Regulamin rekrutacji

Regulamin rekrutacji uczniów do klas pierwszych w Zespole Szkół nr 1

 1. Kazimierza Wielkiego w Mińsku Mazowieckim

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. prawo oświatowe (t. j. Dz. U. z 2018. poz. 996 ze zm.) – rozdział 6

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz.U. z 2019 r., poz. 1737)

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. ( Dz. U. z 2020r. poz.493 ze zm.)

Statut Zespołu Szkół nr 1 im. Kazimierza Wielkiego w Mińsku Mazowieckim

W roku szkolnym 2022/2023 w Zespole Szkół nr 1 im. Kazimierza Wielkiego w Mińsku Mazowieckim nabór będzie prowadzony do następujących oddziałów klas pierwszych:

Liceum Ogólnokształcące:

Klasa prawna

Przedmioty rozszerzone:

język polski, historia, wiedza o społeczeństwie

Zajęcia edukacyjne punktowane w postępowaniu rekrutacyjnym:

język polski, matematyka, historia, wiedza o społeczeństwie.

Klasa psychologiczna

Przedmioty rozszerzone:

biologia, chemia, język angielski.

Zajęcia edukacyjne punktowane w postępowaniu rekrutacyjnym:

język polski, matematyka, biologia, chemia.

Klasa pedagogiczna

Przedmioty rozszerzone:

język polski, język angielski, biologia.

Zajęcia edukacyjne punktowane w postępowaniu rekrutacyjnym:

język polski, matematyka, biologia, język angielski.

Klasa wojskowa

Przedmioty rozszerzone:

fizyka, matematyka, język angielski.

Zajęcia edukacyjne punktowane w postępowaniu rekrutacyjnym:

język polski, matematyka, fizyka, język angielski.

Technikum:

Technik budownictwa

Przedmioty rozszerzone:

matematyka

Zajęcia edukacyjne punktowane w postępowaniu rekrutacyjnym:

język polski, matematyka, fizyka, technika.

Zajęcia Technik informatyk

Przedmioty rozszerzone:

matematyka

edukacyjne punktowane w postępowaniu rekrutacyjnym:

język polski, matematyka, fizyka, informatyka.

Zajęcia Technik programista

Przedmioty rozszerzone:

matematyka

edukacyjne punktowane w postępowaniu rekrutacyjnym:

język polski, matematyka, fizyka, informatyka.

Technik geodeta

Przedmioty rozszerzone:

matematyka

Zajęcia edukacyjne punktowane w postępowaniu rekrutacyjnym:

język polski, matematyka, geografia, technika.

Technik chłodnictwa i klimatyzacji

Przedmioty rozszerzone:

matematyka

Zajęcia edukacyjne punktowane w postępowaniu rekrutacyjnym:

język polski, matematyka, fizyka, technika

Technik budowy dróg

Przedmioty rozszerzone:

matematyka

Zajęcia edukacyjne punktowane w postępowaniu rekrutacyjnym:

język polski, matematyka, geografia, technika.

Technik robót wykończeniowych w budownictwie

Przedmioty rozszerzone:

matematyka

Zajęcia edukacyjne punktowane w postępowaniu rekrutacyjnym:

język polski, matematyka, geografia, technika.

Technik usług fryzjerskich

Przedmioty rozszerzone:

matematyka

Zajęcia edukacyjne punktowane w postępowaniu rekrutacyjnym:

język polski, matematyka, biologia, technika.

Technik przemysłu mody

Przedmioty rozszerzone:

biologia

Zajęcia edukacyjne punktowane w postępowaniu rekrutacyjnym:

język polski, matematyka, biologia, technika.

Technik stylista

Przedmioty rozszerzone:

biologia

Zajęcia edukacyjne punktowane w postępowaniu rekrutacyjnym:

język polski, matematyka, biologia, technika.

Branżowa Szkoła I stopnia:

Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

Monter sieci i instalacji sanitarnych

Stolarz

Fryzjer

Zajęcia edukacyjne punktowane w postępowaniu rekrutacyjnym (wszystkie zawody):

język polski, matematyka, technika, informatyka.

Przeliczanie na punkty wyników egzaminu ósmoklasisty

Wynik przedstawiony w procentach z:

 • języka polskiego
 • matematyki

mnoży się przez 0,35

Wynik przedstawiony w procentach z języka obcego nowożytnego mnoży się przez 0,3.

Przeliczanie na punkty ocen z języka polskiego, matematyki  i dwóch wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych wymienionych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej:

 • celujący –18 punktów;
 • bardzo dobry –17 punktów;
 • dobry –14 punktów;
 • dostateczny –8 punktów;
 • dopuszczający –2 punkty.

Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem:

 • 7 punktów

Przeliczanie na punkty szczególnych osiągnięć

Zawody wiedzy będące konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty:

 1. tytuł finalisty konkursu przedmiotowego –10 punktów
 2. tytuł laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 punktów
 3. tytuł finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 punktów

Zawody wiedzy będące konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim:

 1. a) tytuł finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 10 punktów
 2. b) tytuł laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 4 punkty
 3. c) tytuł finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 3 punkty

Zawody wiedzy będące konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:

 1. a) dwa lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – 10 punktów,
 2. b) dwa lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 punktów,
 3. c) dwa lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 punktów,

d) tytuł finalisty konkursu przedmiotowego – 7 punktów,

 1. e) tytuł laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 punktów,
 2. f) tytuł finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 3 punkty

Zawody wiedzy będące konkursem albo turniejem, o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim:

 1. a) dwa lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 10 punktów,
 2. b) dwa lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 7 punktów,
 3. c) dwa lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 5 punktów,
 4. d) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 7 punktów,
 5. e) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 3 punkty,
 6. f) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 2 punkty;

Uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione wyżej, artystycznych lub sportowych organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:

 1. a) międzynarodowym – 4 punkty,
 2. b) krajowym – 3 punkty,
 3. c) wojewódzkim – 2 punkty,
 4. d) powiatowym – 1 punkt.

W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, o których mowa w ust. 1, na tym samym szczeblu oraz z tego samego zakresu, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie tego ucznia w tych zawodach, z tym że maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.

Za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu przyznaje się 3 punkty.

Aby za osiągnięcie kandydat otrzymał punkty musi ono zostać wpisane na świadectwo ukończenia szkoły podstawowej.

O wpisie osiągnięć na świadectwo decyduje dyrektor szkoły podstawowej.

Przeliczanie  na punkty ocen z języka polskiego i matematyki wymienionych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej w przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do sprawdzianu ósmoklasisty:

 1. a) za ocenę celującą – po 35 punktów,
 2. b) za ocenę bardzo dobrą – po 30 punktów,
 3. c) za ocenę dobrą – po 25 punktów,
 4. d) za ocenę dostateczną – po 15 punktów,
 5. e) za ocenę dopuszczającą – po 10 punktów.

z języka obcego nowożytnego:

 1. a) za ocenę celującą – 30 punktów,
 2. b) za ocenę bardzo dobrą – 25 punktów,
 3. c) za ocenę dobrą – 20 punktów,
 4. d) za ocenę dostateczną – 10 punktów,
 5. e) za ocenę dopuszczającą – 5 punktów.

Laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim są przyjmowani w pierwszej kolejności do publicznej szkoły ponadpodstawowej, szkoły ponadpodstawowej sportowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej mistrzostwa sportowego, oddziału sportowego w publicznej szkole ponadpodstawowej ogólnodostępnej lub oddziału mistrzostwa sportowego w publicznej szkole ponadpodstawowej ogólnodostępnej*.

w przypadku szkoły lub oddziału sportowego konieczne jest uzyskanie pozytywnego wyniku prób sprawności fizycznej; w przypadku kandydatów do szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – kandydaci muszą posiadać zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu

W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc w szkole, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie następujące kryteria:

1) wyniki egzaminu ósmoklasisty;

2) wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oceny z języka polskiego i matematyki oraz z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalonych przez dyrektora danej szkoły jako brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do danego oddziału;

3) świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem;

4) szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej:

 1. a) uzyskanie wysokiego miejsca nagrodzonego lub uhonorowanego zwycięskim tytułem w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty albo organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym przez inne podmioty działające na terenie szkoły,
 2. b) osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu;

5) w przypadku kandydatów ubiegających się o przyjęcie do oddziałów dwujęzycznych – wyniki sprawdzianu kompetencji językowych, do oddziałów sportowych – testy sprawności, do oddziałów wymagających szczególnych indywidualnych predyspozycji – wyniki sprawdzianu uzdolnień kierunkowych,

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego przyjmuje się kandydatów z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dana szkoła, nadal dysponuje wolnymi miejscami, na trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie następujące kryteria:

1) wielodzietność rodziny kandydata;

2) niepełnosprawność kandydata;

3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;

4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;

5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;

6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;

7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.

PROCEDURA ODWOŁAWCZA

W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do danej szkoły. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata lub kandydata pełnoletniego z wnioskiem. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.

Rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.

Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.