Przejdź do treści

w Zespole Szkół nr 1 im. Kazimierza Wielkiego

w Mińsku Mazowieckim:

EGZAMIN ZAWODOWY SESJA CZERWIEC 2022 r.

 1. Zdający oraz inne osoby biorące udział w organizowaniu i przeprowadzaniu egzaminów
  1. Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa (zdający, nauczyciel, inny pracownik szkoły, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
 1. Rodzic/Prawny opiekun nie może wejść z dzieckiem na teren szkoły,
  z wyjątkiem sytuacji, kiedy zdający wymaga pomocy np. w poruszaniu się.
 1. Podczas egzaminu w szkole mogą przebywać wyłącznie:
 2. zdający
 3. osoby zaangażowane w przeprowadzanie egzaminu, tj. członkowie zespołów nadzorujących, obserwatorzy, egzaminatorzy, specjaliści pracujący ze zdającymi, którym przyznano dostosowanie warunków lub formy przeprowadzania egzaminu, osoby wyznaczone do przygotowania
  i obsługi oraz obsługujące sprzęt i urządzenia wykorzystywane w czasie egzaminu (np. komputery, sprzęt medyczny), asystenci techniczni
 4. inni pracownicy szkoły odpowiedzialni za utrzymanie obiektu w czystości, dezynfekcję, obsługę szatni itp.
 5. uczniowie innych klas oraz nauczyciele, jeżeli nie ma możliwości zrezygnowania z przeprowadzania zajęć edukacyjnych w dniu przeprowadzania egzaminu.
 6. pracownicy odpowiednich służb, np. medycznych, jeżeli wystąpi taka konieczność.

Niedozwolone jest przebywanie na terenie szkoły osób innych niż wyżej wymienione, w tym rodziców/prawnych opiekunów uczniów (z wyjątkiem sytuacji, gdy zgodę na taki sposób dostosowania warunków przeprowadzania egzaminu wydał dyrektor OKE, lub jeżeli zdający wymaga pomocy np. w poruszaniu się), przedstawicieli mediów.

 1. Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych, maskotek.
 1. Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych, linijki, cyrkla, kalkulatora itd. tych, które są zamieszczone w komunikacie Dyrektora CKE.

Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających.

 1. Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin należy przynieść własną butelkę z wodą.
 1. Na terenie szkoły nie ma możliwości zapewnienia posiłków.
  Osoby przystępujące do więcej niż jednego egzaminu w ciągu dnia będą mogły zjeść przyniesione przez siebie produkty w przerwie między egzaminami.
 1. Osoby, które przystępują do dwóch egzaminów jednego dnia, mogą w czasie przerwy opuścić budynek szkoły albo oczekiwać na rozpoczęcie kolejnego egzaminu danego dnia na terenie Zespołu Szkół nr 1, w wyznaczonej do tego sali.
 1. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego zapewnia kilku rezerwowych członków zespołów nadzorujących, którzy będą mogli, nawet w dniu egzaminu, zastąpić osoby, które z uzasadnionych powodów, w tym ze względu
  na chorobę, nie będą mogły przyjść do pracy w dniu egzaminu.

.

EGZAMIN PISEMNY ELEKTRONICZNY (60 min.)

Na egzamin pisemny należy stawić się 45 minut przed egzaminem!!!

2.06.2022 r. (czwartek)

8:00 – INF.02 – 3GIN (26 osób) /  technik informatyk

10:00 – INF.02 – 3PIN (27 osób) / technik informatyk

12:00 – MOD.03 – 3PTP (11 osób) / technik przemysłu mody

             BUD.18 – 3GGE (13 osób) / technik geodeta

14:00 – BUD.13 – 3GDR (9 osób) + 3PDR (11 osób) / technik budowy dróg

3.06.2022 r. (piątek)

8:00 – ELE.03 – 3 GCH (12 osób) / technik chłodnictwa i klimatyzacji

           BUD.11 – 3 GTR (8 osób) / technik robót wykończeniowych

10:00 – BUD.01 – 3 GBUD (23 osoby) / technik budownictwa

12:00 – BUD.09 – 3PM (10 osób) + 3GM (12 osób) / monter sieci i instalacji sanitarnych

6.06. 2022 r. (poniedziałek)

08:00 – BUD.11 – 3PT (15 osób) + 3GT (15 osób) / monter zabudowy i robót                     

wykończeniowych w budownictwie

10:00 – DRM.04 – 3 PS (13 osób) +  3 GS (9 osób) / stolarz

12:00 – HGT.02 – 3PK +3GK (14 osób) / kucharz

EGZAMIN PRAKTYCZNY w ZS nr 1 im. K. Wielkiego

7.06. 2022 r. (wtorek) – 10.06. 2022 r. (piątek) / sesje godz. 8:00, 12:30, 17:00

INF.02 – 3GIN (26 osób) + 3PIN (27 osób) / sala 216

9.06. 2022 r. (czwartek) / sesje 08:00, 12:30, 17:00

BUD.18 – 3GGE (13 uczniów) / sala fitness

Sesja egzaminacyjna poprawkowa dla uczniów z sesji zimowej styczeń 2022      w ZS nr 1:

20.06.2022r. (praktyczny dokumentacja) / sala 106

godz. 9:00BD.25 (2 osoby) / 180 min.

                    BD.32 (4 osoby) / 180 min.

20.06.2022 r. (praktyczny dokumentacja)

09:00 – AU.26 – (1 uczeń) / 120 min. / sala 106

20.06.2022r. (praktyczny dokumentacja)

godz. 13:00 -BD.21 (5 osób) / 180 min. / sala fitness

21.06.2022 r. (pisemny papierowy) / sala 106

14:00 – EE.09 – (4 uczniów) / 150 min.

Egzamin poprawkowy dla uczniów z sesji lato 2021

i wcześniejszych w ZS nr 1:

23.06.2022 r. (praktyczny dk)

09:00 – B.30 – 180 min. / 1 osoba

27.06.2022 r. (praktyczny wykonanie)

08:00 – EE.08 – (3 uczniów) / 150 min. / sala 216

EGZAMIN PRAKTYCZNY W CKZiU ZDAJĄ NASTĘPUJĄCE KWALIFIKACJE

BUD.09

BUD.11

DRM.04

HGT.02

BUD.01

ELE.03

BUD.13

MOD.03

 • Egzaminy Praktyczne

Uczniowie przystępujący do egzaminów praktycznych stawiają się na 30 min przed wyznaczoną godziną,  wchodzą do szkoły wejściem głównym
i przechodzą do sal egzaminacyjnych wg harmonogramu.

 • Zdający wchodzą na salę egzaminacyjną pojedynczo. Okazują dowód tożsamości i własnym długopisem podpisują listę obecności, przewodniczący lub członek zespołu losują numer stolika, uczniowie zajmują miejsce wskazane przez Zespół Nadzorujący czekając na rozpoczęcie egzaminu.
  • Zdający może opuścić na stałe salę egzaminacyjną (jeżeli zakończył pracę z arkuszem) najpóźniej na 15 minut przed czasem wyznaczonym jako czas zakończenia pracy z arkuszem. W ciągu ostatnich 15 minut przed zakończeniem egzaminu (nawet jeżeli zdający skończył pracę z arkuszem egzaminacyjnym) zdający nie opuszczają sali egzaminacyjnej czekając na decyzję Zespołu Nadzorującego ustalającego kolejność opuszczania sali.