Zespół Szkół nr 1
im. Kazimierza Wielkiego
w Mińsku Mazowieckim


 

 

 

 

Działalność Samorządu Uczniowskiego

Samorząd Uczniowski jest reprezentantem wszystkich uczniów. Jest organizacją, która ściśle współpracuje z Dyrekcją i Gronem Pedagogicznym szkoły opracowując między innymi ważne dla życia szkoły i uczniów dokumenty.

Czym się zajmuje Samorząd Uczniowski?

Samorząd szkolny reprezentuje całą społeczność uczniowską. Samorząd odpowiedzialny jest za organizowanie imprez szkolnych Samorząd współpracuje z Radą Pedagogiczną i Dyrektorem szkoły Samorząd współpracuje również z Samorządami Klasowymi

Uprawnienia samorządu szkolnego

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, rozdział 4 - Społeczne organy w systemie oświaty, art. 55.

 • W szkole i placówce działa samorząd uczniowski, zwany dalej "samorządem".
 • Samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły lub placówki.
 • Zasady wybierania i działania organów samorządu określa regulamin uchwalany przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. Organy samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów.
 • Regulamin samorządu nie może być sprzeczny ze statutem szkoły lub placówki.
 • Samorząd może przedstawiać radzie szkoły lub placówki, radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły lub placówki, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak:
  • prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami,
  • prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,
  • prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań,
  • prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej,
  • prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z dyrektorem,
  • prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu.
 • Minister Edukacji Narodowej określi typy szkół i placówki, w których nie tworzy się samorządu uczniowskiego.
 • Samorząd w szkole dla dorosłych lub placówce kształcenia ustawicznego, w celu wspierania działalności statutowej szkoły lub placówki, może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek i innych źródeł. Zasady wydatkowania tych funduszy określa regulamin, o którym mowa w ust. 3.

Zadania samorządu

Przewodniczący:

 • Zna cele i zadania samorządu
 • mobilizuje uczniów do wysiłku i pracy
 • prowadzi zebrania
 • rozdziela zadania
 • współpracuje z Dyrektorem i Opiekunami Samorządu

Zastępca:

 • Jest doradcą i współpracownikiem przewodniczącego
 • pełni role przewodniczącego w czasie jego nieobecności
 • stoi na czele ważnych komisji
 • pomaga przewodniczącemu

Sekretarz:

 • zawiadamia o zebraniach
 • gromadzi materiały i wnioski
 • opracowuje porządek zebrań
 • gromadzi wnioski do rozpatrzenia
 •  zbiera pisemne wnioski uczniów

Cele Samorządu Szkolnego

 • Reprezentowanie ogółu uczniów.
 • Działanie na rzecz społeczności uczniowskiej i obrona jej praw.
 • Organizowanie imprez szkolnych.
 • Współdziałanie z władzami szkoły, mające na celu zapewnienie uczniom należytych warunków nauki.
 • Przedstawianie nauczycielom i władzom szkoły opinii oraz potrzeb uczniowskich.
 • Organizowanie wypoczynku i rozrywki(zawody sportowe, wycieczki, święta uczniowskie, zabawy uczniowskie, zabawy szkolne).
 • Troska o sprzęt i mienie społeczne, organizowanie uczniów do wykonywania niezbędnych prac na rzecz szkoły, klasy i środowiska.
 • Rozstrzyganie sporów między uczniami, zapobieganie konfliktom między uczniami i nauczycielami, a w przypadku pojawienia się takiego konfliktu zgłaszanie go przez opiekuna Samorządu dyrektorowi szkoły lub Radzie Pedagogicznej.
 • Godne reprezentowanie szkoły na zewnątrz.
 • Współpraca z organizacjami istniejącymi na terenie szkoły.
 • Mediacja przez rozstrzyganiu konfliktów dotyczących społeczności szkoły.
Copyright by Zespół Szkół Nr 1 Mińsk Mazowiecki 2010-2015. | Polityka prywatności | Powered by animativ

Inspektor Ochrony Danych Osobowych:

iod@zs1mm.edu.pl

KARDA KIEROWNICZA

Dyrektor - Małgorzata Beczek
Wicedyrektor - Elżbieta Parol
Wicedyrektor - Paweł Domagała
Wicedyrektor - Wojciech Jackowski
Kierownik internatu - Jolanta Binkowska

KONTAKT
Zespół Szkół nr 1 im. Kazimierza Wielkiego

ul. Budowlana 4
05-300 Mińsk Mazowiecki
tel: 25 758 25 64
fax: 25 758 25 64