Harmonogram rekrutacji

Harmonogram rekrutacji na rok szkolny 2023/2024

L.pTerminy w postępowaniu rekrutacyjnymRodzaj czynności
1.Od 15 maja 2023 r.         do 29 maja 2023 r. do godz. 15.00             UWAGA!!! PO 29 MAJA  NIE BĘDZIE MOŻNA WYBRAĆ ODDZIAŁU PRZYGOTOWANIA WOJSKOWEGO!!!                                             TERMIN DLA POZOSTAŁYCH NIŻ ODDZIAŁ PRZYGOTOWANIA WOJSKOWEGO:   Od 15 maja 2023 r. do 19 czerwca 2023 r. do godz. 15.00    Składanie wniosków (podpisanych przez co najmniej jednego rodzica/ prawnego opiekuna) o przyjęcie do:     Oddziału Przygotowania Wojskowego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunków lub kryteriów branych pod uwagę
 w postępowaniu rekrutacyjnym (zaświadczenie o stanie zdrowia ) Załącznik 1     Kandydaci do szkół ponadpodstawowych samodzielnie zakładają konta w systemie Vulcan na stronie   https://minskmazowiecki.edu.com.pl/kandydat   Wszyscy kandydaci wypełniają wniosek w           systemie wybierając szkoły oraz kierunki kształcenia.   Uwaga!!! W postępowaniu rekrutacyjnym ważna jest kolejność wybranych szkół i oddziałów!!!  Jako pierwsza we wniosku powinna być wybrana szkoła i kierunek pierwszego wyboru, w następnej kolejności kolejne wybory. Można wybrać 3 typy szkół, ale w każdym typie szkoły dowolną liczbę klas.   Wydrukowany i podpisany wniosek przez kandydata oraz przynajmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna wraz                     z dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunków lub kryteriów branych pod uwagę         w postępowaniu rekrutacyjnym(wydrukowany wniosek z systemu Vulcan oraz zaświadczenie o stanie zdrowia kandydaci składają osobiście w Zespole Szkół nr 1 im. Kazimierza Wielkiego, ul. Budowlana 4, 05-300 Mińsk Mazowiecki     Liceum Ogólnokształcącego,Technikum oraz Branżowej Szkoły I stopnia wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym         Kandydaci do szkół ponadpodstawowych samodzielnie zakładają konta w systemie Vulcan na stronie   https://minskmazowiecki.edu.com.pl/kandydat   Wszyscy kandydaci wypełniają wniosek w systemie wybierając szkoły oraz kierunki kształcenia.   Uwaga!!! W postępowaniu rekrutacyjnym ważna jest kolejność wybranych szkół i oddziałów!!!  Jako pierwsza we wniosku powinna być wybrana szkoła i kierunek pierwszego wyboru, w następnej kolejności kolejne wybory. Można wybrać 3 typy szkół, ale w każdym typie szkoły dowolną liczbę klas.   Wydrukowany i podpisany wniosek przez kandydata oraz przynajmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna wraz                     z dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunków lub kryteriów branych pod uwagę         w postępowaniu rekrutacyjnym(wydrukowany wniosek z systemu Vulcan oraz zaświadczenie o stanie zdrowia kandydaci składają osobiście w Zespole Szkół nr 1 im. Kazimierza Wielkiego, ul. Budowlana 4, 05-300 Mińsk Mazowiecki  
2. 5 czerwca –  7 czerwca 2023 r.   Obowiązuje strój sportowy, obuwie na jasnej podeszwie (non marking)Przeprowadzanie prób sprawności fizycznej Oddział Przygotowania Wojskowego   (Szczegółowe informacje dotyczące prób sprawności fizycznej znajdują się na stronie szkoły zs1mm.edu.pl w zakładce rekrutacja) Kandydaci mogą zapisywać się na wybrany przez siebie dzień (5, 6 lub 7.06) przy składaniu wniosków albo  dzwoniąc na numer 507 765 088 do 29.05.2023r. Jeśli kandydat nie zapisze się na próby sprawnościowe komisja rekrutacyjna wyznaczy termin i poinformuje o nim  telefonicznie kandydata do dnia  31 maja 2023r.  do godz. 15.00  
3.  do 14  czerwca  2023 r.  Podanie do wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu uzdolnień kierunkowych   Lista kandydatów, którzy pozytywnie przeszli próby sprawności fizycznej do Oddziału Przygotowania Wojskowego zostanie wywieszona w szkole przy gabinecie wicedyrektorów. Informacja będzie również widoczna w systemie.  
4.  od 23 czerwca 2023 r. do 12 lipca 2023 r. do godz. 15.00  Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o poświadczoną za zgodność     z oryginałem kopię świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz o zaświadczenie                o wyniku egzaminu ósmoklasisty a także złożenie nowego wniosku, w tym zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie, z uwagi na zamianę szkół do których kandyduje   Kandydaci składają kopię świadectwa ukończenia szkoły podstawowej w szkole pierwszego wyboru osobiście.  
5.  do 12 lipca 2023 r.Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków                 o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej                       i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczanych                                   w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności.
6.    do 18 lipca 2023 r.Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków                  o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej                           i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym ustalonych przez wójta (burmistrza lub prezydenta) okoliczności wskazanych w świadczeniach  
7.21 lipca 2023 r.Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych   Listy kandydatów zakwalifikowanych oraz niezakwalifikowanych zostaną wywieszone                       w widocznym miejscu w szkole.  
8.od 15 maja 2023 r.
do 24 lipca 2023 r. 
Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie  
9.od 21 lipca  2023 r.   do 26 lipca 2023 r. do godz. 15.00Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego oraz zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.     Kandydaci potwierdzają wolę podjęcia nauki                     w szkole do której zostali zakwalifikowani poprzez złożenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty oraz zaświadczenia lekarskiego                           o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu w przypadku szkoły zawodowej.   Oryginały dokumentów należy złożyć osobiście.   Wraz z oryginałami dokumentów należy złożyć: – 2 fotografie (podpisane na odwrocie) – kartę zdrowia ucznia – orzeczenie lub opinię z poradni psychologiczno-pedagogicznej     Uczniowie  zakwalifikowani do Liceum Ogólnokształcącego składają oświadczenie                    o wyborze drugiego języka obcego.    
10.27 lipca 2023 r.
– do godz. 14.00
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych   Listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych zostaną wywieszone  w widocznym miejscu w szkole. Uczniowie będą mogli również sprawdzić                             w systemie po zalogowaniu się.   Kandydaci przyjęci do branżowej szkoły, którzy nie ukończą do 31 sierpnia 15 lat, muszą dostarczyć pozytywną opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej                                     o możliwości uczestniczenia w zajęciach praktycznych.    
11.27 lipca 2023 r.Poinformowanie przez dyrektora szkoły ponadpodstawowej kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole
12.28 lipca 2023 r.Opublikowanie przez właściwego Kuratora oświaty informacji o liczbie wolnych miejsc w szkołach ponadpodstawowych  
13.Do 1 sierpnia  2023 r.Wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.
14.do 3 dni od dnia wystąpienia o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęciaSporządzenie przez komisje rekrutacyjną uzasadnienia odmowy przyjęcia.
15.do 3 dni od dnia otrzymania uzasadniania odmowy przyjęciaWniesienie do dyrektora szkoły odwołania                 od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.
16.do 3 dni od dnia złożenia odwołania do dyrektora szkołyDyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.