Zespół Szkół nr 1
im. Kazimierza Wielkiego
w Mińsku Mazowieckim


 

 

 

 

Technik Drogownictwa

Technik Drogownictwa

            Po wejściu Polski do Unii Europejskiej zaistniała konieczność dostosowania infrastruktury do wymagań europejskich, w tym budowy i przebudowy sieci dróg i autostrad a także obiektów mostowych. Położenie Polski w centrum Europy powoduje, że natężenie ciężkiego ruchu samochodowego, szczególnie w kierunku wschód - zachód, z roku na rok intensywnie wzrasta. Budowa i utrzymanie nowoczesnych dróg i obiektów mostowych w dobie szybko rozwijającej się gospodarki wymaga zatrudniania wysoko wyspecjalizowanej kadry technicznej a w tym pracowników ze średnim wykształceniem technicznym. Technicy drogownictwa należą do grupy poszukiwanych pracowników. Rynek pracy oczekuje na pracowników elastycznie reagujących na zmieniające się warunki pracy, które w drogownictwie często mają miejsce ze względu na specyfikę tego zawodu.

            Technik drogownictwa samodzielnie lub we współpracy z inżynierem drogownictwa może organizować, wykonywać i nadzorować zadania zawodowe związane z budową, eksploatacją i utrzymaniem dróg, ulic, lotnisk i autostrad oraz z budową i eksploatacją obiektów mostowych a także może wykonywać prace związaniem z wykonywaniem kosztorysów robót drogowych, z wytwarzaniem materiałów i elementów do budowy dróg oraz obiektów inżynierskich, z zarządzaniem drogami i obiektami mostowymi a także wykonywać prace związane z badaniem materiałów i nawierzchni drogowych.

            Ze względu na różnorodność stanowisk pracy technik drogownictwa wykonuje je przede wszystkim prace przy budowa dróg i obiektów mostowych w firmach wykonawczych, może również pracować w urzędy administracji drogowej, pracowniach projektowych, laboratoria drogowych.

            Technik drogownictwa prawie zawsze pracuje w zespole. W zależności od wielkości i rodzaju zadania liczebność zespołu jest różna. W czasie wykonywania pracy współpracuje ze swoimi zwierzchnikami i nadzorem technicznym. Często kontaktuje się z właścicielami lub użytkownikami terenów przylegających do dróg. W związku z tym w zawodzie technik drogownictwa ważna jest umiejętność nawiązywania kontaktów i bezkonfliktowego współżycia z ludźmi, zarówno z właścicielami terenów, jak i ze współpracownikami, którzy w tym zawodzie zmieniają się często – chociażby ze względu na specyfikę robót, lub miejsce wykonywanych robót.

            Technika drogownictwa winna charakteryzować dobra pamięć (dotycząca ludzi, rzeczy, a szczególnie orientacji w terenie). Praca przy zmiennych, niekorzystnych warunkach atmosferycznych i często nieprzewidzianych warunkach technicznych, wymaga cierpliwości i umiejętności szybkiego dostosowania do nowej sytuacji. Duże znaczenie w tym zawodzie ma dobra sprawność fizyczna oraz duża odporność na zmienne warunki atmosferyczne. Ważną cechą jest dobry wzrok, gdyż wiele pomiarów wykonywanych jest za pomocą przyrządów optycznych. Przydatny jest zmysł wyczucia odległości i oceny spadków terenu.

            Technik drogownictwa może być zatrudniony w: firmach drogowych budujących oraz utrzymujących drogi i obiekty mostowe, biurach projektów projektujących drogi i obiekty mostowe, organach administracji państwowej i samorządowej, wytwórniach materiałów budowlanych i drogowych, w laboratoriach drogowych. Technik drogownictwa może założyć własną firmę. W zawodzie technika drogownictwa można wyróżnić grupy stanowisk związanych z: wykonawstwem robót drogowych: ziemnych, odwodnieniowych oraz nawierzchniowych, kierowaniem robotami drogowymi, kosztorysowaniem robót, pełnieniem nadzoru w zakresie budowy dróg, ulic, autostrad i lotnisk oraz inżynierskich obiektów drogowych, eksploatacją, utrzymaniem oraz zarządzaniem drogami w urzędach administracji terytorialnej i samorządowej państwa.

            Może również prowadzić własną działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług drogowych.

Zawodu technik drogownictwa w naszej szkole można uczyć się w czteroletnim technikum. Nauka zawodu odbywa się na przedmiotach teoretycznych i praktycznych oraz na praktykach zawodowych w zakładach pracy. Warunkiem uzyskania tytułu technika drogownictwa jest przystąpienie do egzaminów potwierdzającego kwalifikacje zawodowe i złożenie ich z wynikami pozytywnymi.

W naszej szkole oferujemy:

 • wysoką jakość kształcenia,(siódme miejsce w rankingu technikum w Polsce)
 • nowoczesny program nauczania,
 • wyjazdy zawodowe,
 • realizację zajęć praktycznych w:
  • nowoczesnej bazie przedsiębiorstwa drogowego,
  • nowoczesnym laboratorium,
  • jednostkach administracji drogowej,
  • na budowach wykorzystujących nowoczesne rozwiązania budowy dróg i węzłów drogowych

W trakcie nauki w technikum uczeń zdobywa wiedzę i umiejętności w zakresie przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych. Uczy się między innymi: 

 • wykonywać roboty drogowe,
 • organizować i nadzorować procesy budowlane,
 • projektować nieskomplikowane obiekty drogowe,
 • sporządzać kosztorysy, 
 • prowadzić dokumentację z zakresu zarządzania drogami.

Ukończenie technikum daje Ci co najmniej trzy możliwości:

 • Dyplom technika drogownictwa, który pozwoli Ci podjąć pracę w tym kierunku zaraz po szkole
 • Matura, która umożliwi Ci podjęcie dalszej nauki na studiach
 • Studia (dzięki maturze) z równoczesnym podjęciem pracy w zawodzie

Czego będziesz się uczył?

Przedmiotów ogólnokształcących, czego potwierdzeniem jest matura oraz przedmiotów zawodowych kończących się zewnętrznymi egzaminami , których pozytywny wynik pozwoli Ci uzyskać dyplom technika drogownictwa.

 

Przedmioty nauczania zawodowego

Wśród przedmiotów zawodowych znajdziesz m.in.:

 • Technologia robót drogowych
 • Organizacja robót drogowych
 • Dokumentacja techniczna
 • Miernictwo drogowe
 • Kosztorysowanie 

 

Aby zaprojektować drogę trzeba się nieźle orientować w temacie... Wiedzą już o tym pierwszoklasiści.

                 

 • Mosty

Modele...

Rzeczywistość

 • Maszyny drogowe

 

Na tym przedmiocie uzyskasz odpowiedzi na pytania dotyczące maszyn drogowych tzn. kiedy?, jakie?, jak są używane i eksploatowane

 • Miernictwo

Wiesz co to za ludzie biegający po drodze w odblaskowych kamizelkach z dziwnymi przyrządami, tyczkami, lusterkami? Na tym przedmiocie dowiesz się kim oni są, jakich sprzętów używają, do czego owe dziwne Urządzenia służą. Poniżej możesz zobaczyć tegorocznych pierwszoklasistów zmagających się z pewnymi "dziwnościami".

 

 • Kosztorysowanie

Tutaj uzyskasz odpowiedź jak opracować zestawienie kosztów budowy, co trzeba wziąć pod uwagę i skąd. W zrozumieniu tych zagadnień pomagają nam nowoczesne sale komputerowe z zawodowym oprogramowaniem. Zdjęcie uczniów przy komputerach w sali komputerowej.

Praktyki

To jedno z fajniejszych doświadczeń podczas nauki w naszej szkole. W II i III klasie odbywają się praktyki zawodowe w przedsiębiorstwach drogowych. Obok dni wolnych od matematyki, polskiego, angielskiego... w praktyce można przekonać się na czym polega praca drogowca, poznać ludzi, którzy na co dzień wykonują swój zawód.

KTO U NAS UCZY?

Kadra nauczycielska to ludzie z wyższym wykształceniem kierunkowym:

 1. Przedmioty zawodowe prowadzone są przez absolwentów drogownictwa, budownictwa, geodezji. Część nauczycieli aktywnie wykonuje swój zawód we własnych firmach bądź też w przedsiębiorstwach państwowych, a niektórzy to absolwenci naszej Budowlanki.
 2. Przedmioty ogólnokształcące prowadzą wykwalifikowani nauczyciele, którzy doskonale przygotują Cię do matury.

 

 

 

 


Copyright by Zespół Szkół Nr 1 Mińsk Mazowiecki 2010-2015. | Polityka prywatności | Powered by animativ

Inspektor Ochrony Danych Osobowych:

iod@zs1mm.edu.pl

KARDA KIEROWNICZA

Dyrektor - Małgorzata Beczek
Wicedyrektor - Elżbieta Parol
Wicedyrektor - Paweł Domagała
Wicedyrektor - Wojciech Jackowski
Kierownik internatu - Jolanta Binkowska

KONTAKT
Zespół Szkół nr 1 im. Kazimierza Wielkiego

ul. Budowlana 4
05-300 Mińsk Mazowiecki
tel: 25 758 25 64
fax: 25 758 36 17