniów.
 4. Upowszechnianie idei demokracji, sprawiedliwości, tolerancji i wolności.
 5. Wspieranie w rozwiązywaniu problemów uczniów.
 6. Tworzenie warunków do uczestniczenia w kulturze, sporcie i turystyce oraz organizacja czasu wolnego.
 7. Dbałość o stan zdrowia i bezpieczeństwo młodzieży. Upowszechnianie kultury fizycznej i czynnego wypoczynku.
 8. Wdrażanie do samodzielności, samoobsługi i tolerancji.
 9. Wyrabianie samorządności, zaradności życiowej i poczucia odpowiedzialności.
 10. Wewnętrzne życie wychowanków internatu regulują przepisy porządkowe opracowane na każdy rok szkolny przez Kierownika internatu i Radę Wychowawców.
 11. Internat realizuje zadania w tym wychowawcze i profilaktyczne, współpracując ze szkołami, poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, rodzicami, organizacjami społecznymi, instytucjami i placówkami w środowisku.

V. Organy internatu

A. Struktura zarządzania internatem:

1 Kierownik internatu
2 Rada Wychowawców Internatu
3 Młodzieżowa Rada Internatu

Ad.1. Szczegółowy zakres obowiązków i czynności Kierownika internatu określa Dyrektor szkoły.

Ad.2. Radę Wychowawców Internatu stanowią:

a) Kierownik Internatu

b) Wychowawcy

Na posiedzenie Rady mogą być zapraszani goście w zależności od tematyki zebrania. Posiedzenia Rady Wychowawców Internatu odbywają się co najmniej 3 razy w roku. Mogą być one zwołane na wniosek Kierownika lub 1/3 członków Rady. Przewodniczącym Rady jest Kierownik Internatu.

Ad.3. Młodzieżowa Rada Internatu jest reprezentacją wszystkich wychowanków mieszkających w internacie.

B. Zadania Rady Wychowawców Internatu:

 1. Opracowanie, zatwierdzanie i ocena realizacji Rocznego Planu Pracy Internatu.
 2. Ocena działalności opiekuńczo-wychowawczej i gospodarczej internatu, podejmowanie decyzji o sprawach istotnych dla placówki.
 3. Ustalenie wniosków zmierzających do podnoszenia efektywności pracy.
 4. Inicjowanie i organizowanie różnych form działalności opiekuńczo-wychowawczej.
 5. Przeprowadzenie ewaluacji placówki oraz opracowanie raportu z podejmowanych działań ewaluacyjnych z wnioskami do dalszej pracy.
 6. Podejmowanie decyzji w sprawach nagradzania i karania wychowanków.
 7. Współdziałanie w zakresie planowania i realizacji zadań gospodarczych.
 8. Rada Wychowawców Internatu decyduje o istotnych dla internatu sprawach.
 9. Decyzje zapadają większością głosów przy 2/3 obecnych.
 10. Kierownik internatu ma prawo zawiesić, zmienić lub anulować wykonanie decyzji Rady Wychowawców, jeżeli jest sprzeczna z przepisami.
  O wstrzymaniu decyzji powiadamia Dyrektora szkoły. Dyrektor podejmuje decyzję w ciągu 14 dni.
 11. Od decyzji Rady Wychowawców Internatu, wychowanek ma prawo odwołać się do Dyrektora szkoły lub organu prowadzącego.

C. Zadania Młodzieżowej Rady Internatu:

 1. Współuczestnictwo w decydowaniu o sprawach i wychowawczych internatu.
 2. Przedstawianie wniosków i opinii dotyczących internatu.
 3. Współorganizowanie zajęć w czasie wolnym.
 4. Organizacja współzawodnictwa, samoobsługi, dyżurów młodzieżowych, prac społecznych w internacie.
 5. Wybieranie przedstawicieli do Młodzieżowej Rady Internatu w danym roku szkolnym.

VI. Pracownicy internatu

Internat zatrudnia pracowników pedagogicznych i administracyjnych.
Pracownikami pedagogicznymi są: Kierownik internatu i wychowawcy.

Do najważniejszych obowiązków wychowawcy internatu należy:

 1. Stwarzanie wychowankom odpowiednich warunków doi wypoczynku.
 2. Ustalanie wspólnie z przedstawicielami grupy zadań opiekuńczo-wychowawczych i  kierowanie ich wykonywaniem.
 3. Wyrabianie u wychowanków samodzielności i wdrażanie do samoobsługi.
 4. Rozwijanie działalności samorządowej wychowanków.
 5. Udzielanie porad i pomocy wychowankom w rozwiązywaniu trudności powstających na tle niepowodzeń szkolnych i kontaktów z rówieśnikami.
 6. Współdziałanie z nauczycielami i rodzicami w zakresie postępów w nauce i zachowaniu wychowanków.
 7. Troska o stan zdrowia i bezpieczeństwo wychowanków, kształtowanie nawyków higienicznych.
 8. Czuwanie nad przestrzeganiem regulaminu internatu.
 9. Odpowiedzialność za powierzone mienie.
 10. Prowadzenie na bieżąco odpowiedniej dokumentacji.

Pracownicy administracji współpracują w procesie opiekuńczo-wychowawczym. Pracują w oparciu o szczegółowy zakres czynności obowiązków określony przez Dyrektora szkoły dla poszczególnych stanowisk pracy.

VII. Wychowankowie

A. Warunki przyjęcia do internatu.

O przyznanie miejsca w internacie może ubiegać się uczeń:

 1. Mieszkający w miejscowości, z której codzienny dojazd jest niemożliwy lub utrudniony, w szczególnych przypadkach mogą być przyjęci uczniowie z Mińska Mazowieckiego;
 2. Wykazujący się pozytywną oceną z zachowania;
 3. Posiadający stan zdrowia kwalifikujący do zamieszkania w internacie.

Uczeń starający się o przyznanie miejsca w internacie powinien złożyć Kartę Zgłoszenia Ucznia do Internatu z podpisem rodzica lub opiekuna prawnego:

 • do 31 maja – mieszkańcy internatu ubiegający się o miejsce

w następnym roku szkolnym

 • najpóźniej w dniach kończących poszczególne etapy rekrutacji – uczniowie przyjęci do klas I.

Pierwszeństwo w przyjęciu do internatu przysługuje:

 • uczniom ZS Nr 1 – szczególnie tym, którzy mieszkali i nadal odpowiadają określonym kryteriom;
 • wychowankom Domów Dziecka, Ośrodków Szkolno – Wychowawczych i rodzin zastępczych;
 • dzieciom samotnych matek lub ojców, z rodzin wielodzietnych
  o trudnych warunkach materialnych;

Przydziału miejsca w internacie dokonuje Rada Wychowawców Internatu w terminach określonych w harmonogramie rekrutacji na dany rok szkolny. Uczniowie z innych szkół przyjmowani są , w przypadku wolnych miejsc, na zasadzie porozumienia dyrekcji szkół w uzgodnieniu z Kierownikiem internatu.

Uczniowi nieprzyjętemu przysługuje prawo odwołania się do Dyrektora szkoły, organu prowadzącego szkołę – zachowując drogę służbową.

B. Obowiązki wychowanka internatu: 

 1. Przestrzegania postanowień zawartych w statucie szkoły, regulaminie internatu oraz rozkładu dnia w internacie.
 2. Przestrzegania przepisów BHP i Ppoż. oraz uczestniczenie w instruktażu prowadzonym przez wychowawców.
 3. Systematycznego udziału w zajęciach lekcyjnych, praktycznych oraz sumiennego przygotowywania się do nich.
 4. Uczeń zakwaterowany w Internacie (nie dotyczy kursów zawodowych) podaje do wiadomości wychowawcy internatu swoje hasło do dziennika elektronicznego w celu możliwości kontrolowania przez wychowawcę bieżącej sytuacji dydaktycznej, wychowawczej oraz frekwencji
 5. Uczestniczenia w nauce własnej. Przebywania w tym czasie w swoich pokojach, opuszczania ich tylko w uzasadnionych przypadkach.
 6. Kulturalnego zachowania się w internacie i poza nim, dbania o piękno mowy ojczystej, używania zwrotów grzecznościowych.
 7. Okazywania szacunku Kierownikowi, wychowawcom oraz pracownikom placówki.
 8. Podporządkowywania się zaleceniom Kierownika, wychowawców postanowieniom MRI oraz rozstrzygania sporów wyłącznie na zasadach określonych w regulaminie internatu.
 9. Przestrzegania zasad kultury współżycia społecznego w odniesieniu do innych mieszkańców, przeciwstawiania się przejawom brutalności wulgarności, szanowania poglądów innych ludzi, poszanowania wolności i godności osobistej drugiego człowieka.
 10. Dbania o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz swoich kolegów. Zgłaszania wszelkich nieprawidłowości w zachowaniu współmieszkańców wychowawcom lub kierownikowi.
 11. W przypadku choroby po uzgodnieniu z wychowawcą, rodzicem lub opiekunem prawnym, wychowanek jest zobowiązany do wyjazdu do domu. Placówka nie posiada warunków, by zapewnić długotrwałą opiekę osobom chorym.
 12. W przypadku uczestniczenia młodzieży w zajęciach dodatkowych, poza szkołą, dostarczenia pisemnej zgody rodziców/opiekunów prawnych (kursy językowe, zajęcia sportowe i inne).
 13. Troszczenia się o mienie internatu, jego estetyczny wygląd, staranie się utrzymanie czystość i porządku we wszystkich pomieszczeniach placówki (stołówka, sypialnie, świetlice, łazienki i toalety, itp.) oraz otoczenia internatu.
 14. Zgłaszania wszelkich zauważonych usterek wychowawcy lub Kierownikowi internatu.
 15. Pokrycia kosztów zniszczonego mienia internackiego (indywidualnie lub zbiorowo).
 16. Przestrzegania zasad higieny osobistej, posiadania i używania przyborów toaletowych, zmiany obuwia i odzieży.
 17. Strzeżenia mienia własnego i cudzego poprzez każdorazowe zabezpieczenie drzwi pokoi i pozostawienia klucza w pokoju wychowawców (Pracownicy internatu nie ponoszą odpowiedzialności za zaginione przedmioty).
 18. Indywidualnego ponoszenia odpowiedzialności za posiadane rzeczy osobiste.
 19. Sumiennego pełnienia dyżurów porządkowych w internacie.
 20. Uzgodnienia z Wychowawcą każdorazowego wyjścia z placówki w czasie wolnym oraz wpis do zeszytu wyjść.
 21. Uzgodnienie z Wychowawcą oraz potwierdzenie przez rodzica wyjścia z placówki podczas nauki własnej oraz wpis do zeszytu wyjść.
 22. Uzgadniania z Wychowawcą lub zgłaszania każdorazowego wyjazdu z internatu – jeżeli wychowanek nie udaje się do domu powinien podać adres wyjazdu. Potwierdzenia wyjazdu we właściwym zeszycie wyjazdów.
 23. Terminowego regulowania opłat za wyżywienie i zakwaterowanie w internacie zgodnie z terminami i informacjami zawartymi w niniejszym regulaminie.
 24. Wyjazd wychowanka od poniedziałku do piątku może nastąpić po wcześniejszym powiadomieniu pisemnym lub telefonicznym przez rodziców lub opiekunów.
 25. Powrót do internatu z domu w niedzielę może się odbywać w godzinach 16.00-20.00. Wychowanek ma obowiązek zgłosić swój przyjazd Wychowawcy dyżurującemu oraz wpisać się do zeszytu przyjazdów.
 26. Spożywania posiłków w stołówce o wyznaczonych godzinach (śniadania, obiady, kolacje), a posiłki dodatkowe w internacie przyrządzać tylko w pokoju kulinarnym.
 27. Aktywnego uczestniczenia w różnych formach zajęć w internacie.
 28. Branie udziału w realizacji zadań podejmowanych przez własną grupę.
 29. Uczestniczenia w pracach społecznych podejmowanych przez internat.
 30. Przestrzegania ciszy nocnej w godzinach 22.00 – 6.30.
 31. Pozostawiania kluczy od pokoju w pokoju wychowawców.
 32. Oddania do depozytu, Wychowawcy lub Kierownikowi internatu, sprzętu elektronicznego użytkowanego niezgodnie z regulaminem placówki.

C. Prawa wychowanka internatu:

 1. Wybierania i możliwości bycia wybieranym do Młodzieżowej Rady Internatu.
 2. Przedstawiciele MRI mają prawo do udziału w posiedzeniach Rady Wychowawców  Internatu poświęconych sprawom mieszkańców.
 3. Brania udziału w opracowaniu i zatwierdzaniu Rocznego Planu Pracy Internatu.
 4. Zakwaterowania w pokoju posiadającym niezbędne wyposażenie oraz korzystanie z urządzeń socjalno-bytowych i sanitarno-higienicznych zgodnie z ich przeznaczeniem.
 5. Korzystania z całodziennego odpłatnego wyżywienia.
 6. Wymiany bielizny pościelowej co cztery tygodnie.
 7. Korzystania ze sprzętu i środków dydaktycznych internatu służących do nauki oraz  księgozbioru internatu podczas zajęć pozalekcyjnych.
 8. Nauki w pokojach oraz innych pomieszczeniach do tego celu przeznaczonych. Wychowanek ma możliwość nauki w czasie ciszy nocnej po wcześniejszym zgłoszeniu tego faktu Wychowawcy, jednak nie później niż do godziny 23.00.
 9. Korzystania z pomocy Wychowawców i kolegów w nauce.
 10. Opieki wychowawczej i pobytu w internacie w warunkach zapewniających  bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej, ochronę i poszanowanie jego godności oraz swobodnej wypowiedzi.
 11. Życzliwego traktowania w procesie opiekuńczo-wychowawczym.
 12. Swobody wyrażania myśli i przekonań w szczególności dotyczących życia internatu, a także światopoglądowych i religijnych, jeżeli nie narusza tym dobra innych osób.
 13. Korzystania z pomocy Wychowawców w rozwiązywaniu problemów osobistych, konfliktów koleżeńskich i innych trudności wynikających
  z faktu zamieszkania w internacie.
 14. Rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów.
 15. Korzystania w czasie wolnym ze sprzętu sportowego,audiowizualnego, będącego na wyposażeniu internatu zgodnie z ustalonymi zasadami.
 16. Wypoczynku i uczestniczenia we wszystkich zajęciach organizowanych przez internat oraz w porozumieniu z Wychowawcą w innych zajęciach sportowych, technicznych i artystycznych prowadzonych przez placówki i organizacje społeczne w środowisku.
 17. Wpływania na życie internatu przez działalność samorządową i pracę w MRI. Zgłaszanie MRI wszelkich wniosków mających na celu poprawę organizacji pracy, nauki i warunków bytowych w internacie.
 18. Wystroju sal wg własnych upodobań, zachowując przepisy BHP i Ppoż. oraz odczucia innych mieszkańców i pracowników. Dekoracje nie mogą powodować zniszczeń ścian i sprzętu.
 19. Spotkań koleżeńskich w czasie wolnym w internacie z osobami spoza placówki, które mogą się odbywać za zgodą wychowawcy w sali sypialnej lub świetlicy.
 20. Przebywania dziewcząt na kondygnacji chłopców i chłopców na kondygnacji dziewcząt do godziny 20.00.

D. Na terenie internatu bezwzględnie zabrania się:

 1. Spożywania, posiadania i przebywania pod wpływem alkoholu, środków odurzających i substancji psychoaktywnych, papierosów elektronicznych.
 2. Palenia tytoniu w salach, łazienkach i innych pomieszczeniach internatu.
 3. Samowolnej zmiany zakwaterowania w pokojach. Przenoszenia do innej sali elementów wyposażenia pokoi bez ustalenia tego faktu
  z Wychowawcą.
 4. Biegania po korytarzach, schodach, zjeżdżania po poręczach.
 5. Wyrzucania przez okno śmieci, butelek i innych przedmiotów oraz trzepania dywanów.
 6. Siadania na parapetach w otwartych oknach.
 7. Hałasowania, zwłaszcza w godzinach nauki własnej i ciszy nocnej.
 8. Korzystania z telefonów komórkowych i urządzeń elektronicznych podczas ciszy nocnej (22.00 – 6.30).
 9. Przychodzenia do internatu w czasie przerw międzylekcyjnych.
 10. Zamykania się na klucz w pokojach w czasie, gdy przebywają w nich mieszkańcy.
 11. Przyjmowania obcych osób bez wiedzy i zgody wychowawców.
 12. Wynoszenia naczyń ze stołówki.
 13. Opuszczania internatu w godzinach innych niż przewiduje rozkład dnia.
 14. Posiadania grzałek i kuchenek elektrycznych.
 15. Używania zapałek i świeczek, co stwarza zagrożenie bezpieczeństwa dla innych mieszkańców.
 16. Dokonywania wszelkich napraw urządzeń bez zgody i wiedzy Wychowawcy.

E. Nagrody i kary przewidywane dla wychowanków internatu:

Za wyróżniającą aktywność, wzorową postawę społeczną, przykładne zachowanie, wyróżniające wypełnianie obowiązków mieszkańca internatu oraz dobre wyniki w nauce, wychowanek może otrzymać następujące nagrody i wyróżnienia:

Nagrody:

 1. Pochwała ustna Wychowawcy wobec grupy.
 2. Pochwała ustna Kierownika internatu wobec grupy lub wszystkich mieszkańców internatu.
 3. Pochwała pisemna Kierownika internatu z wysłaniem do rodziców
  i szkoły.
 4. Podniesienie oceny z zachowania w uzgodnieniu z wychowawcą klasy.
 5. List pochwalny do rodziców.
 6. Nagrody rzeczowe, dyplomy uznania.
 7. Nagrody rzeczowe indywidualne i zbiorowe za aktywny udział
  w konkursach, wieczornicach i uroczystościach okolicznościowych.

Nagrody Młodzieżowej Rady Internatu, przyznawanie tytułów honorowych, np.:

 • za dobre wyniki w nauce,
 • za nienaganną frekwencję na zajęciach szkolnych,
 • dla ucznia pracującego najwięcej na rzecz innych,
 • dla wychowanka osiągającego najlepsze wyniki w sporcie itp.

Kary:

W przypadku nie wywiązania się z obowiązków mieszkańca internatu, naruszania zasad współżycia społecznego, wychowanek może otrzymać następujące kary regulaminowe:

 1. Wykonanie dodatkowej pracy na rzecz grupy, internatu.
 2. Ustne lub pisemne upomnienie Wychowawcy grupy.
 3. Ustna lub pisemna nagana wychowawcy.
 4. Ustne lub pisemne upomnienie Kierownika internatu.
 5. Ustna lub pisemna nagana Kierownika internatu.
 6. W porozumieniu z wychowawcą klasy – obniżenie oceny z zachowania.
 7. Naganę Kierownika internatu z ostrzeżeniem o skreśleniu ucznia z listy mieszkańców internatu z powiadomieniem szkoły i rodziców.
 8. Skreślenie z listy mieszkańców internatu:
  1. na czas określony
  2. zupełne – bez prawa ubiegania się o miejsce w internacie.
 9. Przyjęcie warunkowe do placówki w kolejnym roku szkolnym dla uczestników kursów zawodowych w przypadku skreślenia z listy mieszkańców lub otrzymanie nagany kierownika internatu z adnotacją
  o tym fakcie.
 10. Termin i warunki powrotu ucznia do internatu po usunięciu na czas określony, wyznacza Rada Wychowawcza Internatu.

Za szczególnie szkodliwe, kwalifikujące się do usunięcia z internatu, uważa się następujące fakty:

 1. Spożywanie, posiadanie alkoholu, środków odurzających, substancji psychoaktywnych lub przebywanie w stanie nietrzeźwym, pod wpływem środków odurzających i substancji psychoaktywnych na terenie internatu, podczas wycieczek oraz wyjść organizowanych przez wychowawców.
 2. Dokonanie kradzieży.
 3. Dopuszczanie się zachowań agresywnych wobec pozostałych mieszkańców.
 4. Stosowanie petard i innych środków stwarzających zagrożenie dla zdrowia, bezpieczeństwa i życia własnego oraz współmieszkańców.
 5. Nagminne łamanie zasad niniejszego regulaminu w przypadku braku pozytywnego oddziaływania stosowanych środków wychowawczych.
 6. Decyzję o usunięciu wychowanka z internatu podejmuję Rada Wychowawców Internatu, którą zatwierdza Dyrektor szkoły. Od tej decyzji wychowanek może odwołać się do organu sprawującego bezpośredni nadzór nad szkołą. Uczeń usunięty ze szkoły traci prawo do zamieszkania w internacie.

F. Regulamin obowiązkowej nauki własnej

 1. Wychowanka obowiązuje dziennie jedna nauka własna w zależności od planu zajęć.
 2. Mieszkańców obowiązuje następujący czas trwania nauki własnej:
 1. 08.00-10.00- poranna nauka własna
 2. 17.00-18.30- popołudniowa nauka własna
 1. Wychowanek może samodzielnie dysponować nauką własną w sytuacji uznanej z przez wychowawcę za wyjątkową lub z powodu udziału w zajęciach dodatkowych (np. kursy językowe, zajęcia sportowe, itp.) oraz w przypadku osiągnięcia na semestr lub koniec roku średniej 4,0 i powyżej.
 2. Na naukę własną przeznaczone są następujące pomieszczenia:
 1. pokoje sypialne
 2. świetlica
 3. kawiarenka
 4. W czasie trwania obowiązkowej nauki własnej wychowanka obowiązuje:
 1. zachowanie bezwzględnej ciszy i stworzenie odpowiedniej atmosfery pracy, korzystanie książek, zeszytów, przyborów szkolnych
 2. stosowanie się do poleceń wychowawcy
 3. zgłoszenie wychowawcy trudności w opanowaniu materiału szkolnego
 4. po zakończeniu zajęć pozostawienie pomieszczenia w należytym porządku
 5. Wychowanek może korzystać z pomocy koleżeńskiej, a także pomagać innym w nauce.

VIII. Gospodarka finansowo-materiałowa

A. Zasady finansowania internatu.

 1. Środki przydzielane są przez organ prowadzący szkołę w ramach planu finansowego Zespołu Szkół Nr 1.
 2. Odpłatność młodzieży:
 • za wyżywienie
 • za zakwaterowanie w internacie
 1. Wychowankowie mogą otrzymać pomoc stypendialną na częściowe lub całkowite pokrycie kosztów wyżywienia na zasadach określonych odrębnymi przepisami.

B. Dokumentacja
W internacie obowiązują następujące dokumenty:

 1. Arkusz organizacji internatu.
 2. Książka protokołów Rady Wychowawców Internatu.
 3. Książka kontroli sanitarnej.
 4. Teczka pism przychodzących.
 5. Teczka pism wychodzących.
 6. Księga meldunkowa.
 7. Roczny Plan Pracy Internatu.
 8. Plany pracy sekcji i MRI działających na terenie internatu.
 9. Plan Nadzoru Pedagogicznego Internatu.
 10. Księga Wychowanków.
 11. Zeszyt kontroli wewnętrznej.
 12. Zeszyt wyjazdów z internatu i przyjazdów do internatu.
 13. Dziennik zajęć wychowawczych.
 14. Zeszyt administracyjny.
 15. Zeszyt wyjść do miasta.
 16. Zeszyt osób odwiedzających.
 17. Rejestr nagród i kar.
 18. Rejestr kontaktów z instytucjami.

Dokumenty od 1-11 prowadzi Kierownik internatu, pozostałe Wychowawcy internatu.

ZAŁĄCZNIKI

 1. Zarządzenie Dyrektora ZS nr1 w sprawie ustalenia warunków korzystania ze stołówki szkolnej i wysokości opłat za posiłki oraz zakwaterowanie mieszkańców Internatu ZSnr1 im. K. Wielkiego w Mińsku Mazowieckim.

Regulaminy korzystania ze:

 1. Stołówki ZS nr 1.
 2. Pracowni kulinarnej.
 3. Sieci bezprzewodowej Internatu ZS nr1.
 4. Pracowni komputerowej.
 5. Świetlicy w internacie.
 6. Obiektu sportowego.

REGULAMIN INTERNATU JEST ZGODNY ZE STATUTEM SZKOŁY.

Postanowienia w nim zawarte obowiązują od dnia 30.08.2021r.