Zespół Szkół nr 1
im. Kazimierza Wielkiego
w Mińsku Mazowieckim


 

 

 

 

Wewnątrzszkolne ocenianie - fizyka

CELE  OCENIANIA.

Ocenianie wewnątrzszkolnych osiągnięć edukacyjnych uczniów z fizyki, polega na rozpoznaniu przez nauczyciela poziomu i postępu w opanowaniu przez ucznia wiadomości w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania.

 

Celami sprawdzania osiągnięć uczniów na różnych ogniwach lekcji są:

 • dostarczanie informacji o stopniu opanowania wiedzy i umiejętności przez ucznia na danym etapie kształcenia,
 • wykrycie luk i błędów wiedzy ucznia
 • wskazanie uczniom w jaki sposób mogą luki w wiedzy uzupełnić, a błędy poprawić,
 • uwzględnić zaangażowanie, staranność i wkład pracy ucznia,
 • pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu nauki,
 • motywowanie ucznia do dalszej pracy,
 • stanowić pomoc przy planowaniu czynności nauczycielskich  i opracowywaniu scenariuszy działań dydaktycznych,
 • uzmysłowić nauczycielowi konieczność modyfikacji czy też kontynuacji metod pracy z uczniem, a zatem dawać podstawę do ewaluacji programu

 

KRYTERIA OCEN I FORMUŁOWANIE WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH

 

 1. 1.      Oceny osiągnięć uczniów dokonywane są na podstawie hierarchii wymagań tak, aby spełnienie wyższych wymagań uwarunkowane było spełnieniem wymagań niższych.
 2. 2.      Systematyczne ocenianie wiedzy i umiejętności ucznia w różnych formach w warunkach zapewniających obiektywność oceny.
 3. 3.      Stopnie są jawne dla uczniów i ich rodziców.
 4. 4.      Poziom opanowania umiejętności uczniów z fizyki, ocenia się według sześciostopniowej skali ocen:

 

Stopień

Skrót literowy

Ocena cyfrowa

Celujący

cel

6

Bardzo dobry

bdb

5

Dobry

db

4

Dostateczny

dst

3

Dopuszczający

dop

2

Niedostateczny

ndst

1

 

Przy stopniach bardzo dobry, dobry, dostateczny może być dostawiony znak „+” i  „-” , a do oceny dopuszczającej znak „+” w przypadku bieżących ocen cząstkowych oraz klasyfikacyjnej oceny pierwszego semestru.

 

 1. 5.      Przy wystawianiu stopnia kierujemy się następującymi kryteriami ogólnymi:

-        zakres i jakość wiadomości,

-        rozumienie materiału,

-        posługiwanie się i operowanie nabytymi wiadomościami,

-        kultura przekazywania wiadomości.

 

 

 1. 6.      Wymagania edukacyjne dostosowane są do indywidualnych potrzeb psychofizycznych
  i edukacyjnych ucznia posiadającego opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej
  o specyficznych trudnościach w uczeniu się.

Podczas oceniania:

 • dostosowanie wymagań edukacyjne do  indywidualnych możliwości ucznia,
 • dobór  metod  i form oceniania do  indywidualnych możliwości ucznia,
 • podczas odpowiedzi ustnych dłuższe oczekiwanie na odpowiedź, powtórzenie pytania, precyzowanie jasno i krótko pytania,
 • podczas robienia notatek - ograniczenie do najistotniejszych wiadomości,
 • wydłużenie czasu pracy przy pisemnych formach wypowiedzi,
 • zmniejszenie ilości zadań podczas prac pisemnych,
 • ocenianie prac pisemnych tylko pod względem zawartości merytorycznej, poziom graficzny pisma i estetyka nie mają wpływu na ocenę;

 

 1. 7.      Ocena końcowa ( klasyfikacyjna)
 2. 8.      Stosowane formy oceniania.
 1. Wystawiana jest na koniec pierwszego semestru lub koniec roku szkolnego. Ocena ta jest wynikiem wszystkich umiejętności ucznia na podstawie ocen cząstkowych, czyli będzie uwzględniać wszystkie oceny jakie wystawiono oraz indywidualne chęci ucznia i jego wkład pracy. Na dwa tygodnie przed klasyfikacyjnym półrocznym lub rocznym posiedzeniem rady pedagogicznej nauczyciel informuje ucznia i jego rodzica ( opiekuna prawnego) o proponowanej ocenie rocznej (śródrocznej) za pomocą dziennika elektronicznego.
 2. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne wystawiane są z ocen cząstkowych. Oceny te nie muszą być średnią arytmetyczną ocen cząstkowych.

-        odpowiedź ustna,

-        prace klasowe działowe ,

-        kartkówki,

-        prace domowe.

 • Odpowiedź ustna- obejmuje materiał nowy omawiany podczas dwóch lub trzech ostatnich zajęć. Poznane wcześniej prawa i jednostki wielkości fizycznych wiążące się z danym działem są także wymagane. Krótka odpowiedź (jedno pytanie) może być oceniona plusem lub minusem.
 • Kartkówki – obejmują materiał z trzech ostatnich lekcji.

Prace klasowe działowe – odbywać się będą po zakończeniu działu, będą zapowiedziane do dziennika przynajmniej na tydzień wcześniej, oddane w terminie 14 dni od ich napisania (w przypadkach szczególnych np. choroba nauczyciela lub dni wolne od zajęć dydaktycznych, termin oddania ocenionych prac może ulec zmianie).Każdy uczeń jest zobowiązany do napisania sprawdzianu działowego, w razie nieobecności na sprawdzianie powinien napisać pracę w terminie dwóch tygodni od powrotu do szkoły.

Prace klasową działową może poprawić każdy uczeń, w terminie ustalonym przez nauczyciela.

Norma ilościowa zamiany punktów na stopnie

 • 100% pkt  -  celujący
 • 90 –99 % pkt. – bardzo dobry,
 • 75 – 89 % pkt. – dobry,
 • 55 – 74 % pkt. – dostateczny,
 • 40 - 54 % pkt. – dopuszczający,
 • mniej niż 40 % pkt. – niedostateczny.

 

 • Praca na lekcji (indywidualna lub grupowa, aktywność, ćwiczenia praktyczne), prezentacje uczniowskie w postaci referatów, plansz, pomocy wykonanych przez uczniów - dla chętnych. Oceniana jest na tej samej lekcji  w formie  stopnia lub plusów/minusów (+/-).
 • Zadanie domowe – W przypadku gdy uczeń niepoprawnie odrobi zadaną pracę nie otrzymuje oceny niedostatecznej. Jeśli uczeń nie zgłosi braku zeszytu lub pracy domowej przed lekcją otrzymuje ocenę niedostateczną. Wyróżniające się prace domowe mogą zostać ocenione stopniem lub plusem. Brak staranności merytorycznej jak i estetyka wykonanej pracy – minusem.
 • Ustala się, że za 3 znaki „+” uzyskuje się ocenę bardzo dobrą a za trzy znaki „-” ocenę niedostateczną.
 • Pod koniec semestru uczeń może poprosić o wpisanie oceny dobrej za 2 znaki „+”,  

 

Uczeń ma obowiązek prowadzenia zeszytu przedmiotowego, w którym zapisuje własne rozwiązania zadań. Ich samodzielność może być sprawdzona i oceniona przez nauczyciela. Zeszyt powinien być prowadzony systematycznie. Uczeń w przypadku nieobecności w szkole powinien zeszyt uzupełnić.

Konkursy przedmiotowe –  laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim ponadwojewódzkim  oraz laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celującą roczną (semestralną) ocenę klasyfikacyjną. Uczeń, który tytuł  laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, bądź laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej uzyskał po ustaleniu albo uzyskaniu semestralnej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, otrzymuje z tych zajęć edukacyjnych celującą końcową ocenę klasyfikacyjną.

Uczeń ma prawo być do lekcji nieprzygotowany z powodu nieobecności na lekcjach wynikających z dłuższej choroby.

Uczeń ma prawo zgłosić dwukrotnie nieprzygotowanie bez uzasadnienia w czasie jednego semestru.

Copyright by Zespół Szkół Nr 1 Mińsk Mazowiecki 2010-2015. | Polityka prywatności | Powered by animativ

Inspektor Ochrony Danych Osobowych:

iod@zs1mm.edu.pl

KARDA KIEROWNICZA

Dyrektor - Małgorzata Beczek
Wicedyrektor - Elżbieta Parol
Wicedyrektor - Paweł Domagała
Wicedyrektor - Wojciech Jackowski
Kierownik internatu - Jolanta Binkowska

KONTAKT
Zespół Szkół nr 1 im. Kazimierza Wielkiego

ul. Budowlana 4
05-300 Mińsk Mazowiecki
tel: 25 758 25 64
fax: 25 758 25 64