Zespół Szkół nr 1
im. Kazimierza Wielkiego
w Mińsku Mazowieckim


 

 

 

 

Pośrednictwo pracy

Zespół Szkół nr 1 im K. Wielkiego w Mińsku Mazowieckim  wyszedł z inicjatywą skierowaną do pracodawców z ofertą dotyczącą współpracy w zawodach, w których kształci uczniów:

 • budownictwo
 • drogownictwo
 • geodezja
 • informatyka
 • technik urządzeń sanitarnych
 • stolarz
 • monter sieci i instalacji sanitarnych
 • monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
 • fryzjer

 

Chcemy zacieśnić  współpracę w zakresie: praktyk, prac zleconych i prac sezonowych (zasady reguluje Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2010 roku  w sprawie praktycznej nauki zawodu).

Prosimy o kontakt: praca@live.zs1mm.edu.pl


 

Budownictwo

Uczniowie potrafią:

 1. Wykonać przedmiar robót.
 2. Wykonać kosztorys robót budowlanych.
 3. Wykonać prace malarskie.
 4. Wykonać ręczne roboty ziemne.
 5. Pracować jako pomocnik murarza, zbrojarza, betoniarza.
 6. Pomoc przy opracowaniu dokumentacji projektowej, przetargowej.
 7. Pomoc w rozliczeniu budowy.

 

Drogownictwo

Uczniowie potrafią:

 1. Wykonywać prace nawierzchni chodników.
 2. Nadzorować wykonawstwo prostych prac drogowych.
 3. Wykonywać przedmiary robót drogowych.
 4. Wykonywać kosztorysy.
 5. Przygotować dokumentację projektową i przetargową.
 6. Wykonać harmonogram niewielkich robót.
 7. Pracować jako pomocnik przy pracach podczas budowy dróg i obiektów mostowych.

 

Geodezja

Uczniowie potrafią:

 1. Korzystać z danych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
 2. Posługiwać się dokumentacją geodezyjną i kartograficzną.
 3. Dobierać instrumenty, metody i techniki pomiaru do wymaganej dokładności prac pomiarowych.
 4. Zakładać osnowę pomiarową.
 5. Wykonywać pomiary sytuacyjne i wysokościowe punktów poziomej i wysokościowej osnowy geodezyjnej.
 6. Wykonywać pomiary sytuacyjne i wysokościowe szczegółów terenowych oraz sieci uzbrojenia terenu.
 7. Opracować dokumentację geodezyjną pomiarów szczegółów terenowych oraz sieci uzbrojenia terenu.
 8. Opracować mapy wielkoskalowe sytuacyjne i sytuacyjno-wysokościowe w systemie analogowym oraz cyfrowym.
 9. Opracować i zaktualizować mapę zasadniczą i mapy pochodne w systemie analogowym oraz cyfrowym.

10.  Posługiwać się oprogramowaniem kartograficznym.

11.  Posługiwać się dokumentacją projektową i planami zagospodarowania przestrzennego terenu.

12.  Prowadzić geodezyjną obsługę obiektów budowlanych i urządzeń technicznych w trakcie realizacji inwestycji.

13.  Wykonać geodezyjną inwentaryzację powykonawczą obiektów budowlanych oraz sieci uzbrojenia terenu.

14.  Obliczyć przemieszczenia, odkształcenia i geometrię obiektów budowlanych i urządzeń technicznych.

15.  Korzystać z gleboznawczej klasyfikacji gruntów.

16.  Sporządzić opisową i graficzną bazę danych katastru nieruchomości.

17.  Korzystać z dokumentacji geodezyjnej i dokumentacji prawnej katastru nieruchomości.

18.  Odszukać punkty graficzne i wykonać ich pomiar.

19.  Wykonać czynności techniczno-prawne związane ze wznowieniem punktów granicznych oraz rozgraniczeniem, podziałem, scaleniem i wywłaszczeniem nieruchomości.

20.  Sporządzić dokumentację geodezyjną do celów prawnych.

21.  Kompletować dokumentację geodezyjną dotyczącą wznowienia punktów granicznych oraz rozgraniczenia, podziału, scalenia i wywłaszczenia nieruchomości.

 

Informatyka

Kwalifikacje:

 • Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych (po II sem. klasy 2);
 • Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami (po II sem. klasy 3);
 • Tworzenie internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami (po I sem. klasy 4).

 więcej informacji w zakładkach: technik informatyk oraz Informatycy w ZS1

 

Stolarz

Uczniowie z klasy stolarskiej mogą pracować jako:

 1.  Pomocnik stolarza przy obsłudze obrabiarek.
 2.  Pomocnik stolarza przy montażu mebli.
 3.  Pomocnik stolarza przy pakowaniu mebli.
 4. Uczniowie pełnoletni mogą być zatrudniani do prac transportowych.

 

Monter sieci i instalacji sanitarnych

Technik urządzeń sanitarnych

Uczniowie potrafią:

 1. Pracować przy ręcznych robotach ziemnych.
 2. Pracować jako pomocnik przy pracach monterskich.
 3. Wykonać montaż sieci komunalnych (uczniowie klasy trzeciej).

 

Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

Uczniowie potrafią:

 1. Wykonać montaż systemów suchej zabudowy.
 2. Wykonać roboty malarskie, tapicerskie, posadzkarskie, okładzinowe.

 

Fryzjer


Copyright by Zespół Szkół Nr 1 Mińsk Mazowiecki 2010-2015. | Polityka prywatności | Powered by animativ

Inspektor Ochrony Danych Osobowych:

iod@zs1mm.edu.pl

KARDA KIEROWNICZA

Dyrektor - Małgorzata Beczek
Wicedyrektor - Elżbieta Parol
Wicedyrektor - Paweł Domagała
Wicedyrektor - Wojciech Jackowski
Kierownik internatu - Jolanta Binkowska

KONTAKT
Zespół Szkół nr 1 im. Kazimierza Wielkiego

ul. Budowlana 4
05-300 Mińsk Mazowiecki
tel: 25 758 25 64
fax: 25 758 25 64