Zespół Szkół nr 1
im. Kazimierza Wielkiego
w Mińsku Mazowieckim


 

 

 

 

PLAN PRACY ZESPOŁU JĘZYKA POLSKIEGO I WIEDZY O KULTURZE W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

Zespół Szkół nr 1 im. Kazimierza Wielkiego w Mińsku Mazowieckim PLAN PRACY ZESPOŁU JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

 

 

 

 

ZADANIA

 

 

CELE I FORMY REALIZACJI

 

TERMIN

 

ODPOWIEDZIALNI

 

1. Organizacja pracy

 

 

 

 

 

 

       1)   Zaplanowanie zadań              do realizacji i   ustalenie odpowiedzialnych za ich realizację

       2)  Wybór programów nauczania

         3)   Ustalenie terminarza                posiedzeń  zespołu

 

 

 

26 VIII 2019

 

 członkowie zespołu 

 

 2. Badanie poziomu kompetencji uczniów klas I

     

 

 

1)      Przygotowanie                          i przeprowadzenie diagnozy wejścia

2)      Analiza wyników

3)      Sformułowanie wniosków       do dalszej pracy

 

 

 do 16 IX 2019

 

 nauczyciele klas I 

 

3. Przygotowanie  raportu z Matury 2019

 

1)      Analiza ilościowa i jakościowa wyników egzaminu

2)      Sformułowanie wniosków     do  dalszej pracy

 

 

 X 2019

 

A. Martyniak

M. Szuba

W. Ołdakowski

 

4. Przygotowanie uczniów do Matury 2020

 

 

 

 

 

 

 

1)      Wdrożenie  wniosków             z raportu Matura 2019

2)      Przeprowadzenie matur próbnych

3)      Analiza wyników matur próbnych i sformułowanie zaleceń do dalszej pracy

4)      Warsztaty i konsultacje maturalne

 

 X – IV 2019/2020

 

 nauczyciele klas maturalnych

 

5.  Realizacja polityki oświatowej państwa 2019/2020

 

1)       Patriotyczny montaż słowno-muzyczny

2)       Projekt „Małe ojczyzny?

3)       TIK – wykorzystanie wartościowych portali edukacyjnych w nauczaniu                                   j. polskiego

 

XI 2019

 

X – IV 2019/20

 

 

A. Martyniak

W. Ołdakowski

członkowie zespołu

 

6. Współpraca                         z   biblioteką, czytelnią

 

1)  Lekcje biblioteczne:

- opis bibliograficzny.

      2)   Aktualizacja zasobów   bibliotecznych  zgodnie          z  podstawą programową                     4-letniego liceum  i 5-letniego technikum

 

 

 X – IV 2019/2020

IX – X 2019

 

 nauczyciele klas

  maturalnych

W. Ołdakowski                        J. Bystrzyńska                         

 

7. Organizacja imprez szkolnych

 

1)      Dzień Patrona

2)      Wieczór poezji śpiewanej

 

III 2020

XI 2019

 

W. Ołdakowski

D. Chodorska

 

8. Udział                               w konkursach zewnętrznych

 

 

1)        Przygotowanie uczniów              do udziału w konkursach pozaszkolnych i olimpiadach

 

IX-V 2019/2020

 

członkowie zespołu

 

 

9. Wdrażanie                  do czytelnictwa, samokształcenia                  i docierania                  do informacji

 

 

 

 

1)      Samodzielne szukanie literatury przydatnej              do opracowania różnych zagadnień

2)      Korzystanie ze słowników            i leksykonów w pracy na lekcji   i w domu

 

 X – IV 2019/2020

 

 

 

 

 

członkowie zespołu

 

10. Praca z uczniem zdolnym

 

 

1)      Rozpoznawanie uzdolnień uczniów

2)      Różnicowanie wymagań edukacyjnych

3)      Przygotowanie do konkursów

4)      Koło teatralne

 

 IX – V 2019/2020

 

 

 

IX – VI 2019/2020

 

 

 

 

 

 członkowie zespołu

 

 

 

 

M. Wójcik

 

 

11. Praca z uczniem słabym

 

 

1)      Konsultacje/zajęcia wyrównawcze  w zależności                od potrzeb

 

 

 IX – VI 2019/2020

 

 członkowie zespołu

 

12. Edukacja kulturalna

 

 

 

 

1)      Organizacja wyjazdów          do kina, teatru, na koncerty

2)      Narodowe czytanie

3)      Edukacja filmowa

 

IX – V 2019/2020

IX 2019

 IX – V 2019/2020

 

 członkowie zespołu

 

 

M. Wójcik

 

13. Wycieczki

 

 

 

 

1)      Organizacja wycieczek przedmiotowych:

- Muzeum Narodowe

- Muzeum Literatury               im. A. Mickiewicza

- Muzeum Auschwitz-     Birkenau

- inne w zależności od potrzeb i możliwości

 

 

 IX – VI 2019/2020

 

 członkowie zespołu

 

14.  Doskonalenie warsztatu pracy, wymiana doświadczeń, współpraca                            w planowaniu                                      i organizacji procesów edukacyjnych

 

1)      Tworzenie bazy pomocy dydaktycznych

2)      Stosowanie

elementów OK

3)      Omawianie bieżących problemów dydaktycznych

4)      Wybór podręczników na rok szkolny 2020/2021

 

 

 X – VI 2019/2020

 

 

X – IV 2019/2020

 

 

 

 

 

 członkowie zespołu

 

 

 

15. Doskonalenie nauczycieli

 

 

1)      Udział w zewnętrznych            i wewnątrzszkolnych szkoleniach, warsztatach, kursach, konferencjach

 

 

 IX – VI 2019/2020

 

członkowie zespołu

 

 

 

 

 

 

 

16. Badanie poziomu kompetencji uczniów klas I

 

1)      Przygotowanie                             i przeprowadzenie diagnozy  na koniec klasy I

2)      Analiza wyników

3)      Sformułowanie wniosków       do dalszej pracy

 

 

VI 2020

 

 nauczyciele klas I

 

17. Podsumowanie rocznej pracy

 

1)      Omówienie rezultatów pracy

2)      Sporządzenie sprawozdania

3)      Sformułowanie wniosków      do  pracy w roku szkolnym 2020/2021

 

 

VI 2020

 

 członkowie zespołu

W. Ołdakowski

 członkowie zespołu

Copyright by Zespół Szkół Nr 1 Mińsk Mazowiecki 2010-2015. | Polityka prywatności | Powered by animativ

Inspektor Ochrony Danych Osobowych:

iod@zs1mm.edu.pl

KARDA KIEROWNICZA

Dyrektor - Małgorzata Beczek
Wicedyrektor - Elżbieta Parol
Wicedyrektor - Paweł Domagała
Wicedyrektor - Wojciech Jackowski
Kierownik internatu - Jolanta Binkowska

KONTAKT
Zespół Szkół nr 1 im. Kazimierza Wielkiego

ul. Budowlana 4
05-300 Mińsk Mazowiecki
tel: 25 758 25 64
fax: 25 758 25 64