Zespół Szkół nr 1
im. Kazimierza Wielkiego
w Mińsku Mazowieckim


 

 

 

 

48 miejsce w Polsce (najwyższe wśród szkół powiatu) naszego Technikum w pierwszej edycji Ogólnopolskiego Rankingu Techników STEM

Dziękujemy

Nauczycielom  Uczniom

 

„Perspektywy” opublikowały Ranking Szkół STEM. Celem Rankingu Liceów i Techników STEM jest budzenie w młodych ludziach pasji do takich przedmiotów jak matematyka, fizyka, chemia i informatyka – a następnie inspirowanie ich do podejmowania studiów na kierunkach inżynierskich i w naukach ścisłych.

STEM – czyli Science, Technology, Engineering, Mathematics (nauka, technologia, inżynieria i matematyka) to te obszary kształcenia, przez które wiedzie najkrótsza droga do kariery w nauce i technice. 

Ranking Techników STEM

Ranking Techników STEM Perspektywy 2016 uwzględnia szkoły, w których maturę w maju 2015 r. zdawało minimum 12 maturzystów, a średnie wyniki szkoły z matematyki były nie mniejsze niż 0,75 średniej krajowej. Główne wskaźniki rankingowe zostały unormowane do 100, gdzie 100 otrzymuje szkoła najlepsza w danym kryterium. Wyniki kolejnych szkół są odniesieniem ich wartości do wyniku najlepszej szkoły w tym kryterium. Przyjęte kryteria Rankingu to:

I. Matura z przedmiotów dodatkowych na poziomie rozszerzonym – 50%

Kryterium to uwzględnia wyniki egzaminów maturalnych z przedmiotów: matematyka, fizyka i astronomia, chemia, biologia oraz informatyka zdawanych dodatkowo na poziomie rozszerzonym w maju 2015 r. Na potrzeby kryterium została wyliczona wartość średnia ogólnopolska z odpowiednich przedmiotów w skali całego kraju. Wynik średni procentowy z danego przedmiotu każdej ze szkół został odniesiony do wartości średniej ogólnopolskiej. Uzyskane wskaźniki z poszczególnych przedmiotów pomnożone są przez liczbę uczniów, którzy zdawali dany przedmiot, dając wskaźnik pośredni dla przedmiotu. Współczynnik rankingowy z matury z przedmiotów dodatkowych na poziomie rozszerzonym obliczany jest jako suma wskaźników pośrednich dla przedmiotów – podzielony przez liczbę wszystkich
maturzystów w danej szkole.

II. Obowiązkowa matura z matematyki – 35%

Kryterium to uwzględnia wynik egzaminu maturalnego z matematyki zdawanego obowiązkowo w maju 2015 r. Na potrzeby kryterium została wyliczona wartość średnia
ogólnopolska z przedmiotu. Wynik średni procentowy każdej ze szkół został odniesiony do wartości średniej ogólnopolskiej. Dodatkowo w kryterium matury obowiązkowej z matematyki zastosowano współczynnik przystępowalności do egzaminu maturalnego dla danej szkoły – wyliczony na podstawie danych o wynikach matur oraz na podstawie liczby absolwentów wykazanej w Systemie Informacji Oświatowej MEN. Wskaźnik matury obowiązkowej mnożony jest przez współczynnik przystępowalności.

III. Sukcesy w olimpiadach przedmiotowych – 15%

W rankingu zostały uwzględnione wyniki siedmiu ogólnopolskich olimpiad, które zwalniały z egzaminu maturalnego lub egzaminu
zawodowego i były finansowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w roku szkolnym 2014/2015, a także odpowiadają przedmiotowo zakresowi
Rankingu STEM. Są to: Olimpiada Chemiczna, Olimpiada Biologiczna, Olimpiada Fizyczna, Olimpiada Informatyczna, Olimpiada Matematyczna, Olimpiada Astronomiczna oraz Olimpiada Wiedzy Technicznej. Wskaźnik olimpijski obliczany jest jako suma liczby laureatów z wagą dwa i liczby finalistów, mnożona przez liczbę olimpiad, w których szkoła odniosła sukces. Tak otrzymana wartość odnoszona jest do ogólnej liczby uczniów w danej szkole.

Copyright by Zespół Szkół Nr 1 Mińsk Mazowiecki - 2011. | Polityka prywatności | Powered by animativ

Inspektor Ochrony Danych Osobowych:

iod@zs1mm.edu.pl

KARDA KIEROWNICZA

Dyrektor - Małgorzata Beczek
Wicedyrektor - Elżbieta Parol
Wicedyrektor - Paweł Domagała
Wicedyrektor - Wojciech Jackowski
Kierownik internatu - Jolanta Binkowska

KONTAKT
Zespół Szkół nr 1 im. Kazimierza Wielkiego

ul. Budowlana 4
05-300 Mińsk Mazowiecki
tel: 25 758 25 64
fax: 25 758 36 17