Zespół Szkół nr 1
im. Kazimierza Wielkiego
w Mińsku Mazowieckim


 

 

 

 

OGŁOSZENIE DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1 IM. KAZIMIERZA WIELKIEGO INFORMUJĄCE O ZEBRANIU RADY PEDAGOGICZNEJ

Szanowni Nauczyciele,

Informuję, że zgodnie z § 43 ust. 1  Statutu Szkoły „Klasyfikację śródroczną przeprowadza się …. a roczną w ostatnim tygodniu zajęć dydaktyczno – wychowawczych,…” oraz organizacją roku szkolnego i harmonogramem pracy Zespołu Szkół nr 1, na podstawie  art.69 ust. 5 i 6 ustawy – Prawo oświatowe, zwołuję w dniu 24 kwietnia 2019 r. zebranie Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół nr 1 im. Kazimierza Wielkiego  w Mińsku Mazowieckim.

Obrady rozpoczną się o godzinie 15.30 w auli szkoły.

Jednocześnie przypominam, że zgodnie z przepisami i § 45 ust. 3  Statutu Szkoły „na trzy dni przed rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej nauczyciele prowadzący poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne ustalają oceny klasyfikacyjne, a nauczyciel wychowawca – ocenę zachowania”. Ostateczny termin to 17 kwietnia 2019r.

 

Małgorzata Beczek

 Dyrektor Zespołu Szkół nr 1

Copyright by Zespół Szkół Nr 1 Mińsk Mazowiecki - 2011. | Polityka prywatności | Powered by animativ

Inspektor Ochrony Danych Osobowych:

iod@zs1mm.edu.pl

KARDA KIEROWNICZA

Dyrektor - Małgorzata Beczek
Wicedyrektor - Elżbieta Parol
Wicedyrektor - Paweł Domagała
Wicedyrektor - Wojciech Jackowski
Kierownik internatu - Jolanta Binkowska

KONTAKT
Zespół Szkół nr 1 im. Kazimierza Wielkiego

ul. Budowlana 4
05-300 Mińsk Mazowiecki
tel: 25 758 25 64
fax: 25 758 36 17