Zespół Szkół nr 1
im. Kazimierza Wielkiego
w Mińsku Mazowieckim


 

 

 

 

Zasady oceniania z języków obcych

Zasady oceniania z języków obcych

Uczniowie zostają poinformowani o zasadach oceniania z języków obcych i szkolnym systemie oceniania na początku roku szkolnego.

Kontrola i ewaluacja osiągnięć uczniów z języków obcych odbywa się poprzez różnorodne formy tj.:

- sprawdziany leksykalno – gramatyczne, podsumowujące poszczególne działy pracy,

- prace klasowe (pisanie wypracowań),

- kartkówki,

- wypowiedzi ustne,

- wypowiedzi pisemne,

- sprawdziany umiejętność słuchania ze zrozumieniem,

- sprawdziany umiejętność czytania ze zrozumieniem,

- aktywność na lekcji,

- prace dodatkowe (np. projekty, udział w konkursach, zadania dodatkowe).

Skala procentowa ocen

100% - ocena celująca (6)

99% - 90% - ocena bardzo dobra (5)

89% - 75% - ocena dobra (4)

74% - 55% - ocena dostateczna (3)

54% - 40% - ocena dopuszczająca (2)

39% - 0% - ocena niedostateczna (1)

Szczegółowe wymagania na poszczególne oceny :

 

Gramatyka i słownictwo

Ocena celująca

Uczeń:
• bardzo dobrze opanował i swobodnie stosuje w praktyce zagadnienia gramatyczne określone w rozkładzie materiału i niektóre wykraczające poza nakreślone ramy,
• potrafi budować złożone zdania, poprawne pod względem gramatycznym i logicznym,
• posiada i potrafi adekwatnie stosować bogate słownictwo, obejmujące tematykę określoną w rozkładzie materiału, a nawet wykraczające poza nią,
• bardzo dobrze zna i bezbłędnie stosuje w praktyce wyrażenia leksykalne przedstawione w podręczniku,
• zna i z powodzeniem stosuje rożne techniki wyszukiwania znaczenia wyrazów,
• samodzielnie posługuje się różnego rodzaju słownikami.

Ocena bardzo dobra

Uczeń:
• dobrze opanował i poprawnie stosuje w praktyce zagadnienia gramatyczne określone w rozkładzie materiału,
• potrafi budować spójne zdania, poprawne pod względem gramatycznym i logicznym,
• posiada bogaty zasób słownictwa, obejmujący tematykę określoną w rozkładzie materiału,
• zna i stosuje w praktyce wyrażenia leksykalne przedstawione w podręczniku,
• zna i stosuje różne techniki wyszukiwania znaczenia wyrazów,
• samodzielnie posługuje się różnego rodzaju słownikami.

Ocena dobra

Uczeń: 
• dość dobrze opanował i przeważnie bezbłędnie stosuje w praktyce zagadnienia gramatyczne określone w rozkładzie materiału,
• potrafi budować w większości wypadków spójne zdania, na ogół poprawne pod względem gramatycznym i logicznym,
• posiada szeroki zasób słownictwa, obejmujący tematykę określona w rozkładzie materiału,
• zna i stosuje w praktyce większość wyrażeń potocznych przedstawionych w podręczniku,
• zna i stosuje różne techniki wyszukiwania znaczenia wyrazów,
• samodzielnie posługuje się słownikiem polsko-angielskim i angielsko-polskim.

Ocena dostateczna

Uczeń:
• poprawnie opanował i stosuje w praktyce niektóre zagadnienia gramatyczne określone w rozkładzie materiału,
• nie zawsze potrafi budować spójne zdania – na ogół są one bardzo krótkie i proste – często popełnia błędy gramatyczne i logiczne,
• na ogół używa słownictwa odpowiedniego do zadania, choć w ograniczonym zakresie – niewiele o charakterze bardziej złożonym czy abstrakcyjnym,
• zna i stosuje w praktyce niektóre wyrażenia potoczne przedstawione w podręczniku,
• zna rożne techniki wyszukiwania znaczenia wyrazów, ale ma problemy z wyborem wyrazu pasującego do kontekstu.

Ocena dopuszczająca

Uczeń:
• opanował w sposób bierny  niewiele zagadnień gramatycznych określonych w rozkładzie materiału,
• potrafi budować zdania, czasem niespójne, ale zrozumiałe, chociaż z dużą ilością błędów gramatycznych i logicznych,
• dysponuje dosyć ograniczonym zakresem czynnym słownictwa odpowiedniego do zadania,
• zna i stosuje w praktyce niewiele wyrażeń potocznych i codziennego słownictwa, często popełnia błędy,
• ma duże problemy w korzystaniu ze słownika, wymaga pomocy ze strony nauczyciela przy wyszukiwaniu znaczenia wyrazów i wybieraniu wyrazu pasującego do kontekstu.

Ocena niedostateczna

Uczeń:
• nie opanował w stopniu minimalnym (40%) zagadnień gramatycznych ani leksykalnych określonych w rozkładzie materiału. Zakres słownictwa i gramatyki jest niewystarczający, aby poprawnie formułować krótkie wypowiedzi ustne i pisemne, uczeń nie reaguje adekwatnie w sytuacji komunikacyjnej w języku obcym, nie potrafi wyrazić i uzasadnić swoich opinii w języku obcym,
• nie potrafi budować spójnych zdań, nawet z pomocą nauczyciela,
• nie potrafi skutecznie korzystać ze słownika,

Słuchanie

Ocena celująca

Uczeń:
• potrafi bezbłędnie zrozumieć ogólny sens różnorodnych tekstów i rozmów opartych na materiale kursowym i wykraczającym poza niego,
• potrafi bezbłędnie zrozumieć kluczowe informacje w różnorodnych tekstach i rozmowach i wyłonić z nich błędy,
• potrafi bezbłędnie wydobyć szczegółowe informacje i stosownie do nich zareagować, np. zrobić na ich podstawie szczegółową notatkę, uszeregować zdarzenia, czy wypełnić tabelkę,
• potrafi z łatwością rozpoznać uczucia i reakcje mówiącego,
• potrafi z łatwością rozróżniać dźwięki, głoski, akcent wyrazowy i zdaniowy,
• potrafi z łatwością zrozumieć polecenia nauczyciela.

Ocena bardzo dobra

Uczeń:
• potrafi zrozumieć ogólny sens różnorodnych tekstów i rozmów opartych na materiale kursowym,
• potrafi zrozumieć kluczowe informacje w różnorodnych tekstach i rozmowach i wyłonić z nich błędy,
• potrafi wydobyć szczegółowe informacje i stosownie do nich zareagować, np. zrobić na ich podstawie notatkę, uszeregować zdarzenia, czy wypełnić tabelkę,
• potrafi z łatwością rozpoznać uczucia i reakcje mówiącego,
• potrafi z łatwością rozróżniać dźwięki, głoski, akcent wyrazowy i zdaniowy,
• potrafi z łatwością zrozumieć polecenia nauczyciela.

Ocena dobra

Uczeń:
• potrafi zazwyczaj zrozumieć ogólny sens różnorodnych tekstów i rozmów,
• potrafi zrozumieć większość kluczowych informacji w różnorodnych tekstach i rozmowach,
• potrafi wydobyć większość potrzebnych informacji i stosownie do nich zareagować, np. zrobić na ich podstawie krótką notatkę, uszeregować zdarzenia, czy wypełnić tabelkę,
• potrafi rozpoznać uczucia i reakcje mówiącego,
• potrafi rozróżniać dźwięki, głoski i akcent w większości wyrazów i zdań,
• potrafi zrozumieć polecenia nauczyciela.

Ocena dostateczna

Uczeń:
• potrafi zazwyczaj zrozumieć ogólny sens różnorodnych tekstów i rozmów,
• potrafi zrozumieć część kluczowych informacji w różnorodnych tekstach i rozmowach,
• potrafi wydobyć większą część potrzebnych informacji i stosownie do nich zareagować, np. dopasować różne elementy, uszeregować zdarzenia, czy wypełnić tabelkę,
• potrafi zazwyczaj rozpoznać uczucia i reakcje mówiącego,
• potrafi rozróżniać większość dźwięków i głosek, ale czasami ma problemy z rozpoznaniem akcentu wyrazowego i zdaniowego,
• potrafi zrozumieć polecenia nauczyciela.

Ocena dopuszczająca

Uczeń:
• czasami potrafi zrozumieć ogólny sens różnorodnych tekstów i rozmów,
• potrafi zrozumieć kilka kluczowych informacji w różnorodnych tekstach i rozmowach,
• potrafi wydobyć niedużą część potrzebnych informacji, by stosownie do nich zareagować, np. dopasować różne elementy, uszeregować zdarzenia czy wypełnić tabelkę,
• potrafi czasami rozpoznać uczucia i reakcje mówiącego,
• potrafi rozróżnić większość dźwięki i głoski, ale rzadko rozpoznaje akcent wyrazowy i zdaniowy,
• potrafi zrozumieć polecenia nauczyciela, ale z pomocą lub podpowiedziami.

Ocena niedostateczna

Uczeń:
• najczęściej nie potrafi zrozumieć ogólnego sensu tekstów ani rozmów,
• nie potrafi zrozumieć w stopniu minimalnym (40%) kluczowych informacji w tekstach ani rozmowach,
• nie potrafi wydobyć potrzebnych informacji w stopniu minimalnym (40%), by stosownie do nich zareagować,
np. dopasować różne elementy, uszeregować zdarzenia czy wypełnić tabelkę,
• bardzo rzadko rozpoznaje uczucia czy reakcje mówiącego,
• potrafi rozróżnić niewiele dźwięków czy głosek, nie rozpoznaje akcentu wyrazowego ani zdaniowego,
• ma problem ze zrozumieniem poleceń nauczyciela, nie potrafi odpowiednio zareagować bez tłumaczenia poleceń na język polski.

Mówienie / Wymowa

Ocena celująca

Uczeń:
• potrafi płynnie wypowiadać się na dowolne tematy, zachowując przy tym bardzo dużą dokładność językową   i bogactwo leksykalne,
• potrafi w naturalny i spontaniczny sposób zabierać głos w rozmowie, swobodnie argumentuje swoje opinie w tematach prostych ale również bardzo złożonych,
• ma bardzo dobrą wymowę i intonację,
• można go z łatwością zrozumieć.

Ocena bardzo dobra

Uczeń:
• potrafi z powodzeniem przekazać wiadomość oraz przeprowadzić wywiad z inną osobą,
• potrafi mówić płynnie i bez zawahań na tematy określone w rozkładzie materiału,
• potrafi wyrazić swoje potrzeby, preferencje, stany, rady, sugestie, powinności, nakazy, zakazy, obowiązki i przypuszczenia,
• potrafi skutecznie posługiwać się językiem w zakresie czynności codziennych,
• posługuje się poprawnym językiem, popełniając niewiele błędów,
• dysponuje bogatym zakresem słownictwa dla wyrażenia myśli i idei,
• potrafi w naturalny sposób zabierać głos w rozmowie,
• można go z łatwością zrozumieć.

Ocena dobra

Uczeń:
• przeważnie potrafi z powodzeniem przekazać wiadomość lub zadać pytania stosowane w wywiadach innym osobom,
• potrafi mówić spójnie, choć z lekkim wahaniem na tematy określone w rozkładzie materiału,
• na ogół potrafi wyrazić swoje potrzeby, preferencje, stany, rady, sugestie, powinności, nakazy, zakazy, obowiązki i przypuszczenia
• potrafi dokonać prostych zakupów i zamówić posiłek w barze, restauracji czy kawiarni,
• potrafi na ogół w naturalny sposób zabierać głos w rozmowie,
• można go zazwyczaj zrozumieć bez trudności.

Ocena dostateczna

Uczeń:
• potrafi z powodzeniem przekazać wiadomość, zadać nieskomplikowane pytanie lub
odpowiedzieć na pytania innych osób, choć popełnia przy tym błędy,
• potrafi mówić spójnie, ale z wyraźnym wahaniem na tematy określone w rozkładzie materiału,
• potrafi wyrazić swoje niektóre potrzeby, preferencje, stany, rady, sugestie, powinności, nakazy, zakazy, obowiązki i przypuszczenia,
• potrafi dokonać prostych zakupów i zamówić posiłek w barze, restauracji czy kawiarni, itp., ale korzystając z pomocy,
• potrafi czasami w naturalny sposób zabierać głos w rozmowie, ale głównie wtedy, gdy temat go szczególnie interesuje lub dotyczy,
• można go zazwyczaj zrozumieć.

Ocena dopuszczająca

Uczeń:
• czasami potrafi przekazać wiadomość, zadać nieskomplikowane pytanie lub odpowiedzieć na pytania innych osób, ale z trudnościami,
• potrafi czasem mówić spójnie, ale z częstym wahaniem na tematy określone w rozkładzie materiału,
• potrafi wyrazić swoje niektóre potrzeby, preferencje, stany, rady, sugestie, powinności, nakazy, zakazy, obowiązki i przypuszczenia, ale w bardzo ograniczonym zakresie i z poważnymi błędami,
• potrafi dokonać prostych zakupów i zamówić posiłek w barze, restauracji czy kawiarni, itp., ale korzystając z pomocy nauczyciela lub innych osób, słownika lub innych pomocy i używając bardzo prostych i nie zawsze poprawnych wyrażeń,
• rzadko próbuje zabierać głos w rozmowie,
• można go zazwyczaj zrozumieć, ale z pewna trudnością.

Ocena niedostateczna

Uczeń:
• nie potrafi samodzielnie przekazać wiadomości, zadać sensownego pytania, ani odpowiedzieć na pytania innych osób,
• nie potrafi samodzielnie wypowiadać się na tematy określone w rozkładzie materiału,
• nie potrafi wyrazić swoich potrzeb, preferencji, stanów, rad, sugestii, powinności, nakazów, zakazów, obowiązków ani przypuszczeń; braki w wiadomościach i umiejętnościach uniemożliwiają mu komunikację,
• prawie nigdy nie zabiera spontanicznie głosu w rozmowie,
• robi tak duże błędy w wymowie i konstrukcjach zdań, że jego wypowiedzi nie można zrozumieć.


Czytanie


Ocena celująca

Uczeń:
• potrafi czytać dla przyjemności i zrozumieć główne myśli w dłuższych autentycznych tekstach, takich jak lektury, artykuły w prasie czy teksty z Internetu,
• potrafi korzystać ze strategii stosowanych podczas czytania, np. przewidywanie treści tekstu na podstawie tytułu, czytanie tekstu pod kątem pytań do tekstu, z którymi zapoznał się przed czytaniem, 
• rozumie konstrukcję tekstu, potrafi uporządkować tekst poprzestawiany,
• bez trudu potrafi wybrać odpowiednie informacje z dłuższego tekstu,
• potrafi ocenić, czy podana informacja jest prawdziwa czy fałszywa i uzasadnić swoją decyzję,

  • bezbłędnie rozwiązuje zadania rozumienia tekstu pisanego.

Ocena bardzo dobra

Uczeń:
• potrafi czytać dla przyjemności i zrozumieć główne myśli w uproszczonych lekturach i niezbyt trudnych, tekstach autentycznych, takich jak artykuły w prasie, ogłoszenia, przewodniki i ulotki turystyczne, instrukcje, polecenia do gier komputerowych czy teksty z Internetu,
• potrafi korzystać ze strategii stosowanych podczas czytania, np. przewidywanie treści tekstu na podstawie tytułu, czytanie tekstu pod kątem pytań do tekstu, z którymi zapoznał się przed czytaniem,
• rozumie konstrukcje tekstu, potrafi uporządkować tekst poprzestawiany,
• bez trudu potrafi wybrać odpowiednie informacje z dłuższego tekstu w podręczniku,
• potrafi ocenić czy podana informacja jest prawdziwa czy fałszywa i uzasadnić swoja decyzję.

Ocena dobra

Uczeń:
• rozumie sens ogólny tekstów zaprezentowanych w podręczniku i znaleźć w nich większość potrzebnych informacji, 
• potrafi zrozumieć główne myśli w interesujących go, dość prostych i popartych ilustracjami tekstach autentycznych, takich jak artykuły w prasie, ogłoszenia, instrukcje, polecenia do gier komputerowych, czy teksty z Internetu
• najczęściej potrafi korzystać ze strategii stosowanych podczas czytania, np. przewidywanie treści tekstu na podstawie tytułu, czytanie tekstu pod kątem pytań do tekstu, z którymi zapoznał się przed czytaniem, itp.
• na ogół rozumie konstrukcję tekstu, potrafi uporządkować tekst poprzestawiany,
• przeważnie potrafi ocenić czy podana informacja jest prawdziwa czy fałszywa, ale miewa problemy z uzasadnieniem swojej decyzji.

Ocena dostateczna

Uczeń:
• rozumie sens ogólny tekstów zaprezentowanych w podręczniku, potrafi znaleźć tylko część potrzebnych informacji, 
• czasami potrafi zrozumieć główne myśli w interesujących go, dość prostych i popartych ilustracjami tekstach, takich jak artykuły w prasie, ogłoszenia, instrukcje, polecenia do gier komputerowych, czy teksty z Internetu,
• czasami potrafi korzystać ze strategii stosowanych podczas czytania, np. przewidywanie treści tekstu na podstawie tytułu, czytanie tekstu pod kątem pytań do tekstu, z którymi zapoznał się przed czytaniem, itp.,
• na ogół rozumie konstrukcję tekstu, ale ma kłopoty z poprawnym uporządkowaniem poprzestawianego tekstu,
• na ogół potrafi ocenić, czy podana informacja jest prawdziwa czy fałszywa, ale czasem nie potrafi poprawnie uzasadnić swojej decyzji.

 Ocena dopuszczająca

Uczeń:
• często rozumie sens przeczytanego tekstu lub innej informacji w podręczniku, ale potrafi z nich wyodrębnić niewiele szczegółowych informacji,
• rzadko potrafi korzystać ze strategii stosowanych podczas czytania, np. przewidywanie treści tekstu na podstawie tytułu, czytanie tekstu pod kątem pytań do tekstu, z którymi zapoznał się przed czytaniem, itp.,
• rozumie konstrukcje tylko bardzo prostych tekstów, ale nie potrafi samodzielnie uporządkować poprzestawianego tekstu,
• czasami trafnie odgaduje, czy dana informacja związana z tekstem jest prawdziwa czy fałszywa, ale nie potrafi uzasadnić swojej decyzji.

Ocena niedostateczna

Uczeń:
• nie rozumie sensu przeczytanego tekstu i nie potrafi z niego wyodrębnić minimalnej liczby (40%) informacji,
• nie potrafi korzystać ze strategii stosowanych podczas czytania,

Pisanie


Ocena celująca

Uczeń:
• potrafi napisać wypowiedź pisemną zawierającą złożone struktury gramatyczne, bogate słownictwo i własne przemyślenia na tematy rożne, argumentuje wielopłaszczyznowo; wypowiedź ucznia jest bezbłędna lub posiada minimalne uchybienia nie wpływające na zrozumienie treści,
• samodzielnie lub we współpracy z grupą sporządza pisemną pracę projektowa, korzystając z rożnych źródeł i materiałów,
• potrafi w spójny sposób zorganizować tekst,
• w zadaniu pisemnym zawiera wszystkie istotne punkty adekwatnie je rozwijając,
• pisze teksty o odpowiedniej długości,
• używa poprawnej pisowni i interpunkcji.

 Ocena bardzo dobra

Uczeń:
• potrafi napisać wypowiedź pisemną zawierającą złożone struktury i słownictwo, wyraża własną opinię i argumentuje swój punkt widzenia; wypowiedź ucznia zawiera sporadyczne błędy na wpływające na zaburzenia komunikacji,
• samodzielnie lub we współpracy z grupą sporządza pisemna pracę projektowa, korzystając z rożnych źródeł i materiałów,
• potrafi w spójny sposób zorganizować tekst,
• w zadaniu pisemnym zawiera wszystkie istotne punkty adekwatnie je rozwijając,
• pisze teksty o odpowiedniej długości,
• używa poprawnej pisowni i interpunkcji.

Ocena dobra

Uczeń:
• pisze teksty użytkowe, takie jak list, pocztówka, krótka notatka czy opis, z użyciem złożonych struktur i słownictwa; uczeń popełnia błędy rzadko zakłócające odbiór komunikatu,
• teksty przez niego pisane, obejmujące tematy wyszczególnione w rozkładzie materiału, są na ogół dobrze zorganizowane i spójne, zawierają wszystkie istotne punkty, choć niektóre z nich są potraktowane marginalnie,
• czasami stosuje szyk wyrazów podobny do polskiego,
• pisze teksty nieco krótsze lub dłuższe od wymaganej długości,
• współpracuje z grupą kolegów / koleżanek przy tworzeniu wspólnej pisemnej pracy projektowej, korzystając z rożnych źródeł i materiałów,
• używa przeważnie poprawnej pisowni i interpunkcji.

Ocena dostateczna

Uczeń:
• potrafi napisać wypowiedź zawierającą nieskomplikowane struktury i słownictwo,
• współpracując z grupą kolegów / koleżanek tworzy wspólną pisemna pracę projektowa, wykonując prace pomocnicze, typu: wyszukiwanie wiadomości, przepisywanie tekstu, rysunki, dbałość o stronę techniczno-artystyczna, itp.,
• pisze teksty na ogół zorganizowane, ale niezbyt spójne,
• w zadaniu pisemnym zawiera większość istotnych punktów i częściowo je rozwija,
• pisze teksty z elementami wyraźnie krótszymi lub dłuższymi od wymaganej długości,
• używa czasami niepoprawnej pisowni i interpunkcji.

Ocena dopuszczająca

Uczeń: 
• potrafi pisać zadania zawierające bardzo proste struktury i słownictwo,
• niechętnie współpracuje z grupą przy pracach projektowych, jest raczej biernym obserwatorem,
• przeważnie pisze teksty źle zorganizowane, chaotyczne, ale częściowo zrozumiałe,
• w zadaniu pisemnym zawiera niewiele istotnych punktów, większości nie rozwija zrozumiale/ z powodzeniem,
• pisze teksty na ogół wyraźnie krótsze od wymaganej długości,
• robi sporo błędów językowych i interpunkcyjnych, ale jego prace są dość zrozumiałe.

Ocena niedostateczna

Uczeń:
• pisze teksty źle zorganizowane, chaotyczne, niezrozumiałe, lub nie pisze ich wcale; błędy popełniane przez ucznia w bardzo dużym stopniu wpływają na zakłócenia komunikacji,
• nie współpracuje z grupą przy pracach projektowych,
• w zadaniach pisemnych używa niepoprawnej pisowni i interpunkcji, przez co jego praca jest w większości niezrozumiała.


Copyright by Zespół Szkół Nr 1 Mińsk Mazowiecki 2010-2015. | Polityka prywatności | Powered by animativ

Inspektor Ochrony Danych Osobowych:

iod@zs1mm.edu.pl

KARDA KIEROWNICZA

Dyrektor - Małgorzata Beczek
Wicedyrektor - Elżbieta Parol
Wicedyrektor - Paweł Domagała
Wicedyrektor - Wojciech Jackowski
Kierownik internatu - Jolanta Binkowska

KONTAKT
Zespół Szkół nr 1 im. Kazimierza Wielkiego

ul. Budowlana 4
05-300 Mińsk Mazowiecki
tel: 25 758 25 64
fax: 25 758 25 64