Regulamin rekrutacji

Regulamin rekrutacji uczniów do klas pierwszych w Zespole Szkół nr 1

im. Kazimierza Wielkiego w Mińsku Mazowieckim

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. prawo oświatowe (t. j. Dz. U. z 2018. poz. 996 ze zm.) – rozdział 6

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 listopada 2022 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz.U.2022.2431).

Statut Zespołu Szkół nr 1 im. Kazimierza Wielkiego w Mińsku Mazowieckim

W roku szkolnym 2023/2024 w Zespole Szkół nr 1 im. Kazimierza Wielkiego w Mińsku Mazowieckim nabór będzie prowadzony do następujących oddziałów klas pierwszych:

Liceum Ogólnokształcące:

Klasa prawna

Przedmioty rozszerzone:

język polski, historia, wiedza o społeczeństwie

Zajęcia edukacyjne punktowane w postępowaniu rekrutacyjnym:

język polski, matematyka, historia, wiedza o społeczeństwie.

Klasa psychologiczna

Przedmioty rozszerzone:

biologia, chemia/ wiedza o społeczeństwie*,  język angielski.

Zajęcia edukacyjne punktowane w postępowaniu rekrutacyjnym:

język polski, matematyka, biologia, chemia

*Grupa zostaje utworzona w przypadku chętnych minimum 12 uczniów.W przypadku zbyt małej ilości zainteresowanych, kandydaci zostają przyporządkowani do grupy wybranej przez większość

Klasa pedagogiczna

Przedmioty rozszerzone:

język polski, język angielski, biologia.

Zajęcia edukacyjne punktowane w postępowaniu rekrutacyjnym:

język polski, matematyka, biologia, język angielski.

Oddział przygotowania wojskowego

Przedmioty rozszerzone:

fizyka, matematyka, język angielski.

Zajęcia edukacyjne punktowane w postępowaniu rekrutacyjnym:

język polski, matematyka, fizyka, język angielski.

Technikum:

Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

Przedmiot rozszerzony:

matematyka

Zajęcia edukacyjne punktowane w postępowaniu rekrutacyjnym:

język polski, matematyka, fizyka, technika.

Technik budownictwa

Przedmiot rozszerzony:

matematyka

Zajęcia edukacyjne punktowane w postępowaniu rekrutacyjnym:

język polski, matematyka, fizyka, technika.

Technik informatyk

Przedmioty rozszerzone:

matematyka

edukacyjne punktowane w postępowaniu rekrutacyjnym:

język polski, matematyka, fizyka, informatyka.

Technik programista

Przedmioty rozszerzone:

matematyka

edukacyjne punktowane w postępowaniu rekrutacyjnym:

język polski, matematyka, fizyka, informatyka.

Technik geodeta

Przedmioty rozszerzone:

matematyka

Zajęcia edukacyjne punktowane w postępowaniu rekrutacyjnym:

język polski, matematyka, geografia, technika.

Technik chłodnictwa i klimatyzacji

Przedmioty rozszerzone:

matematyka

Zajęcia edukacyjne punktowane w postępowaniu rekrutacyjnym:

język polski, matematyka, fizyka, technika

Technik budowy dróg

Przedmioty rozszerzone:

matematyka

Zajęcia edukacyjne punktowane w postępowaniu rekrutacyjnym:

język polski, matematyka, geografia, technika.

Technik przemysłu mody

Przedmioty rozszerzone:

język polski

Zajęcia edukacyjne punktowane w postępowaniu rekrutacyjnym:

język polski, matematyka, biologia, technika.

Technik stylista

Przedmioty rozszerzone:

język polski

Zajęcia edukacyjne punktowane w postępowaniu rekrutacyjnym:

język polski, matematyka, biologia, technika.

Branżowa Szkoła I stopnia:

Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

Monter sieci i instalacji sanitarnych

Stolarz

Fryzjer

Zajęcia edukacyjne punktowane w postępowaniu rekrutacyjnym (wszystkie zawody):

język polski, matematyka, technika, informatyka.

Przeliczanie na punkty wyników egzaminu ósmoklasisty

Wynik przedstawiony w procentach z:

 • języka polskiego
 • matematyki

                        mnoży się przez 0,35

Wynik przedstawiony w procentach z języka obcego nowożytnego mnoży się przez 0,3.

Przeliczanie na punkty ocen z języka polskiego, matematyki  i dwóch wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych wymienionych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej:

 • celujący –18 punktów;
 • bardzo dobry –17 punktów;
 • dobry –14 punktów;
 • dostateczny –8 punktów;
 • dopuszczający –2 punkty.

Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem:

 • 7 punktów

Przeliczanie na punkty szczególnych osiągnięć

 1. Zawody wiedzy będące konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:
 2. tytuł finalisty konkursu przedmiotowego – 10 punktów
 3. tytuł laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 punktów
 4. tytuł finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 punktów

2) Zawody wiedzy będące konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim, przeprowadzanym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art.22 ust.6 ustawy z dnia                         7 września 1991 r. o systemie oświaty  zwanej dalej „ustawą o systemie oświaty:

a) tytuł finalisty konkursu przedmiotowego  – 10 punktów

b) tytuł laureata konkursu interdyscyplinarnego – 7 punktów

c) tytuł finalisty konkursu interdyscyplinarnego – 5 punktów

3) Zawody wiedzy będące konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:

a) dwa lub więcej tytuły finalisty konkursu przedmiotowego – 10 punktów,

b) dwa lub więcej tytuły laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 punktów,

c) dwa lub więcej tytuły finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego –  5 punktów,

d) tytuł finalisty konkursu przedmiotowego – 7 punktów,

e) tytuł laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 punktów,

f) tytuł finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego –  3 punkty.

4) Zawody wiedzy będące konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim, przeprowadzanym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art.22 ust. 6 ustawy o systemie oświaty:

a) dwa lub więcej tytuły finalisty konkursu przedmiotowego–  10 punktów,

b) dwa lub więcej tytuły laureata konkursu interdyscyplinarnego – 7 punktów,

c) tytuł finalisty konkursu przedmiotowego – 7 punktów,

d) tytuł laureata konkursu interdyscyplinarnego – 5 punktów.

5) Uzyskanie wysokiego miejsca  nagrodzonego lub uhonorowanego zwycięskim tytułem w zawodach wiedzy innych niż wymienione wyżej, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:

            a) międzynarodowym – 4 punkty,

            b) krajowym – 3 punkty,

            c) wojewódzkim – 2 punkty,

            d) powiatowym – 1 punkt.

W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, o których mowa w ust. 1, na tym samym szczeblu oraz       z tego samego zakresu, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie tego ucznia w tych zawodach w dowolnej klasie szkoły podstawowej lub szkoły artystycznej realizującej kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej,               z tym że maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi                        18 punktów.

Za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególnośc                 i w formie wolontariatu przyznaje się 3 punkty.

Aby za osiągnięcie kandydat otrzymał punkty musi ono zostać wpisane na świadectwo ukończenia szkoły podstawowej.

O wpisie osiągnięć na świadectwo decyduje dyrektor szkoły podstawowej.

Przeliczanie  na punkty ocen z języka polskiego, matematyki języka obcego nowożytnego, wymienionych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej w przypadku osób zwolnionych                     z obowiązku przystąpienia do sprawdzianu ósmoklasisty:

1) język polski i matematyka:

a) za ocenę celującą – po 35 punktów,

b) za ocenę bardzo dobrą – po 30 punktów,

c) za ocenę dobrą – po 25 punktów,

d) za ocenę dostateczną – po 15 punktów,

e) za ocenę dopuszczającą – po 10 punktów.

z języka obcego nowożytnego:

a) za ocenę celującą – 30 punktów,

b) za ocenę bardzo dobrą – 25 punktów,

c) za ocenę dobrą – 20 punktów,

d) za ocenę dostateczną – 10 punktów,

e) za ocenę dopuszczającą – 5 punktów.

Laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim są przyjmowani w pierwszej kolejności do publicznej szkoły ponadpodstawowej, szkoły ponadpodstawowej sportowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej mistrzostwa sportowego, oddziału sportowego w publicznej szkole ponadpodstawowej ogólnodostępnej lub oddziału mistrzostwa sportowego w publicznej szkole ponadpodstawowej ogólnodostępnej*.

* w przypadku szkoły lub oddziału sportowego konieczne jest uzyskanie pozytywnego wyniku prób sprawności fizycznej; w przypadku kandydatów do szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – kandydaci muszą posiadać zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu

W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc w szkole, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie następujące kryteria:

1) wyniki egzaminu ósmoklasisty;

2) wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oceny z języka polskiego i matematyki oraz z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalonych przez dyrektora danej szkoły jako brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do danego oddziału;

3) świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem;

4) szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej:

a) uzyskanie wysokiego miejsca nagrodzonego lub uhonorowanego zwycięskim tytułem w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty albo organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym przez inne podmioty działające na terenie szkoły,

b) osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu;

5) w przypadku kandydatów ubiegających się o przyjęcie do oddziałów dwujęzycznych – wyniki sprawdzianu kompetencji językowych, do oddziałów sportowych – testy sprawności, do oddziałów wymagających szczególnych indywidualnych predyspozycji – wyniki sprawdzianu uzdolnień kierunkowych,

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego przyjmuje się kandydatów z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dana szkoła, nadal dysponuje wolnymi miejscami, na trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie następujące kryteria:

1) wielodzietność rodziny kandydata;

2) niepełnosprawność kandydata;

3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;

4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;

5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;

6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;

7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.

PROCEDURA ODWOŁAWCZA

W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych                            i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do danej szkoły. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata lub kandydata pełnoletniego z wnioskiem. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.

Rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie                             od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.

Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni                    od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.