Zespół Szkół nr 1
im. Kazimierza Wielkiego
w Mińsku Mazowieckim


 

 

 

 

Regulamin Samorządu Uczniowskiego

 

Opracowany na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2007 Nr 83, poz. 562 z póź. zm.) i Statutu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Kazimierza Wielkiego w Mińsku Mazowieckim.

I. Postanowienia ogólne

 1. 1.       Wszyscy uczniowie Zespołu Szkół nr 1 im. Kazimierza Wielkiego z mocy prawa tworzą Samorząd Uczniowski.
 2. 2.       W poszczególnych klasach działają Samorządy Klasowe, których członkami są wszyscy uczniowie danej klasy.
 3. 3.       Organy Samorządu Uczniowskiego są wybieranie przez uczniów w demokratycznych wyborach.
 4. 4.       Rada Samorządu Klasowego, Rada Samorządu Uczniowski zobowiązane są informować ogół uczniów o swojej działalności.
 5. 5.       Kadencja Rady Samorządu Klasowego, Rady Samorządu Uczniowskiego Zespołu Szkół nr 1 im. Kazimierza Wielkiego trwa rok.

II. Cele i zadania Samorządu Uczniowskiego

1.        Celem działania Samorządu Uczniowskiego jest:
a.       uczestnictwo młodzieży w samodzielnym rozwiązywaniu własnych problemów oraz budowaniu relacjach uczniów z społecznością;
b.       stwarzanie warunków do wyzwalania w uczniach aktywności społecznej, samokontroli, samooceny i samodyscypliny;
c.       kształtowanie umiejętności zespołowego działania uczniów, przyjmowania współodpowiedzialności za jednostkę i grupę;
d.       uczenie się demokratycznych form współżycia;
e.       pomoc w planowaniu życia i pracy w szkole;
f.        kształtowanie pozytywnych postaw społecznych;
g.       uczenie się odpowiedzialności oraz rozumienia odrębności przekonań, tolerancji;
h.       wszechstronne działanie motywujące uczniów do rzetelnej nauki, tworzenia przyjaznej atmosfery w szkole, okazywania szacunku dorosłym i kolegom;
i.        organizowanie wolnego czasu uczniów.
2.       Do głównych zadań Samorządu Uczniowskiego należy:
a.       współdziałanie z innymi organami szkoły w kierunku zapewnienia uczniom odpowiednich warunków do nauki oraz udzielania niezbędnej pomocy młodzieży znajdującej się w trudnej sytuacji materialnej;
b.       przedstawianie władzom szkoły opinii dotyczących istotnych spraw szkoły;
c.       współudział w rozwijaniu w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych zainteresowań naukowych, kulturalnych, sportowych i turystyczno - krajoznawczych;
d.       dbanie o dobre imię i cześć szkoły, kultywowanie i wzbogacanie jej tradycji;
e.       troska o sprzęt i urządzenia szkolne oraz organizowanie uczniów do wykonywania prac na rzecz klasy, szkoły i środowiska;
f.        organizowanie pomocy koleżeńskiej uczniom napotykającym na trudności w nauce;
g.       zapobieganie i rozstrzyganie sporów między uczniami, uczniami i nauczycielami;
h.       organizowanie życia kulturalnego młodzieży na terenie szkoły oraz organizowanie uroczystości szkolnych
III. Prawa i obowiązki Samorządu Uczniowskiego
1.       Samorząd Uczniowski broni praw uczniowskich i czuwa nad ich przestrzeganiem.
2.       Samorząd Uczniowski ma obowiązek współpracy z władzami szkoły w celu zapewnienia uczniom właściwych warunków do nauki i pracy.
3.       Samorząd Uczniowski ma prawo do:
a.       uzyskiwania informacji o bieżącej działalności szkoły;
b.       przedstawiania władzom szkoły oraz Radzie Pedagogicznej swoich wniosków dotyczących funkcjonowania szkoły, planu dydaktyczno - wychowawczego;
c.       występowania w sprawach określonych w Statucie Zespołu Szkół nr 1 im. Kazimierza Wielkiego współtworzenia dokumentów i przepisów wewnątrzszkolnych dotyczących uczniów;
d.       organizowania życia szkolnego, czyli działalności naukowej, kulturalnej, sportowej                      i rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami oraz możliwościami organizacyjnymi szkoły;
e.       udziału swoich przedstawicieli w posiedzeniach Rady Pedagogicznej dotyczących uczniów, na zaproszenie Przewodniczącego Rady Pedagogicznej;
f.        zapoznania się z regulaminem oceniania, klasyfikowania, promowania uczniów oraz programem nauczania, jego treścią, celami i stawianymi wymaganiami;
g.       wyboru nauczyciela sprawującego opiekę nad Samorządem Uczniowskim;
h.       przedstawiania opinii w sytuacji, gdy na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej dyrektor szkoły, w drodze decyzji, skreśla ucznia z listy uczniów w przypadkach określonych w Statucie szkoły;
i.        zamieszczania aktualnych wiadomości o swoich działaniach na stronie internetowej szkoły.
IV. Prawa i obowiązki ucznia
1.       Prawa i obowiązki uczniów określa jednolity tekst Statutu Zespołu Szkół nr 1 im. Kazimierza Wielkiego w Mińsku Mazowieckim. 
2.       Zapis w Statucie dotyczący praw i obowiązków uczniów opiniuje Zarząd Samorządu Uczniowskiego.
3.       Uczeń ma prawo zgłosić naruszenie swoich praw do władz Samorządu Uczniowskiego.
4.       Uczniowie występujący w obronie praw uczniowskich nie mogą z tego powodu ponosić negatywnych konsekwencji.
V. Organy Samorządu Uczniowskiego i ich kompetencje
1.       Organy Samorządu Uczniowskiego są reprezentantami ogółu uczniów Zespołu Szkół nr 1 im. Kazimierza Wielkiego.
2.       Organami Samorządu Uczniowskiego są:
a.       Rada Samorządu Uczniowskiego,
b.      Rada Samorządu Klasowego.
V.1. Rada Samorządu Uczniowskiego
1.       Radę Samorządu Uczniowskiego tworzą Przewodniczący Samorządów wszystkich klas Zespołu Szkół nr 1 im. Kazimierza Wielkiego(w razie nieobecności Przewodniczącego Samorządu Klasy w obradach uczestniczy zastępca lub inny wskazany członek Zarządu Samorządu Klasowego).
2.       Rada obraduje na zebraniach zwołanych przez Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego.
3.       Posiedzenie Rady prowadzi Przewodniczący Samorządu (lub wyznaczony przez niego członek Zarządu Samorządu Uczniowskiego).
4.       Zebrania Rady powinny być zwoływane, co najmniej raz na kwartał.
5.       Zwołanie Rady może wystąpić Dyrektor, Opiekun Samorządu, Samorząd Klasy.
6.       Do kompetencji Rady Samorządu Uczniowskiego należy:
a.       reprezentowanie społeczności uczniowskiej wobec Dyrekcji i Rady;
b.      czuwanie nad przestrzeganiem praw ucznia;
c.       przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu Samorządu Uczniowskiego;
d.      uchwalanie i modyfikowanie Regulaminu Samorządu Uczniowskiego;
e.       odwoływanie Zarządu Samorządu Uczniowskiego lub jego członków, jeżeli nie wykonują powierzonych im zadań;
f.        powoływanie Komisji Wyborczej dla przeprowadzenia wyborów do Zarządu Samorządu Uczniowskiego;
g.       wybór Opiekuna Samorządu Uczniowskiego spośród nauczyciel, którzy wyrażą zgodę na pełnienie tej funkcji.
V.2. Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego
1.       Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego wybrany jest w powszechnych, bezpośrednich, równych i tajnych wyborach.
2.       Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego jest przedstawicielem społeczności uczniowskiej.
3.       Kandydat na Przewodniczącego musi osiągać dobre wyniki w nauce i zachowania.
4.       Do zadań Przewodniczącego należy:
·         kierowanie pracą Zarządu Samorządu Uczniowskiego;
·         zwoływanie i przewodniczenie Radzie Samorządu Uczniowskiego;
·         podejmowanie inicjatyw w sprawach uczniowskich;
·         realizowanie programu prac Samorządu Uczniowskiego;
·         organizowanie zajęć i spotkań pozalekcyjnych;
·         przewodniczenie Zarządowi i Radzie Samorządu Uczniowskiego;
·         współpraca z Samorządami Klasowymi;
·         utrzymywanie kontaktów z innymi organizacjami uczniowskimi działającymi w szkole;
·         zwoływanie zebrań Zarządu i Rady Samorządu Uczniowskiego;
·         współuczestniczenie w rozwiązywaniu problemów młodzieży, wszelkich sporów i konfliktów pomiędzy uczniami;
·         umożliwianie realizacji inicjatyw uczniowskich.
V.3. Zarząd Samorządu Uczniowskiego
1.       Rada Samorządu Uczniowskiego składa się z uczniów wybranych w powszechnych, bezpośrednich, równych i tajnych wyborach.
2.       Rada Samorządu Uczniowskiego jest organem wykonawczym. Liczy 5-8 osób wybranych     w demokratycznych wyborach.
3.       Do kompetencji Rady Samorządu Uczniowskiego należy:
·         kierowanie bieżącą działalnością Samorządu Uczniowskiego;
·         reprezentowanie Samorządu Uczniowskiego na zewnątrz;
·         współorganizowanie życia szkolnego;
·         opracowanie rocznego planu pracy Samorządu Uczniowskiego;
·         uczestniczenie w posiedzeniach Rady Pedagogicznej w części dotyczącej sprawozdań i opinii uczniowskich;
·         przedstawianie dyrektorowi szkoły oraz Radzie Pedagogicznej wniosków, opinii i petycji dotyczących życia szkolnego.
4.       Zebrania Rady zwołuje Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego nie rzadziej niż raz                  w miesiącu.
5.       Członka Rady Samorządu Uczniowskiego można odwołać, jeżeli nie przestrzega Regulaminu Samorządu Uczniowskiego, uchyla się od obowiązków szkolnych.

V.4. Rada Samorządu Klasowego
1.       Zarząd Samorządu Klasowego reprezentuje uczniów klasy.
2.       Na wniosek uczniów lub wychowawcy klasy mogą być przeprowadzone ponowne wybory Samorządu Klasowego.
3.       Przewodniczący Samorządu Klasowego reprezentują klasę w pracach Rady Samorządu Uczniowskiego.

VI. Opiekun Samorządu Uczniowskiego

1.       Dyrektor szkoły powołuje Opiekuna Samorządu Uczniowskiego z ramienia Rady Pedagogicznej.
2.       Opiekun Samorządu Uczniowskiego:
·         czuwa nad pracami Samorządu Uczniowskiego;
·         pomaga w dotarciu do odpowiednich dokumentów prawnych i szkolnych;
·         pośredniczy w rozstrzyganiu konfliktów na różnych płaszczyznach;
·         pomaga w prowadzeniu dokumentacji Samorządu Uczniowskiego;
·         ma prawo wstrzymać realizację decyzji organów Samorządu Uczniowskiego niezgodnych ze Statutem szkoły;
·         jest jedyną osobą uprawnioną do zwalniania uczniów z zajęć lekcyjnych w związku z działalnością w Samorządzie Uczniowskim;
·         tylko w uzasadnionych przypadkach może zwoływać specjalne zebrania Rady Samorządu Uczniowskiego w czasie zajęć lekcyjnych.
3.       Opiekunowi Samorządu Uczniowskiego przysługuje prawo wstrzymania realizacji decyzji organów Samorządu Uczniowskiego niezgodnych ze Statutem Zespołu Szkół nr 1 im. Kazimierza Wielkiego.
VII. Tryb przeprowadzania wyborów do Rady Samorządu Uczniowskiego (ordynacja wyborcza)
1.       Wybory Przewodniczącego i Samorządu Uczniowskiego przeprowadza Komisja Wyborcza.
2.       Komisja Wyborcza jest powoływana przez ustępujący Zarząd i działa pod nadzorem Opiekuna Samorządu Uczniowskiego.
3.       W skład Komisji Wyborczej wchodzą uczniowie, którzy nie kandydują do Zarządu.  
4.       Komisja Wyborcza czuwa nad przebiegiem kampanii wyborczej, przygotowuje wybory (listy głosujących, listy kandydatów, karty do głosowania, lokal wyborczy, urnę wyborczą), przeprowadza je, liczy głosy, sporządza protokół i ogłasza wyniki.
5.       Kandydaci, wobec których wysunięte będą umotywowane na piśmie zastrzeżenia uznane przez Komisję Wyborczą, zostaną skreśleni z listy kandydatów.
6.       Przed wyborami odbywa się kampania wyborcza, w której powinni uczestniczyć wszyscy kandydaci.
7.       Kampania wyborcza trwa dwa tygodnie przed wyborami i może przyjmować wszelkie formy agitacji (plakatowanie, spotkania przedwyborcze, ulotki, wiersze, piosenki itd.), o ile nie godzą one w mienie prywatne i szkolne, nietykalność osobistą oraz poszanowanie uczuć innych kandydatów czy wyborców.
8.        Wybory odbywają się w ciągu jednego dnia.
9.       Komisja Wyborcza ustala listę kandydatów w porządku alfabetycznym.
10.   Głos można oddać na jednego kandydata. (Jeśli na karcie wskazano więcej niż jedna osobę głos jest nieważny.)
11.   Głosuje się przez postawienie krzyżyka przy nazwisku kandydata.
12.   Po zakończeniu głosowania Komisja Wyborcza w obecności Opiekuna Samorządu przystępuje do liczenia głosów.
13.   Przewodniczącym Samorządu Uczniowskiego zostaje ten kandydat, który uzyska największą liczbę głosów.
14.   Członkami Zarządu zostają uczniowie, którzy otrzymali kolejno najwięcej głosów, aż do wyczerpania miejsc mandatowych.
15.   Komisja Wyborcza ogłasza wyniki wyborów.

VIII . Tryb wyboru Opiekuna Samorządu Uczniowskiego

 

 1. 1.    Opiekun jest doradcą służącym swoją pomocą i doświadczeniem w pracy Samorządu. Opiekun ma prawo uczestniczenia we wszystkich formach pracy Samorządu.
 2. 2.    Kandydata na opiekuna Samorządu Uczniowskiego z ramienia Rady Pedagogicznej wybiera   Zarząd Samorządu Uczniowskiego i Rada Samorządu Uczniowskiego na okres trzech lat.
 3. 3.    Warunkiem wyboru nauczyciela na opiekuna SU jest wyrażenie przez niego zgody .
 4. 4.    Opiekun SU w uzasadnionych przypadkach może złożyć dymisję z pełnionej funkcji. Na jego miejsce Dyrektor wybiera nowego opiekuna.

 

 

IX. Postanowienia końcowe

 1. 1.       Dodatkowe przepisy dotyczące SU znajdują się w Statucie Szkoły.
 2. 2.       Jakakolwiek zmiana regulaminu SU może nastąpić wyłącznie na wniosek Przewodniczącego lub Opiekuna SU i tylko za zgodą Dyrektora Szkoły.

 

Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego

 

 

Copyright by Zespół Szkół Nr 1 Mińsk Mazowiecki 2010-2015. | Polityka prywatności | Powered by animativ

Inspektor Ochrony Danych Osobowych:

iod@zs1mm.edu.pl

KARDA KIEROWNICZA

Dyrektor - Małgorzata Beczek
Wicedyrektor - Elżbieta Parol
Wicedyrektor - Paweł Domagała
Wicedyrektor - Wojciech Jackowski
Kierownik internatu - Jolanta Binkowska

KONTAKT
Zespół Szkół nr 1 im. Kazimierza Wielkiego

ul. Budowlana 4
05-300 Mińsk Mazowiecki
tel: 25 758 25 64
fax: 25 758 25 64