Zespół Szkół nr 1
im. Kazimierza Wielkiego
w Mińsku Mazowieckim


 

 

 

 

PSO z geografii

Przedmiotowy system oceniania z geografii


Na początku każdego roku szkolnego nauczyciel informuje uczniów z zakresem wymagań programowych oraz z systemem oceniania na lekcjach geografii.

 1. Wymagania formalne:

 • Uczeń ma obowiązek przynosić na każde zajęcia podręcznik i zeszyt.

 • W przypadku nieobecności na lekcji uczeń jest zobowiązany własnoręcznie uzupełnić notatki.

 • Raz w semestrze uczeń może zgłosić nieprzygotowanie do lekcji
  z wyjątkiem zapowiedzianych sprawdzianów.

           Uczeń zgłasza nieprzygotowanie na początku lekcji podczas sprawdzania listy

          obecności.


 1. Formy sprawdzania wiedzy:

 • Wypowiedź ustna – obejmuje zagadnienia z ostatnich 3 lekcji lub materiał powtórzeniowy ustalony wcześniej przez nauczyciela

 • Kartkówka – forma pisemna obejmująca zagadnienia z ostatnich 3 lekcji

   • Kartkówki nie wymagają zapowiedzi.

   • Oceny z kartkówek nie podlegają poprawie.

   • Nauczyciel ma obowiązek ocenić kartkówki maksymalnie w ciągu 2 tygodni.

   ? Uczeń, który zgłosił nieprzygotowanie jest zwolniony z obowiązku pisania

      niezapowiedzianej kartkówki.

 • Sprawdzian – dłuższa forma pisemna obejmująca większą część materiału, który został wcześniej omówiony na lekcjach

 • Nauczyciel podaje termin sprawdzianu z tygodniowym wyprzedzeniem.

 • Nauczycielowi przysługuje czas 2 tygodni na sprawdzenie prac pisemnych.

 • Jeżeli z przyczyn losowych uczeń nie może napisać sprawdzianu z całą klasą, to  powinien to uczynić w terminie uzgodnionym przez nauczyciela, w ciągu dwóch tygodni od powrotu do szkoły. Ponowne nie przystąpienie do sprawdzianu kończy się wpisaniem oceny niedostatecznej do dziennika.

 • Nieobecność nieusprawiedliwiona na sprawdzianie powoduje wstawienie oceny niedostatecznej.

 • Uczeń może przystąpić do poprawy pracy klasowej, jednak pierwsza ocena zostaje zachowana,

 • W semestrze musi być przeprowadzony przynajmniej jeden sprawdzian pisemny.

 • Inne prace m.in.: referaty, prezentacje multimedialne

 • Aktywność na lekcji oceniana za pomocą plusów i minusów.


3.   Zasady poprawiania ocen:

Uczeń może poprawić tylko oceny ze sprawdzianów.

 • Uczeń, który uzyskał ocenę niedostateczną z pracy pisemnej ma możliwość przystąpienia do poprawy.

 • Ocena może być poprawiona jednokrotnie, w terminie dwóch tygodni od oddania pracy klasowej. Termin poprawy zostaje ustalony z nauczycielem

 • Ocena z poprawionej pracy pisemnej jest wpisywana do dziennika i nie eliminuje poprzedniej oceny.


4.   Ocenianie ucznia:

 • W ocenie prac pisemnych ustala się następujący procentowy wskaźnik przeliczania punktacji pracy na daną ocenę:

od   0 do 39%   ocena niedostateczna  

od 40 do 54%   ocena dopuszczająca

od 55 do 74%   ocena dostateczna

od 75 do 89%   ocena dobra

od 90 do 99%   ocena bardzo dobra

            100%   ocena celująca


Szczegółowe kryteria oceniania z geografii znajdują się u nauczyciela.Wymagania na poszczególne oceny


Ocena celująca

?  uczeń w pełni opanował wymogi programowe,

? samodzielnie rozwiązuje skomplikowane operacje myślowe wymagające opanowania różnych dziedzin nauki oraz potrafi je wykorzystać do celów teoretycznych i praktycznych np. opracowuje trasy wycieczek krajoznawczych,

? biegle posługuje się mapami, danymi statystycznymi i innymi źródłami informacji

geograficznej i potrafi je we właściwy sposób wykorzystać,

? biegle posługuje się terminologią geograficzną,

? aktywnie uczestniczy w lekcjach,

? uzyskuje wyniki zbliżone do idealnych w przeprowadzonych sprawdzianach pisemnych,

? wzorowo spełnia wymagania formalne.


Ocena bardzo dobra

? uczeń w pełni opanował wymogi programowe,

? potrafi samodzielnie opracować krótkie monografie i notatki z wykorzystaniem różnych źródeł informacji np.: roczników statystycznych, map, przewodników, albumów, encyklopedii, słowników, internetu oraz własnych obserwacji,

? samodzielnie potrafi posługiwać się terminologią z różnych dziedzin geografii i dziedzin pokrewnych,

? rozumie procesy zachodzące w środowisku geograficznym i potrafi je biegle określić,

? sprawnie lokalizuje zjawiska na mapie,

? bierze aktywny udział podczas zajęć lekcyjnych,

? uzyskuje na sprawdzianach pisemnych wyniki mieszczące się w górnych granicach skali punktowej,

? wzorowo spełnia wymagania formalne.


Ocena dobra

? uczeń nie opanował w pełni wiadomości i umiejętności określonych programem, ale opanował treści złożone, wykraczające ponad wiadomości podstawowe,

? potrafi rozwiązywać samodzielnie problemy o przeciętnym stopniu trudności a wymagające umiejętności kojarzenia wiedzy z kilku działów geografii,

? sprawnie posługuje się źródłami informacji geograficznej,

? potrafi samodzielnie wytłumaczyć związki przyczynowo-skutkowe np. w oparciu o pracę

z mapami,

? uzyskuje na sprawdzianach testowych i w pracach pisemnych w granicach 75-90%

punktów,

? poprawnie spełnia wymagania formalne.


Ocena dostateczna

? uczeń opanował materiał nauczania w stopniu podstawowym,

? opanowany materiał umożliwia mu bezproblemowe poznawanie dalszej wiedzy,

? prawidłowo wykonuje polecenia nauczyciela o przeciętnej skali trudności,

? samodzielnie rozwiązuje zadania o średnim stopniu trudności,

? poprawnie korzysta ze źródeł informacji i formułuje podstawowe wnioski,

? opanował umiejętność odczytywania z mapy podstawowych informacji,

? pamięta podstawowe pojęcia geograficzne, lecz stosuje je w sposób odtwórczy,

? sporadycznie stara się uczestniczyć w procesie lekcyjnym,

? uzyskuje na sprawdzianach testowych i w pracach pisemnych w granicach 55-75%

punktów,

? poprawnie spełnia wymagania formalne.


Ocena dopuszczająca

? uczeń wykazuje pewne braki w opanowaniu materiału nauczania,

? opanowana przez ucznia wiedza nie przekreśla możliwości opanowania dalszej części materiału nauczania,

? uczeń stara się poprawiać oceny niedostateczne, wykazuje się ambicją na poziomie podstawowym,

? wykonuje zadania o niewielkim stopniu trudności, często musi korzystać z pomocy nauczyciela

? potrafi pod kierunkiem nauczyciela odtworzyć podstawowe wiadomości z kilku ostatnich lekcji,

? uzyskuje na sprawdzianach pisemnych w granicach 40-50% punktów,

? wymagania formalne spełnia w stopniu zadowalającym.


Ocena niedostateczna

? uczeń nie opanował wiedzy geograficznej o minimalnym stopniu trudności,

? posiadane umiejętności geograficzne uniemożliwiają dalszą naukę przedmiotu na poziomie wyższym,

? nie potrafi samodzielnie lub z pomocą nauczyciela rozwiązać zadań typowych

i o niewielkim stopniu trudności,

? nie poprawia systematycznie ocen negatywnych,

? często nie spełnia podstawowych wymagań formalnych.


 • aktywność ucznia na lekcji, prace domowe, prace dodatkowe mogą być oceniana za pomocą stopni lub „plusów” i „minusów”

- pięć „plusów” jest równoznaczne z oceną bardzo dobrą

- trzy „minusy” są równoznaczne z ocena niedostateczną    

Przedmiotowy System Oceniania  z chemii

 I. Przedmiotem oceny są:

1. Wiedza przedmiotowa

2. Umiejętności:

a) rozwiązywania problemów

b) argumentowania

c) umiejętności praktyczne

d) umiejętności komunikacyjne

¨ praca w grupach

¨przyjmowanie różnych ról np. lidera, sekretarza itp.

3. Przyrost wiedzy

4. Zaangażowanie i własna aktywność

5. Sukcesy w konkursach i olimpiadach

 

 II. Formy sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów:

 • Odpowiedź ustna - przynajmniej raz w semestrze, pod względem rzeczowości, stosowania języka przedmiotu, umiejętności formułowania dłuższych wypowiedzi,

              Przy odpowiedzi ustnej obowiązuje znajomość materiału z trzech ostatnich lekcji, w przypadku lekcji  

             powtórzeniowych – z całego działu;

(uczeń może zgłosić nieprzygotowanie na początku lekcji raz w semestrze nie podając przyczyny- zasada ta nie dotyczy uczniów przewlekle chorych i szczególnych przypadków losowych)

 • Kartkówka obejmujące materiał z ostatnich trzech lekcji, nie wymagająca wcześniejszego zapowiadania;

 • Sprawdzian – odpowiedź pisemna przeprowadzana po zakończeniu każdego działu, zapowiadany z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem. Sprawdziany mogą zawierać dodatkowe pytania na ocenę celującą.

      - jeżeli uczeń opuści sprawdzian z przyczyn usprawiedliwionych powinien go napisać w ciągu 2 tygodni od  dnia powrotu do szkoły

      - jeżeli uczeń po powrocie do szkoły nie napisze sprawdzianu w ustalonym terminie otrzymuje ocenę niedostateczną bez możliwości poprawy

      - nieobecność nieusprawiedliwiona na sprawdzianie powoduje wstawienie oceny niedostatecznej

Nauczyciel jest zobowiązany w terminie do dwóch tygodni ocenić i omówić z uczniami wyniki sprawdzianu

oraz udostępnić uczniom sprawdziany do wglądu.

 • Aktywność na lekcji (uczeń otrzymuje ocenę bardzo dobrą, gdy zgromadzi trzy plusy)

 • Inne formy pracy ucznia, które mogą być oceniane to:

- zadania domowe

- zeszyt przedmiotowy

- przygotowanie i wygłoszenie referatu

- wykonanie planszy

- przygotowanie prezentacji multimedialnej

- wykonanie modelu czy projektu

- udział w konkursach, olimpiadach przedmiotowych

 

   W przypadku sprawdzianów pisemnych lub kartkówek przyjmuje się skalę punktową przeliczaną na 

   oceny cyfrowe wg kryteriów:

od   0 do 39%   ocena niedostateczna 

od 40 do 54%   ocena dopuszczająca

od 55 do 74%   ocena dostateczna

od 75 do 89%   ocena dobra

od 90 do 100% ocena bardzo dobra

Ocenę celującą uczeń uzyskuje w przypadku, gdy osiągnie 100% punktów i rozwiąże zdanie dodatkowe.

  

III Formy poprawy oceny, wystawienie oceny semestralnej i końcowej:

 • nauczyciel oddaje sprawdzone prace pisemne w terminie dwóch tygodni,

 • uczeń ma możliwość jednorazowej poprawy oceny niedostatecznej ze sprawdzianu  w formie i terminie ustalonym z nauczycielem, lecz nie późniejszym niż dwa tygodnie od dnia oddania sprawdzonych  prac,

 • do dziennika obok oceny uzyskanej poprzednio ze sprawdzianu wpisuje się ocenę uzyskaną z poprawy (również ocenę ndst),

 • wystawienie oceny semestralnej i na koniec roku szkolnego dokonywane jest na podstawie ocen cząstkowych, przy czym większą wagę mają oceny ze sprawdzianów, w drugiej kolejności są odpowiedzi ustne i kartkówki. Pozostałe oceny są wspomagające.

      

 IV. Kryteria dla danej oceny:

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:

- posiada wiadomości i umiejętności znacznie wykraczające poza program  nauczania,

- formułuje problemy oraz dokonuje analizy i syntezy nowych zjawisk,

- proponuje rozwiązana nietypowe,

- osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach chemicznych szczebla wyższego niż szkolny;

           Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:

           - opanował w pełnym zakresie wiadomości i umiejętności określone programem,

- stosuje zdobytą wiedzę do rozwiązywania problemów i zadań w nowych sytuacjach,

- wykazuje dużą samodzielność i bez pomocy nauczyciela korzysta z różnych źródeł wiedzy,

- biegle pisze i uzgadnia równania reakcji chemicznych oraz samodzielnie rozwiązuje zadania
  o dużym stopniu trudności;

          Dobrą ocenę otrzymuje uczeń, który:

- opanował w dużym zakresie wiadomości i umiejętności określone programem,

- poprawnie stosuje wiadomości i umiejętności do samodzielnego rozwiązywania 

              typowych zadań i problemów,

- pisze i uzgadnia równania reakcji chemicznych,

- samodzielnie rozwiązuje zadania o średnim stopniu trudności,

- korzysta z układu okresowego pierwiastków, wykresów, tablic i innych źródeł wiedzy  chemicznej;

          Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który:

- opanował w podstawowym zakresie wiadomości i umiejętności,

- korzysta z pomocą nauczyciela  ze źródeł wiedzy,

- z pomocą nauczyciela poprawnie stosuje wiadomości i umiejętności przy rozwiązywaniu  typowych zadań i problemów,

- z pomocą nauczyciela pisze i uzgadnia równania reakcji chemicznych oraz 
              rozwiązuje zadania o niewielkim stopniu trudności;

          Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:

- ma braki w opanowaniu wiadomości i umiejętności określonych programem,

- z pomocą nauczyciela rozwiązuje typowe zadania teoretyczne i praktyczne o niewielkim stopniu trudności,

- z pomocą nauczyciela pisze proste wzory chemiczne i równania reakcji chemicznych;

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który:

- nie opanował wiadomości i umiejętności określonych programem, które są  konieczne do dalszego kształcenia,

- nie zna symboliki chemicznej,

- nawet z pomocą nauczyciela nie pisze prostych wzorów chemicznych.
Przedmiotowy system oceniania z geografii

Na początku każdego roku szkolnego nauczyciel informuje uczniów z zakresem wymagań programowych oraz z systemem oceniania na lekcjach geografii.

 1. Wymagania formalne:

 • Uczeń ma obowiązek przynosić na każde zajęcia podręcznik i zeszyt.

 • W przypadku nieobecności na lekcji uczeń jest zobowiązany własnoręcznie uzupełnić notatki.

 • Raz w semestrze uczeń może zgłosić nieprzygotowanie do lekcji
  z wyjątkiem zapowiedzianych sprawdzianów.

           Uczeń zgłasza nieprzygotowanie na początku lekcji podczas sprawdzania listy

          obecności.

 1. Formy sprawdzania wiedzy:

 • Wypowiedź ustna – obejmuje zagadnienia z ostatnich 3 lekcji lub materiał powtórzeniowy ustalony wcześniej przez nauczyciela

 • Kartkówka – forma pisemna obejmująca zagadnienia z ostatnich 3 lekcji

   • Kartkówki nie wymagają zapowiedzi.

   • Oceny z kartkówek nie podlegają poprawie.

   • Nauczyciel ma obowiązek ocenić kartkówki maksymalnie w ciągu 2 tygodni.

   ? Uczeń, który zgłosił nieprzygotowanie jest zwolniony z obowiązku pisania

      niezapowiedzianej kartkówki.

 • Sprawdzian – dłuższa forma pisemna obejmująca większą część materiału, który został wcześniej omówiony na lekcjach

 • Nauczyciel podaje termin sprawdzianu z tygodniowym wyprzedzeniem.

 • Nauczycielowi przysługuje czas 2 tygodni na sprawdzenie prac pisemnych.

 • Jeżeli z przyczyn losowych uczeń nie może napisać sprawdzianu z całą klasą, to  powinien to uczynić w terminie uzgodnionym przez nauczyciela, w ciągu dwóch tygodni od powrotu do szkoły. Ponowne nie przystąpienie do sprawdzianu kończy się wpisaniem oceny niedostatecznej do dziennika.

 • Nieobecność nieusprawiedliwiona na sprawdzianie powoduje wstawienie oceny niedostatecznej.

 • Uczeń ma obowiązek poprawy pracy klasowej, jeśli otrzymał ocenę niedostateczną, jednak pierwsza ocena zostaje zachowana,

 • W przypadku stwierdzenia niesamodzielności pracy podczas sprawdzianu pisemnego nauczyciel odbiera pracę uczniowi i stawia cenę niedostateczną. Ocena niedostateczna uzyskana w ten sposób nie może być poprawiona.

 • W semestrze musi być przeprowadzony przynajmniej jeden sprawdzian pisemny.

 • Praca domowa

   •   Będą sprawdzane i oceniane.

   • Zgłoszenie braku pracy domowej lub zeszytu jest traktowane jako nieprzygotowanie.

 • Prace dodatkowe (schematy, plansze, referaty, prezentacje multimedialne)

 • Aktywność na lekcji oceniana za pomocą plusów i minusów.

3.   Zasady poprawiania ocen:

Uczeń może poprawić tylko oceny ze sprawdzianów.

 • Uczeń, który uzyskał ocenę niedostateczną ze sprawdzianu pisemnego ma obowiązek przystąpienia do poprawy.

 • Poprawie nie podlega ocena niedostateczna, którą uczeń uzyskał z powodu niesamodzielnego pisania pracy.

 • Ocena ze sprawdzianu może być poprawiona jednokrotnie, w terminie dwóch tygodni od oddania pracy klasowej. Poprawa odbywa się na konsultacjach.

 • Ocena z poprawionej pracy pisemnej jest wpisywana do dziennika i nie eliminuje poprzedniej oceny.

4.   Ocenianie ucznia:

 • W ocenie prac pisemnych ustala się następujący procentowy wskaźnik przeliczania punktacji pracy na daną ocenę:

od   0 do 39%   ocena niedostateczna  

od 40 do 54%   ocena dopuszczająca

od 55 do 74%   ocena dostateczna

od 75 do 89%   ocena dobra

od 90 do 100% ocena bardzo dobra

Ocenę celującą uzyskuję uczeń, gdy uzyska 100% punktów i dodatkowo wykaże się wiedzą wykraczającą poza program nauczania.


Szczegółowe kryteria oceniania z geografii znajdują się u nauczyciela.

Przedmiotowy system oceniania z geografii

Na początku każdego roku szkolnego nauczyciel informuje uczniów z zakresem wymagań programowych oraz z systemem oceniania na lekcjach geografii.

 1. Wymagania formalne:

 • Uczeń ma obowiązek przynosić na każde zajęcia podręcznik i zeszyt.

 • W przypadku nieobecności na lekcji uczeń jest zobowiązany własnoręcznie uzupełnić notatki.

 • Raz w semestrze uczeń może zgłosić nieprzygotowanie do lekcji
  z wyjątkiem zapowiedzianych sprawdzianów.

           Uczeń zgłasza nieprzygotowanie na początku lekcji podczas sprawdzania listy

          obecności.

 1. Formy sprawdzania wiedzy:

 • Wypowiedź ustna – obejmuje zagadnienia z ostatnich 3 lekcji lub materiał powtórzeniowy ustalony wcześniej przez nauczyciela

 • Kartkówka – forma pisemna obejmująca zagadnienia z ostatnich 3 lekcji

   • Kartkówki nie wymagają zapowiedzi.

   • Oceny z kartkówek nie podlegają poprawie.

   • Nauczyciel ma obowiązek ocenić kartkówki maksymalnie w ciągu 2 tygodni.

   ? Uczeń, który zgłosił nieprzygotowanie jest zwolniony z obowiązku pisania

      niezapowiedzianej kartkówki.

 • Sprawdzian – dłuższa forma pisemna obejmująca większą część materiału, który został wcześniej omówiony na lekcjach

 • Nauczyciel podaje termin sprawdzianu z tygodniowym wyprzedzeniem.

 • Nauczycielowi przysługuje czas 2 tygodni na sprawdzenie prac pisemnych.

 • Jeżeli z przyczyn losowych uczeń nie może napisać sprawdzianu z całą klasą, to  powinien to uczynić w terminie uzgodnionym przez nauczyciela, w ciągu dwóch tygodni od powrotu do szkoły. Ponowne nie przystąpienie do sprawdzianu kończy się wpisaniem oceny niedostatecznej do dziennika.

 • Nieobecność nieusprawiedliwiona na sprawdzianie powoduje wstawienie oceny niedostatecznej.

 • Uczeń ma obowiązek poprawy pracy klasowej, jeśli otrzymał ocenę niedostateczną, jednak pierwsza ocena zostaje zachowana,

 • W przypadku stwierdzenia niesamodzielności pracy podczas sprawdzianu pisemnego nauczyciel odbiera pracę uczniowi i stawia cenę niedostateczną. Ocena niedostateczna uzyskana w ten sposób nie może być poprawiona.

 • W semestrze musi być przeprowadzony przynajmniej jeden sprawdzian pisemny.

 • Praca domowa

   •   Będą sprawdzane i oceniane.

   • Zgłoszenie braku pracy domowej lub zeszytu jest traktowane jako nieprzygotowanie.

 • Prace dodatkowe (schematy, plansze, referaty, prezentacje multimedialne)

 • Aktywność na lekcji oceniana za pomocą plusów i minusów.

3.   Zasady poprawiania ocen:

Uczeń może poprawić tylko oceny ze sprawdzianów.

 • Uczeń, który uzyskał ocenę niedostateczną ze sprawdzianu pisemnego ma obowiązek przystąpienia do poprawy.

 • Poprawie nie podlega ocena niedostateczna, którą uczeń uzyskał z powodu niesamodzielnego pisania pracy.

 • Ocena ze sprawdzianu może być poprawiona jednokrotnie, w terminie dwóch tygodni od oddania pracy klasowej. Poprawa odbywa się na konsultacjach.

 • Ocena z poprawionej pracy pisemnej jest wpisywana do dziennika i nie eliminuje poprzedniej oceny.

4.   Ocenianie ucznia:

 • W ocenie prac pisemnych ustala się następujący procentowy wskaźnik przeliczania punktacji pracy na daną ocenę:

od   0 do 39%   ocena niedostateczna  

od 40 do 54%   ocena dopuszczająca

od 55 do 74%   ocena dostateczna

od 75 do 89%   ocena dobra

od 90 do 100% ocena bardzo dobra

Ocenę celującą uzyskuję uczeń, gdy uzyska 100% punktów i dodatkowo wykaże się wiedzą wykraczającą poza program nauczania.


Szczegółowe kryteria oceniania z geografii znajdują się u nauczyciela.

Wymagania na poszczególne oceny

Ocena celująca

? uczeń opanował materiał nauczania na poziomie wykraczającym poza przewidziane programem wymogi,

? samodzielnie rozwiązuje skomplikowane operacje myślowe wymagające opanowania różnych dziedzin nauki oraz potrafi je wykorzystać do celów teoretycznych i praktycznych np. opracowuje trasy wycieczek krajoznawczych,

? biegle posługuje się mapami, danymi statystycznymi i innymi źródłami informacji

geograficznej i potrafi je we właściwy sposób wykorzystać,

? biegle posługuje się terminologią geograficzną,

? aktywnie uczestniczy w lekcjach,

? uzyskuje wyniki zbliżone do idealnych w przeprowadzonych sprawdzianach pisemnych,

? osiąga sukcesy w konkursach wiedzy geograficznej,

? wzorowo spełnia wymagania formalne.

Ocena bardzo dobra

? uczeń w pełni opanował wymogi programowe,

? potrafi samodzielnie opracować krótkie monografie i notatki z wykorzystaniem różnych źródeł informacji np.: roczników statystycznych, map, przewodników, albumów, encyklopedii, słowników, internetu oraz własnych obserwacji,

? samodzielnie potrafi posługiwać się terminologią z różnych dziedzin geografii i dziedzin pokrewnych,

? rozumie procesy zachodzące w środowisku geograficznym i potrafi je biegle określić,

? sprawnie lokalizuje zjawiska na mapie,

? bierze aktywny udział podczas zajęć lekcyjnych,

? uzyskuje na sprawdzianach pisemnych wyniki mieszczące się w górnych granicach skali punktowej,

? wzorowo spełnia wymagania formalne.

Ocena dobra

? uczeń nie opanował w pełni wiadomości i umiejętności określonych programem, ale opanował treści złożone, wykraczające ponad wiadomości podstawowe,

? potrafi rozwiązywać samodzielnie problemy o przeciętnym stopniu trudności a wymagające umiejętności kojarzenia wiedzy z kilku działów geografii,

? sprawnie posługuje się źródłami informacji geograficznej,

? potrafi samodzielnie wytłumaczyć związki przyczynowo-skutkowe np. w oparciu o pracę

z mapami,

? uzyskuje na sprawdzianach testowych i w pracach pisemnych w granicach 75-90%

punktów,

? poprawnie spełnia wymagania formalne.

Ocena dostateczna

? uczeń opanował materiał nauczania w stopniu podstawowym,

? opanowany materiał umożliwia mu bezproblemowe poznawanie dalszej wiedzy,

? prawidłowo wykonuje polecenia nauczyciela o przeciętnej skali trudności,

? samodzielnie rozwiązuje zadania o średnim stopniu trudności,

? poprawnie korzysta ze źródeł informacji i formułuje podstawowe wnioski,

? opanował umiejętność odczytywania z mapy podstawowych informacji,

? pamięta podstawowe pojęcia geograficzne, lecz stosuje je w sposób odtwórczy,

? sporadycznie stara się uczestniczyć w procesie lekcyjnym,

? uzyskuje na sprawdzianach testowych i w pracach pisemnych w granicach 55-75%

punktów,

? poprawnie spełnia wymagania formalne.

Ocena dopuszczająca

? uczeń wykazuje pewne braki w opanowaniu materiału nauczania,

? opanowana przez ucznia wiedza nie przekreśla możliwości opanowania dalszej części materiału nauczania,

? uczeń stara się poprawiać oceny niedostateczne, wykazuje się ambicją na poziomie podstawowym,

? wykonuje zadania o niewielkim stopniu trudności, często musi korzystać z pomocy nauczyciela

? potrafi pod kierunkiem nauczyciela odtworzyć podstawowe wiadomości z kilku ostatnich lekcji,

? uzyskuje na sprawdzianach pisemnych w granicach 40-50% punktów,

? wymagania formalne spełnia w stopniu zadowalającym.

Ocena niedostateczna

? uczeń nie opanował wiedzy geograficznej o minimalnym stopniu trudności,

? posiadane umiejętności geograficzne uniemożliwiają dalszą naukę przedmiotu na poziomie wyższym,

? nie potrafi samodzielnie lub z pomocą nauczyciela rozwiązać zadań typowych

i o niewielkim stopniu trudności,

? nie poprawia systematycznie ocen negatywnych,

? często nie spełnia podstawowych wymagań formalnych.


 • aktywność ucznia na lekcji, prace domowe, prace dodatkowe mogą być oceniana za pomocą stopni lub „plusów” i „minusów”

- pięć „plusów” jest równoznaczne z oceną bardzo dobrą

- trzy „minusy” są równoznaczne z ocena niedostateczną    

Wymagania na poszczególne oceny

Ocena celująca

? uczeń opanował materiał nauczania na poziomie wykraczającym poza przewidziane programem wymogi,

? samodzielnie rozwiązuje skomplikowane operacje myślowe wymagające opanowania różnych dziedzin nauki oraz potrafi je wykorzystać do celów teoretycznych i praktycznych np. opracowuje trasy wycieczek krajoznawczych,

? biegle posługuje się mapami, danymi statystycznymi i innymi źródłami informacji

geograficznej i potrafi je we właściwy sposób wykorzystać,

? biegle posługuje się terminologią geograficzną,

? aktywnie uczestniczy w lekcjach,

? uzyskuje wyniki zbliżone do idealnych w przeprowadzonych sprawdzianach pisemnych,

? osiąga sukcesy w konkursach wiedzy geograficznej,

? wzorowo spełnia wymagania formalne.

Ocena bardzo dobra

? uczeń w pełni opanował wymogi programowe,

? potrafi samodzielnie opracować krótkie monografie i notatki z wykorzystaniem różnych źródeł informacji np.: roczników statystycznych, map, przewodników, albumów, encyklopedii, słowników, internetu oraz własnych obserwacji,

? samodzielnie potrafi posługiwać się terminologią z różnych dziedzin geografii i dziedzin pokrewnych,

? rozumie procesy zachodzące w środowisku geograficznym i potrafi je biegle określić,

? sprawnie lokalizuje zjawiska na mapie,

? bierze aktywny udział podczas zajęć lekcyjnych,

? uzyskuje na sprawdzianach pisemnych wyniki mieszczące się w górnych granicach skali punktowej,

? wzorowo spełnia wymagania formalne.

Ocena dobra

? uczeń nie opanował w pełni wiadomości i umiejętności określonych programem, ale opanował treści złożone, wykraczające ponad wiadomości podstawowe,

? potrafi rozwiązywać samodzielnie problemy o przeciętnym stopniu trudności a wymagające umiejętności kojarzenia wiedzy z kilku działów geografii,

? sprawnie posługuje się źródłami informacji geograficznej,

? potrafi samodzielnie wytłumaczyć związki przyczynowo-skutkowe np. w oparciu o pracę

z mapami,

? uzyskuje na sprawdzianach testowych i w pracach pisemnych w granicach 75-90%

punktów,

? poprawnie spełnia wymagania formalne.

Ocena dostateczna

? uczeń opanował materiał nauczania w stopniu podstawowym,

? opanowany materiał umożliwia mu bezproblemowe poznawanie dalszej wiedzy,

? prawidłowo wykonuje polecenia nauczyciela o przeciętnej skali trudności,

? samodzielnie rozwiązuje zadania o średnim stopniu trudności,

? poprawnie korzysta ze źródeł informacji i formułuje podstawowe wnioski,

? opanował umiejętność odczytywania z mapy podstawowych informacji,

? pamięta podstawowe pojęcia geograficzne, lecz stosuje je w sposób odtwórczy,

? sporadycznie stara się uczestniczyć w procesie lekcyjnym,

? uzyskuje na sprawdzianach testowych i w pracach pisemnych w granicach 55-75%

punktów,

? poprawnie spełnia wymagania formalne.

Ocena dopuszczająca

? uczeń wykazuje pewne braki w opanowaniu materiału nauczania,

? opanowana przez ucznia wiedza nie przekreśla możliwości opanowania dalszej części materiału nauczania,

? uczeń stara się poprawiać oceny niedostateczne, wykazuje się ambicją na poziomie podstawowym,

? wykonuje zadania o niewielkim stopniu trudności, często musi korzystać z pomocy nauczyciela

? potrafi pod kierunkiem nauczyciela odtworzyć podstawowe wiadomości z kilku ostatnich lekcji,

? uzyskuje na sprawdzianach pisemnych w granicach 40-50% punktów,

? wymagania formalne spełnia w stopniu zadowalającym.

Ocena niedostateczna

? uczeń nie opanował wiedzy geograficznej o minimalnym stopniu trudności,

? posiadane umiejętności geograficzne uniemożliwiają dalszą naukę przedmiotu na poziomie wyższym,

? nie potrafi samodzielnie lub z pomocą nauczyciela rozwiązać zadań typowych

i o niewielkim stopniu trudności,

? nie poprawia systematycznie ocen negatywnych,

? często nie spełnia podstawowych wymagań formalnych.


 • aktywność ucznia na lekcji, prace domowe, prace dodatkowe mogą być oceniana za pomocą stopni lub „plusów” i „minusów”

- pięć „plusów” jest równoznaczne z oceną bardzo dobrą

- trzy „minusy” są równoznaczne z ocena niedostateczną    


Copyright by Zespół Szkół Nr 1 Mińsk Mazowiecki 2010-2015. | Polityka prywatności | Powered by animativ

Inspektor Ochrony Danych Osobowych:

iod@zs1mm.edu.pl

KARDA KIEROWNICZA

Dyrektor - Małgorzata Beczek
Wicedyrektor - Elżbieta Parol
Wicedyrektor - Paweł Domagała
Wicedyrektor - Wojciech Jackowski
Kierownik internatu - Jolanta Binkowska

KONTAKT
Zespół Szkół nr 1 im. Kazimierza Wielkiego

ul. Budowlana 4
05-300 Mińsk Mazowiecki
tel: 25 758 25 64
fax: 25 758 25 64