Zespół Szkół nr 1
im. Kazimierza Wielkiego
w Mińsku Mazowieckim


 

 

 

 

V Edycja Powiatowego Konkursu Pięknego Czytania Prozy Henryka Sienkiewicza

Konkurs pod Patronatem Wiceminister Edukacji Narodowej Teresy Wargockieji StarostyMińskiego Jana Antoniego Tarczyńskiego

Z okazji ogłoszenia roku 2016 Rokiem Henryka Sienkiewicza zapraszamy uczniów do wzięcia udziału w konkursie.  Osoby zainteresowane prosimy o zgłaszanie się do p. Joanny Bystrzyńskiej, p. Moniki Branickiej-Miłkowskiej do 10 października 2016r. 

 

 

 

 

 

Regulamin V Powiatowego Konkursu Pięknego

Czytania Prozy Henryka Sienkiewicza

 

 

Konkurs pod Patronatem Wiceminister Edukacji Narodowej Teresy Wargockiej i Starosty Mińskiego Antoniego Jana Tarczyńskiego.

 

Mieszkanie bez książki ciemniejsze jest niż bez lampy.

Henryk Sienkiewicz

 

 

Z okazji ogłoszenia roku 2016 Rokiem Henryka Sienkiewicza

Biblioteka Pedagogiczna w Mińsku Mazowieckim, MDK w Mińsku Mazowieckim

oraz nauczyciele poloniści

zapraszają uczniów wszystkich szkół powiatu mińskiego,

do udziału w V Powiatowym Konkursie Pięknego Czytania Prozy Henryka Sienkiewicza

 

CELE KONKURSU:

 

    rozbudzanie zainteresowań literaturą

    popularyzowanie twórczości Henryka Sienkiewicza

    rozwijanie umiejętności odbioru dzieł literackich

    kształtowanie języka, wyobraźni i wrażliwości

    kształtowanie kultury czytelniczej

    rozwijanie twórczych talentów

    dbałość o kulturę słowa

    upowszechnianie czytelnictwa

     rozwijanie kompetencji czytelniczych wśród dzieci i młodzieży.  

    stworzenie uczestnikom możliwości prezentacji własnych umiejętności i porównania ich z umiejętnościami innych

    integracja środowisk szkolnych

 

 

Zasady uczestnictwa:

 1. 1.  Konkurs odbędzie się w czterech kategoriach wiekowych:

   kl. I - III szkoły podstawowej,

   kl. IV - VI szkoły podstawowej,

   kl. I - III gimnazjum,

   kl. I - III szkoły ponadgimnazjalnej,

 1. 2. Repertuar konkursu stanowią utwory prozatorskie Henryka Sienkiewicza.
 2. 3. Uczestnik konkursu przygotowuje piękne czytanie wybranego przez siebie fragmentu prozy Henryka Sienkiewicza, a ponadto przeczyta krótki fragment wylosowany z puli przygotowanej przez organizatorów.
 3. 4. Prezentacje konkursowe powinny się zmieścić w granicach 2 - 3 min.
 4. 5.Każdy uczestnik ma obowiązek dostarczyć i przekazać organizatorom w dniu prezentacji:

   czytelną kopię przygotowanego tekstu,

   podpisane oświadczenie (wzór w załączniku).

 1. 6. Konkurs będzie przeprowadzony w dwóch etapach:

I - eliminacje szkolne, w ramach  których należy wyłonić:

   dwóch reprezentantów klas I – III szkoły podstawowej,

   dwóch reprezentantów klas IV – VI szkoły podstawowej,

   dwóch reprezentantów gimnazjum,

   dwóch reprezentantów szkoły ponadgimnazjalnej.

II – etap międzyszkolny – przesłuchanie w siedzibie Biblioteki Pedagogicznej (Czytelnia, II piętro) odbędzie się w dniach:

8 listopada 2016 r., od godz. 10.00 – szkoły podstawowe;

9 listopada 2016 r., od godz. 10.00 – gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne.

 1. 7.                  Podsumowanie konkursu odbędzie się 17 listopada 2016 r., o godz. 13.30 w siedzibie Biblioteki Pedagogicznej (Czytelnia II piętro).

Zgłoszenia prosimy przekazywać wyłącznie drogą elektroniczną w nieprzekraczalnym terminie do 27 października 2016 r. na adres:  minsk-maz@bpsiedlce.pl 

Zgłoszenie (wzór w załączniku) powinno zawierać następujące informacje:

ü  imię, nazwisko uczestnika, a w przypadku, gdy jest on uczniem, również:                               klasa, szkoła, imię i nazwisko opiekuna,

ü  tytuł utworu, z którego pochodzi wybranych fragment,

ü  nr kontaktowy telefonu z opiekunem uczniów.

 1. 1. Oceniane będą następujące elementy prezentacji konkursowej:

ü  technika czytania - płynność (potoczystość, lekkość, wartkość) mowy, stan usterek technicznych (potknięcia, wtręty, przekształcenia tekstu), poprawność artykulacji głosek, wyrazistość mowy (dykcja), właściwa realizacja grup spółgłoskowych, poprawny akcent; tempo czytania, respektowanie wyznaczonych granic czasowych;

ü  stosowanie środków ekspresji artystycznej – pauzowanie, tempo jako środek ekspresji, modulacja głosu, głośność, natężenie głosu, mimika, ewentualny gest, tzw. intuicja artystyczna, klimat czytania;

ü  ogólny wyraz artystyczny – postawa, sposób trzymania tekstu, kierunek wzroku (kontakt z odbiorcą), strój, zachowanie czytającego, radzenie sobie z tremą.

 1. 2.W skład jury wejdą m. in. nauczyciele bibliotekarze, poloniści, teatrolodzy.
 2. 3.  Jury przyzna w poszczególnych kategoriach dyplomy, nagrody i wyróżnienia.
  1. 4. Listę nagrodzonych i wyróżnionych Organizator opublikuje na stronie internetowej         Biblioteki Pedagogicznej w Mińsku Mazowieckim. Laureaci zostaną powiadomieni                 o czasie i miejscu wręczenia nagród. Podczas finału konkursu laureaci przeczytają wybrane przez siebie fragmenty prozy Henryka Sienkiewicza.
  2. 5.Sprawy sporne rozstrzyga Organizator w porozumieniu z jury.

 

Wszelkich informacji udzielają:

p. Iwona Krasuska tel. 604 854 228

p. Ewa Pszczółkowska tel. 604 107 071

p. Anna Popławska tel. 608 577 615

 

Biblioteka Pedagogiczna w Mińsku Mazowieckim  ul. Józefa Piłsudskiego 1a, 05-300 Mińsk Mazowiecki
tel. (25) 740 50 48; tel./fax (25) 759 36 11; e-mail: minsk-maz@bpsiedlce.pl

Regulamin  dostępny jest na stronie biblioteki:   www.minsk-maz.bpsiedlce.pl.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAŁĄCZNIK

____________________

                                                                                                   miejscowość, data

Oświadczenie

1. Wyrażam zgodę na uczestnictwo mojego dziecka ____________________

_________________ w Powiatowym Konkursie Pięknego Czytania Prozy   Henryka Sienkiewicza organizowanym przez Bibliotekę Pedagogiczną w Mińsku Mazowieckim.

2. Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem konkursu i w pełni akceptuję jego warunki.

3. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka przez Organizatora w celach informacyjnych i w zakresie związanym z organizacją i przeprowadzeniem Powiatowego Konkursu Pięknego Czytania zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami). Jednocześnie oświadczam, że przekazanie danych jest dobrowolne oraz że jestem świadomy faktu, iż przysługuje mi prawo wglądu w dane, prawo do ich poprawiania, jak również do wniesienia żądania zaprzestania ich wykorzystywania, jak i do sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

4. Wyrażam zgodę na utrwalenie i rozpowszechnienie wizerunku mojego dziecka w zakresie związanym z powyższym Konkursem, a w szczególności do umieszczenia go na stronie internetowej Biblioteki Pedagogicznej w Mińsku Mazowieckim.

 

______________________________________________

                                                                          Podpis rodzica lub opiekuna prawnego

 

 

 

 

 

 

 

Zgłoszenie udziału

w Powiatowym Konkursie Pięknego Czytania Prozy Henryka Sienkiewicza

 

lp.

imię

(imiona)

 i nazwisko

uczestnika

klasa

nazwa i adres

szkoły

imię

i nazwisko opiekuna

tytuł utworu, z którego został wybrany    fragment do prezentacji

kontakt tel. z opiekunem uczniów

 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright by Zespół Szkół Nr 1 Mińsk Mazowiecki - 2011. | Polityka prywatności | Powered by animativ

Inspektor Ochrony Danych Osobowych:

iod@zs1mm.edu.pl

KARDA KIEROWNICZA

Dyrektor - Małgorzata Beczek
Wicedyrektor - Elżbieta Parol
Wicedyrektor - Paweł Domagała
Wicedyrektor - Wojciech Jackowski
Kierownik internatu - Jolanta Binkowska

KONTAKT
Zespół Szkół nr 1 im. Kazimierza Wielkiego

ul. Budowlana 4
05-300 Mińsk Mazowiecki
tel: 25 758 25 64
fax: 25 758 36 17