Zespół Szkół nr 1
im. Kazimierza Wielkiego
w Mińsku Mazowieckim


 

 

 

 

PLAN PRACY ZESPOŁU JĘZYKA POLSKIEGO I WIEDZY O KULTURZE W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

Zespół Szkół nr 1 im. Kazimierza Wielkiego w Mińsku Mazowieckim

 PLAN PRACY ZESPOŁU JĘZYKA POLSKIEGO I WIEDZY O KULTURZE W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

 

 

 

ZADANIA

 

 

CELE I FORMY REALIZACJI

 

TERMIN

 

ODPOWIEDZIALNI

 

1. Organizacja pracy

 

 

 

 

 

 

       1)   Zaplanowanie zadań              do realizacji i   ustalenie odpowiedzialnych za ich realizację

         2)   Ustalenie terminarza                posiedzeń  zespołu

 

 

6 IX 2018

 

 zespół 

 

2. Opracowanie programów nauczania

 

 

       1)  Realizacja nowej podstawy programowej

 

6 IX 2018

 

zespół

 

 3. Badanie poziomu kompetencji uczniów klas I

     

 

 

1)      Przygotowanie                          i przeprowadzenie diagnozy wejścia

2)      Analiza wyników

3)      Sformułowanie wniosków       do dalszej pracy

 

 

 do 15 IX 2018

 

 nauczyciele klas I

 

4. Przygotowanie  raportu z Matury 2018

 

1)      Analiza ilościowa i jakościowa wyników egzaminu

2)      Sformułowanie wniosków     do  dalszej pracy

 

 

 X 2018

 

 A Martyniak

M. Szuba

T. Osiński

 

5. Przygotowanie uczniów do Matury 2019

 

 

 

 

 

 

 

1)      Wdrożenie  wniosków             z raportu Matura 2018

2)      Przeprowadzenie matur próbnych

3)      Analiza wyników matur próbnych i sformułowanie zaleceń do dalszej pracy

4)      Konsultacje maturalne

 

 X – IV 2018/2019

 

 nauczyciele klas maturalnych

6.  Realizacja polityki oświatowej państwa 2018/2019

1)        Koncert pieśni patriotycznych

2)        Stosowanie metody lekcji odwróconej

3)        Wykorzystanie WebQuestu jako metody pracy dydaktycznej

4)        Wykorzystanie m.in. Platformy Edukacyjnej Portalu www.szkolnictwo.pl i  aleklasa.pl (Ergo sum)

XI 2018

 

IX - VI

 

IX – VI

 

IX - VI

A Martyniak

 

wszyscy nauczyciele

 

wszyscy nauczyciele

 

wszyscy nauczyciele

 

7. Współpraca                         z   biblioteką, czytelnią

 

  1)  Lekcje biblioteczne:

- opis bibliograficzny.

   2)   Aktualizacja zasobów   bibliotecznych  zgodnie          z  podstawą programową                     4-letniego liceum  i 5-letniego technikum

   3) Wieczór poezji i prozy

 

 

 X – IV 2018/2019

 

 

 

 

 

XI

 

 nauczyciele klas

  maturalnych

W. Ołdakowski

 

 

 

 

M. Branicka,                         J. Bystrzyńska                          D. Chodorska

 

8. Organizacja imprez szkolnych

   1)   Święto Niepodległości

   2)  Dzień Patrona

 XI

III 2019

 W. Ołdakowski

W. Ołdakowski

 

9. Udział                               w konkursach zewnętrznych

 

 

1)      Przygotowanie uczniów              do udziału w konkursach pozaszkolnych i olimpiadach

 

IX-V 2018/2019

 

wszyscy nauczyciele

 

 

10. Wdrażanie                  do czytelnictwa, samokształcenia                  i docierania                  do informacji

 

 

 

 

1)      Samodzielne szukanie literatury przydatnej              do opracowania różnych zagadnień

2)      Korzystanie ze słowników            i leksykonów w pracy na lekcji   i w domu

 

 X – IV 2018/2019

 

 

 

 

 

wszyscy nauczyciele

 

11. Praca z uczniem zdolnym

 

 

1)      Rozpoznawanie uzdolnień uczniów

2)      Różnicowanie wymagań edukacyjnych

3)      Przygotowanie do konkursów

4)      Angażowanie do  pracy pozalekcyjnej

 

 IX – VI 2018/2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 wszyscy nauczyciele

 

 

 

 

 

 

 

12. Praca z uczniem słabym

 

 

1)      Zajęcia wyrównawcze             w zależności od potrzeb

 

 

 IX – VI 2018/2019

 

 wszyscy nauczyciele

13. Edukacja kulturalna

 

 

 

 

 

 

1)      Organizacja wyjazdów          do kina, teatru, na koncerty

2)      Narodowe czytanie

3)      Konkurs literacki Złote Pióro dla uczniów gimnazjum i szkól ponadgimnazjalnych

 IX – V 2018/2019

IX 2018

 

III 2018

 praca zespołowa

 

 poloniści we współpracy z czytelnią

M. Szuba

 

14. Wycieczki

 

 

 

 

1)      Organizacja wycieczek przedmiotowych:

- Muzeum Narodowe

- Muzeum Literatury               im. A. Mickiewicza

- Muzeum Auschwitz-     Birkenau

- inne w zależności od potrzeb i możliwości

 

 

 IX – VI 2018/2019

 

 praca zespołowa

 

15.  Doskonalenie warsztatu pracy, wymiana doświadczeń, współpraca                            w planowaniu                                      i organizacji procesów edukacyjnych

 

 

1)      Tworzenie bazy pomocy dydaktycznych

2)      Stosowanie

elementów OK

3)      Omawianie bieżących problemów dydaktycznych

4)      Realizacja wniosków                       z ewaluacji wewnętrznej

5)      Wybór podręczników na rok szkolny 2018/2019

 

 

 X – VI 2018/2019

 

 

X – IV 2018/2019

 

 

 

 

 

 zespół

 

 

 

 

 

 

 

 

16. Doskonalenie nauczycieli

 

 

1)      Udział w zewnętrznych            i wewnątrzszkolnych szkoleniach, warsztatach, kursach, konferencjach

 

 

 IX – VI 2018/2019

 

wszyscy nauczyciele

 

 

 

 

 

 

 

17. Badanie poziomu kompetencji uczniów klas I

 

1)      Przygotowanie                             i przeprowadzenie diagnozy  na koniec klasy I

2)      Analiza wyników

3)      Sformułowanie wniosków       do dalszej pracy

 

 

VI 2019

 

 nauczyciele klas I

 

18. Podsumowanie rocznej pracy

 

1)      Omówienie rezultatów pracy

2)      Sporządzenie sprawozdania

3)      Sformułowanie wniosków      do  pracy w roku szkolnym 2019/2020

 

 

VI 2019

 

 zespół

W. Ołdakowski

 zespół

 

Copyright by Zespół Szkół Nr 1 Mińsk Mazowiecki 2010-2015. | Polityka prywatności | Powered by animativ

Inspektor Ochrony Danych Osobowych:

iod@zs1mm.edu.pl

KARDA KIEROWNICZA

Dyrektor - Małgorzata Beczek
Wicedyrektor - Elżbieta Parol
Wicedyrektor - Paweł Domagała
Wicedyrektor - Wojciech Jackowski
Kierownik internatu - Jolanta Binkowska

KONTAKT
Zespół Szkół nr 1 im. Kazimierza Wielkiego

ul. Budowlana 4
05-300 Mińsk Mazowiecki
tel: 25 758 25 64
fax: 25 758 36 17