Zespół Szkół nr 1
im. Kazimierza Wielkiego
w Mińsku Mazowieckim


 

 

 

 

Ogłoszenie o konkursie na animatora boiska Orlik

Dyrektor Zespołu Szkół nr 1 im. Kazimierza Wielkiego w Mińsku Mazowieckim ogłasza konkurs na stanowisko animatora boiska Orlik w 2016r.

OGŁOSZENIE


Zatrudnienie: dwie osoby na podstawie umowy zlecenia 
I. Wymagania niezbędne: 
1.Obywatelstwo polskie 
2.Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych, niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie. 
3.Stan zdrowia pozwalający na wykonywanie obowiązków animatora. 
4.Posiadanie kwalifikacji i uprawnień do organizowania i prowadzenia zajęć sportowo rekreacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa tj. m.in. instruktorów, trenerów, nauczycieli wychowania fizycznego, organizatora zajęć i zawodów sportowych, posiadającego stosowne uprawnienia. 

II. Zakres i sposób wykonywania zadań na stanowisku: 
1. Organizowanie i prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych, gier i zabaw ruchowych, pokazów i konkursów sportowych, a także organizowanie i prowadzenie innych form zajęć sportowych i rekreacyjnych zgodnie ze szczegółowym harmonogramem, przygotowanym w uzgodnieniu z gospodarzem obiektu. 
2.Realizowanie w okresie jednego miesiąca minimum 80 godzin zajęć przez jednego animatora, udokumentowanych odpowiednimi zapisami w „Dzienniku zajęć”, który stanowił będzie załącznik do umowy, a łącznie 160 godzin w miesiącu przez dwóch animatorów. 
3.Dokumentowanie odpowiednimi zapisami w „Dzienniku zajęć” przepracowania minimum 40 godzin zajęć na obiekcie przez jednego animatora w okresie jednego miesiąca na potrzeby rozliczenia umowy zawartej pomiędzy Dyrektorem ZS nr 1  a animatorem. 
4.Dokumentowanie odpowiednimi zapisami w „Dzienniku zajęć” przepracowania minimum 40 godzin zajęć na obiekcie przez jednego animatora w okresie jednego miesiąca na potrzeby rozliczenia umowy zawartej pomiędzy Federacja Kultury Fizycznej  a animatorem. 
III. Wymagane dokumenty i oświadczenia: 
1.List motywacyjny i CV. 
2.Kopie dokumentów potwierdzających poziom wykształcenia oraz posiadanie kwalifikacji i uprawnień do organizowania i prowadzenia zajęć sportowo-rekreacyjnych – zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 
3.Kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe i ewentualne referencje. 
4.Podpisane pisemne oświadczenia kandydatów o: 
- posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa umyślne, 
-wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji. 
5.Kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie. 
6.Kserokopia dowodu osobistego. 
7.Oświadczenie kandydata na animatora o nie pobieraniu wynagrodzenia związanego z realizacją innych programów finansowanych przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. 

IV. Informacje dodatkowe: 

1.Zatrudnienie na podstawie umowy zlecenia obejmującej minimum 40 godzin zajęć miesięcznie przeprowadzonych przez jednego animatora- zawartej pomiędzy: 
- ZS nr 1 Mińsk Mazowiecki  / I umowa/, 
- Federacja Kultury Fizycznej  /II umowa/. 
2. Planowany okres zatrudnienia: kwiecień – listopad 2016r. 

V. Termin i miejsce składania dokumentów 

Wymagane dokumenty należy składać w kadrach  ZS nr 1 im. Kazimierza Wielkiego w Mińsku Mazowieckim ul. Budowlana 4 terminie do dnia 01kwietnia  2016r. w zamkniętych kopertach z napisem: „Konkurs ofert na stanowiska animatora sportu”. Zakwalifikowani kandydaci zostaną powiadomieni w terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej.

Dyrektor ZS nr 1 w Mińsku Mazowieckim zastrzega sobie prawo zatrudnienia jednego animatora. 

Dodatkowe informacje – tel.25 7582576

Dyrektor

Małgorzata Beczek  

Copyright by Zespół Szkół Nr 1 Mińsk Mazowiecki - 2011. | Polityka prywatności | Powered by animativ

Inspektor Ochrony Danych Osobowych:

iod@zs1mm.edu.pl

KARDA KIEROWNICZA

Dyrektor - Małgorzata Beczek
Wicedyrektor - Elżbieta Parol
Wicedyrektor - Paweł Domagała
Wicedyrektor - Wojciech Jackowski
Kierownik internatu - Jolanta Binkowska

KONTAKT
Zespół Szkół nr 1 im. Kazimierza Wielkiego

ul. Budowlana 4
05-300 Mińsk Mazowiecki
tel: 25 758 25 64
fax: 25 758 36 17