Zespół Szkół nr 1
im. Kazimierza Wielkiego
w Mińsku Mazowieckim


 

 

 

 

Wymagania i ocenianie

 

Ocenianie przedmiotowe – wymagania i zasady

 1. 1.     Ogólne wymagania na poszczególne stopnie wg działów nauczania z podstawy programowej

 

Dział

nauczania

dopuszczający

dostateczny

dobry

bardzo dobry

celujący

I. Czytanie

(analiza

i interpretacja)

tekstów

literackich

i innych dzieł

sztuki

na poziomie

podstawo-wym

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-zna teksty literackie

omawiane             w całości                (co najmniej             13 pozycji książkowych), teksty                       o mniejszej objętości                      i inne ogwiazdkowa-ne utwory                z podstawy programowej  omawiane                   w całości lub  fragmentach

- zna podstawowe

wyznaczniki epok

literackich

- rozróżnia rodzaje                           i podstawowe gatunki

literackie

- czyta ze zrozumieniem, tzn. rozumie tekst                              na poziomie dosłownym

i przenośnym,

- swoimi słowami

opowiada (streszcza,

parafrazuje) czytany

utwór

- rozpoznaje cechy

gatunkowe                i kompozycję

tekstu

- określa tematykę,

wskazuje główne

wydarzenia                i bohaterów

- określa nadawcę                     i odbiorcę dzieła,

-wyjaśnia tytuł utworu

- wskazuje podstawowe

środki stylistyczne

(porównania, epitety,

metafory),

-wykorzystuje podstawowe konteksty

do interpretacji utworu

(czas powstania,

informacje              o autorze,

powiązania                         z historią)

- zna inne utwory                     z podstawy programowej omawiane                   w całości lub  fragmentach uwzględnione

w programie nauczania danej klasy

- czyta utwory literackie ze

zrozumieniem             ich przesłania

- nazywa wartości

i postawy

obecne

w utworze

- dostrzega sensy

najistotniejsze

w utworze

- rozpoznaje podstawową

  funkcję              dzieła, np. moralizatorską,

- podejmuje próbę interpretacji

tekstów literackich                          i innych

tekstów kultury wskazanych

podstawie programowej,

- porównuje utwory literackie            i dzieła innych sztuk

- dostrzega                                 w utworze wartości

charakterystyczne dla epoki,

- dostrzega etyczne                    i estetyczne wartości dzieła,

- określa wątki, motywy                    w utworze,

- formułuje hipotezy

interpretacyj-ne przy pomocy

nauczyciela,

- określa funkcję podstawo-wych środków

stylistycznych  w tekście,

-wykorzystuje konteksty do

interpretacji utworu (odnajduje

echa poglądów filozoficznych               -dostrzega obecność toposów

antycznych                                i biblijnych oraz inne nawiązania kulturowe

podstawowych środków

stylistycznych                          w tekście

-wykorzystuje konteksty do

interpretacji utworu (odnajduje

echa poglądów filozoficznych

- zna 

 wybrane nieliterackie  teksty kultury uwzględnio-ne  w pro-gramie nauczania danej klasy,

- podejmuje

samodzielną

interpretację wiersza na podstawie

jego analizy,

- rozpoznaje znaki

tradycji (judaistycz-nej, antycznej,

chrześcijań-skiej

staropolskiej itp.),

- dostrzega wartości

stylistyczne środków

językowych

(słowniko-wych

słowotwór-czych,

frazeologi-cznych)

występują-cych                      w wierszu,

- określa funkcję

występują-cych                      w dziele tematów

toposów, motywów,

- dostrzega

dialogowość kultury,

-interpretuje dzieła sztuki reprezentu-jące różne style

i konwencje,

- rozpoznaje podstawowe wyróżniki

kodu innych niż literackie dziedzin

sztuki                        w zakresie

niezbędnym do odbioru dzieł (np.

plastycznych,

teatralnych,

 filmowych)

-zna  nieliterackie teksty kultury uwzględnione w programie nauczania danej klasy

- interpretuje utwór, sytuując go  w różnych kontekstach,

np. historycz-nym, kulturo-wym, literackim                   - przedstawia

uniwersalny sens

motywów biblijnych                  i mitologicz-nych

wykorzystywanych

przez poetów

współczesnych,

-na podstawie

czytanych utworów

określa funkcję

toposów antycznych

w kulturze

współczesnej

- zna wszystkie literackie      i nielitera-ckie  teksty kultury                uwzględnio-ne w pro-gramie nauczania danej klasy

 

I. Czytanie

(analiza                            i interpretacja)

tekstów

literackich                         i innych dzieł

sztuki

na poziomie

rozszerzonym

 

- wskazuje dominantę

kompozycyjną wiersza,

- rozpoznaje konwencję

literacką dzieła i jego styl

- formułuje hipotezy

interpretacyjne samodzielnie,

-wskazuje główne cechy poetyki i określa ich funkcję

(kreację podmiotu lirycznego

i adresata, formę podawczą,

sytuację liryczną,

ukształtowanie języka

artystycznego itp.)

- w utworach poetów

współczesnych odnajduje

nawiązania kulturowe                     do tradycji (np. antycznej,

średniowiecz-nej itd.)

 

-samodzielnie

interpretuje czytane

wiersze, odwołując się zarówno               do ich treści,

jak i poetyki,

- interpretuje wiersze

współczesne w kontekście tradycji

biblijnej, antycznej,

średniowiecznej itp.,

- rozpoznaje

charakterysty-czne dla danej epoki cechy języka  i stylu

czytanych utworów,

- porównuje antyczne,

biblijne

i współczesne

rozumienie tragizmu

ludzkiego losu,

- dostrzega strukturę

artystyczną dzieła

- wskazuję funkcję

(ideową                                 i kompozycyj-ną) aluzji

literackiej                                  i znaku

kulturowego (np.

biblijnego,

antycznego)

- wyjaśnia, dlaczego

archetypy, mity i toposy

(śródziemno-morskie)

są wspólnym

językiem kultury

europejskiej

- komentuje sposób

odwoływania się poetów

współczesnych do tradycji kulturowej

- zdobywa

wyróżnienia/nagrody

w olimpia-dzie/,

konkursach

polonistycz-nych

II. Czytanie

tekstu

nieliterackie-go                                 na poziomie

podstawo-wym                               i rozszerzo-nym

-czyta tekst ze

zrozumieniem, tzn. rozumie znaczenia słów, zdań, akapitów, całości

-wskazuje wykorzystane (przywołane)           w tekście

argumenty

- określa nadawcę

i adresata tekstu

- znajduje                                       w tekście

potrzebne informacje,

odtwarza je                i przetwarza

(porządkuje,

wykorzystuje do rozwiązania problemu,

wskazuje przyczyny  

 i skutki

- odróżnia występujące

w tekście informacje  

od opinii

-wyodrębnia tezę (główną

myśl) całego tekstu lub jego fragmentu,

- rozpoznaje zasadę

kompozycyjną tekstu

- określa główną funkcję tekstu

- rozpoznaje charakterystyczne

cechy języka                        i stylu tekstu

- nazywa najważniejsze środki

językowe występujące              w tekście                         i określa ich funkcję

- określa cechy gatunkowe

tekstu (np. eseju, recenzji,

reportażu)

- określa różne funkcje

tekstu

- rozpoznaje zasadę

kompozycyjną tekstu

i określa jej funkcję

- określa, związek języka i stylu tekstu                           z jego funkcją

- czyta ze

zrozumie-niem teksty

filozoficzne,

teoretyczno-literackie

i języko-znawcze

III. Tworzenie

wypowiedzi

pisemnych

na poziomie

podstawo-wym

- pisze dłuższy tekst,

przestrzegając podstawowych zasad

organizacji poznanych

form wypowiedzi

(rozprawki, recenzji,

referatu, interpretacji

utworu literackiego lub jego fragm., sprawozdania)

- redaguje noty

biograficzne wskazanych

autorów

-samodzielnie

sporządza przejrzyste

notatki z lekcji

i pracy własnej

-dostosowuje formę do

tematu wypowiedzi

- poprawia błędy

językowe                 i stylistyczne

- pisze przejrzystą,

komunikatywna pracę na

temat zagadnień związanych                z omawianym materiałem

kulturowym,

-wykazuje się

podstawową wiedzą                       o omawianych utworach,

tekstach, gatunkach

literackich, zjawiskach

kulturowych

-wprowadza                            w sposób celowy

do swoich wypowiedzi

podstawowe cechy tekstu

popularnonau-kowego lub

publicystycznego

- opracowuje

redakcyjnie tekst

(wprowadza celową kolejność

podawania informacji, dokonuje

adiustacji tekstu, segmentuje

go, stosuje wyróżnienia

graficzne

- doskonali język, styl,

kompozycję

- stosuje podstawowe terminy

z historii                   i teorii literatury, nauki                           o języku, najważniejsze terminy                     z zakresu sztuk pięknych

- świadomie (celowo)

streszcza, parafrazuje, cytuje,

komentuje teksty,

- przekształca tekst pisany:

skraca lub rozwija,                               - formułuje                       i uzasadnia opinie,

- przedstawia (komentuje)

własne przeżycia wynikające

z kontaktów

z literaturą  

i sztuką,

- pisze

z dbałością

 o estetykę

wypowiedzi

- redaguje własną

wypowiedź zgodnie

z cechami gatunku

i zamierzoną funkcją

tekstu

- pisze pracę na wskazany temat

poprawnym językiem

literackim,               w formie

dostosowa-nej do tematu,                      o wyrazis-tym zamyśle

kompozycyj-nym,

- pisze własną,

poprawnie

zredagowaną recenzję

ostatnio przeczytanej

książki, obejrzanego

filmu, spektaklu

teatralnego

- pisze pracę

na temat poznanych

utworów literackich,

uwzględniając konteksty kulturowe

i filozoficzne oraz

powiązania literackie,

 

- analizuje temat

z dużą erudycją,

- rozpoznaje

znaki kultury

- wywodzi

pogłębione

wnioski,

- doskonale

odczytuje idee

utworu

- dostrzega

funkcjono-wanie dzieła

w kulturze

III. Tworzenie

wypowiedzi

pisemnych

na poziomie

rozszerzonym

 

-redaguje krótka

recenzję krytyczną

i recenzję zachęcającą

innych

do lektury

- przedstawia różne fazy

powstawania reportażu

(zbieranie materiałów,

rozmowy                   z ludźmi,

poszukiwanie formuły

tekstu)

- wyjaśnia, na czym polega specyfika pracy

dziennikarza:

prasowego, radiowego,

telewizyjnego

- zachowuje procedurę

pisania pracy na temat

literatury                               i kultury:

gromadzi

i selekcjonuje

materiał

- podejmuje próbę napisania

reportażu                  na wskazany przez

nauczyciela temat

- zachowuje procedurę pisania

pracy na temat literatury                            i kultury: hierarchizuje

argumenty, formułuje hipotezy                          i wnioski

- buduje dłuższą wypowiedź na

temat wartości ideałów epok

minionych dla współczesnego

człowieka                    - uzasadnia swoje

sądy, odwołując się do różnych

tekstów kultur

- formułuje własne

hipotezy

interpretacyj-ne (w związku z interpretacją wiersza)

- pisze reportaż na samodzielnie wybrany

temat  ważny dla środowiska,  w którym żyje

- zbiera materiały

do reportażu,

wykorzystując różne

źródła informacji

- podejmuje próbę

napisania eseju

- pisze esej

IV. Tworzenie

wypowiedzi

ustnych

na poziomie

podstawowym

- buduje kilkuzdaniową wypowiedź              na zadany

temat utrzymaną            we właściwym stylu

- tworzy wypowiedź

stosowną                         i skuteczną:

posługuje się

polszczyzną literacką,

używa językowych form

grzecznościowych, unika agresywności     i brutalizacji wypowiedzi

- poprawnie formułuje

argumenty

- uczestniczy                   w dialogu,

dyskusji, debacie klasowej,

broniąc swojego stanowiska

- publicznie zabiera głos,

właściwie komponując

wystąpienie

- wypowiada swoje oceny                   i opinie, np. na temat wartości                     i atrakcyjności czytanych dzieł,

- formułuje własne sady, uzasadnia je

- przedstawia własne refleksje           i wnioski pod wpływem lektury

utworów

- ujmuje swoje sądy

i przemyślenia w formę

dłuższej,

uporządko-wanej

wypowiedzi

- stosuje zasady kultury wypowiedzi- wygłasza krótkie referaty, wykorzystuj-ąc wiado-mości               z gimnazjum oraz nowe

 z podręczni-ka  i innych źródeł

naukowych

- wypowiada się na temat literatury

 i sztuki poznawanych

epok, w sposób  jasny,komuni-katywny,

 w miarę płynny

- dba

o dykcję, intonację

- posługuje się

stosownym  inacecho-wanym

stylem

funkcjonali-zuje

wypowiedź

-wykorzy-stuje bogate słownictwo

IV. Tworzenie

wypowiedzi

ustnych

na poziomie

rozszerzonym

- dostrzega elementy

manipulacji językowej

- publicznie zabiera głos,

stosując podstawowe zasady

retoryczne-

- buduje wypowiedź           z wyraźnym punktem

wyjścia, przemyślaną

argumentacją i jasno

wyłożonym wnioskiem

- wypowiada się na

temat literatury

i sztuki poznawanych

epok, używając

niektórych terminów                 i pojęć

specjalistycz-nych

- stosuje

odpowiednie

środki językowe

i retoryczne

- idealnie

planuje

i wykorzy-stuje czas

V. Wiedza

o języku

na poziomie

podstawo-wym

-rozumie akt

komunikacji językowej

z umiejętnością wskazania jego składników: nadawcy,

odbiorcy, kodu,

komunikatu

 i kontekstu

- rozpoznaje różne

modele komunikacji

językowej (tradycyjnej –

ustnej

 i pisanej,

internetowej)

- rozpoznaje              w tekstach

różne odmiany stylizacji:

archaizację, dialektyzację,

kolokwializa-cję

- rozpoznaje funkcję

informatywną, poetycką,

ekspresywną, impresywną

- rozpoznaje                  w tekstach różne

odmiany stylizacji: archaizację,

dialektyzację, kolokwializa-cję oraz określa ich funkcję

- rozpoznaje słownictwo

emocjonalne                                 i neutralne,

- zna granice stosowania

słownictwa swobodnego

- analizuje znaczenia

słów staropolskich i poszukuje znaczeń

współczes-nych,

wywodzo-nych                    ze staropol-skich źródeł

- wskazuje cechy stylu

danego tekstu dzięki

rozpoznaniu

zastosowa- nych

środków stylistycz-nych

- rozpoznaje ironię i jej funkcję                    w tekście

- zna słownictwo

oficjalne                            i umiejętnie

stosuje go               w odpowie-dnich

sytuacjach

-dostrzega zmiany w

modelach

komunikacji

staropolskiej

i współczesnej

- analizuje środki

językowe służące

opisywaniu wartości,

np. Bóg, człowiek

dobro, prawda,

- wskazuje

na wartości wskazywane za pośredni- ctwem  języka  oraz na język jako narzędzie

wartościowa-nia i źródło poznania

wartości

- potrafi wskazać

mechanizmy

powstawania ironii

- świadomie

analizuje język

tekstów

mówionych

i pisanych

oraz rozpoznaje w nich stylizację                      - odróżnia błędy

językowe

od świadomej

innowacji

językowej

V. Wiedza

o języku

na poziomie

rozszerzonym

- rozpoznaje styl utworu,

np. renesan-sowego, barokowego, romantycznego itd.,

- dostrzega relacje

między obrazem świata

a językiem, jakim jest on

prezentowany

-rozpoznaje parafrazę

i wskazuje jej wzorzec tekstowy

- dostrzega odmienność stylu

artystycznego                  i naukowego

- rozpoznaje mechanizmy

nowomowy charakterysty-cznej dla systemów totalitarnych,

- postrzega język jako narzędzie porozumiewa-nia się

- dostrzega odmienność stylu

artystycznego                  i naukowego

oraz konfrontuje            je ze stylem

potocznym

dostrzega, że obraz

świata jest budowany

za pomocą języka,

zarówno                 w literaturze,

jak i w komu-nikacji

- rozpoznaje parodię,

trawestację               i wskazuje

wzorce                w literaturze

wcześniej-szej

- postrzega język jako

medium, które pomaga

w poznawa-niu świata                    i tworzenia jego obrazu-

- w procesie

analizowania języka

staropolskiego wskazuje cechy

języka, które

decydują                   o jego

przynależności do grupy języków

słowiańskich

- dostrzega

różnorodne sposoby

mówienia                  o wartościach

- postrzega język

jako ważny element

tożsamości

narodowej,

regionalnej,

środowiskowej

- sytuuje

polszczyznę

na tle innych

języków

słowian-skich

i europej-skich

 

 

 

 

 1. 2.     Szczegółowe wymagania na poszczególne stopnie  na poziomie podstawowym i *rozszerzonym

       Na ocenę dopuszczającą uczeń:

 • zna  główne wątki co najmniej 13 utworów literackich (pozycji książkowych) i inne  ogwiazdkowane utwory z podstawy programowej  omawiane w całości                                   lub  fragmentach.
 •  określa tematykę  omawianych utworów,
 • czyta ze zrozumieniem tekst literacki i interpretuje go z pomocą nauczyciela,
  • rozpoznaje podstawowe związki przyczynowo-skutkowe,
  • sytuuje w czasie i przestrzeni najważniejsze wydarzenia literackie,
  • odszukuje najważniejsze informacje w źródle pisanym,
 • w mowie i piśmie nie popełnia błędów zakłócających komunikatywności wypowiedzi,
  • redaguje z pomocą nauczyciela teksty własne,
  • aktywnie słucha wykładu i określa jego tematykę,
  • zna podstawowe funkcje tekstów językowych,
  • odróżnia opinię od informacji,

 

 

       Na ocenę dostateczną uczeń:

 

 • zna  główne  i niektóre poboczne wątki co najmniej 13 utworów literackich (pozycji książkowych) i inne utwory z podstawy programowej  omawiane w całości lub  fragmentach uwzględnione w programie nauczania danej klasy,
 • przedstawia problematykę omawianych utworów,
 • czyta ze zrozumieniem tekst literacki i samodzielnie przeprowadza fragmentaryczną   jego interpretację
 • odczytuje sens utworu, uwzględniając słowa-klucze i kompozycję,
 •  wiąże elementarne fakty w łańcuchy przyczynowo-skutkowe, 
  •  selekcjonuje podstawowe wydarzenia literackie,
 • umieszcza interpretowany tekst w kontekście literackim,
  •  odnajduje najważniejsze informacje zawarte w kilku źródłach pisanych i porównuje je,
  • wykorzystuje znalezione informacje,
  • przeprowadza analizę źródeł informacji,
  • samodzielnie redaguje teksty własne,
  • aktywnie słucha wykładu i potrafi go streścić,
  • posługuje się różnymi odmianami polszczyzny w zależności od sytuacji komunikacyjnej,
  • dostrzega różne typy błędów językowych,
  • rozpoznaje językowe środki perswazji i manipulacji,
  • rozpoznaje podstawowe funkcje języka.

 

 

 

 

 

 

      Na ocenę dobrą uczeń: 

 • zna w pełni  treść co najmniej 13 utworów literackich (pozycji książkowych) i inne utwory z podstawy programowej  omawiane w całości lub  fragmentach oraz wybrane nieliterackie  teksty kultury uwzględnione w programie nauczania danej klasy,
  • czyta ze zrozumieniem tekst literacki i interpretuje go,
  • sprawnie wiąże fakty w łańcuchy przyczynowo-skutkowe,
  • hierarchizuje pod względem stopnia ważności wydarzenia literackie,
  • samodzielnie dokonuje analizy wskazanego tekstu kultury,
  • umieszcza interpretowany utwór w kontekście historycznym,
  • znajduje i porównuje informacje zawarte w różnych (nie tylko pisanych) źródłach,
  • przeprowadza krytyczną analizę źródeł informacji,
  • sprawnie posługuje się różnymi odmianami polszczyzny w zależności od sytuacji komunikacyjnej,
  • rozróżnia pojęcia błędu językowego i zamierzonej innowacji językowej, rozpoznaje                  i poprawia różne typy błędów językowych,
  • określa podstawowe funkcje tekstów,
  • samodzielnie przedstawia wyniki swojej pracy w formie ustnej i pisemnej,
  • sprawnie redaguje teksty własne i cudze,
  • aktywnie słucha wykładu, potrafi go streścić, w punktach zapisać najważniejsze tezy,
  • odróżnia fakty od opinii, tworzy własne opinie.

 

 

        Na ocenę bardzo dobrą uczeń:

 • zna  w pełni treść co najmniej  13 utworów literackich (pozycji książkowych) i inne utwory z podstawy programowej  omawiane w całości lub  fragmentach oraz  nieliterackie  teksty kultury uwzględnione w programie nauczania danej klasy,
 • czyta ze zrozumieniem trudny tekst literacki i samodzielnie go interpretuje,
 • sprawnie wiąże fakty w łańcuchy przyczynowo-skutkowe i wyciąga wnioski,
 • hierarchizuje pod względem stopnia ważności wydarzenia literackie, uzasadnia swój wybór,
 • umieszcza interpretowany utwór w kontekście filozoficznym,
 • zauważa rozmaite interpretacje tekstów kultury i je ocenia,
 • samodzielnie dokonuje wnikliwej analizy i interpretacji wskazanego tekstu kultury,
 • zna literaturę dotyczącą sztuki i wydarzeń kulturalnych, stosuje tę wiedzę
  w różnych sytuacjach problemowych,
 • odnajduje i porównuje dane zawarte w różnych (nie tylko pisanych) źródłach, samodzielnie je interpretuje,
 • przeprowadza krytyczną analizę źródeł informacji,
 • sprawnie posługuje się różnymi odmianami polszczyzny w zależności od sytuacji komunikacyjnej,
 • rozróżnia pojęcia błędu językowego i zamierzonej innowacji językowej, poprawności               i stosowności wypowiedzi, rozpoznaje i poprawia różne typy błędów językowych,
 • samodzielnie przedstawia wyniki swojej pracy w formie ustnej i pisemnej, stosując zróżnicowane formy wypowiedzi,
 • sprawnie redaguje teksty własne i cudze,
 • aktywnie słucha wykładu, potrafi go streścić, w punktach zapisać najważniejsze tezy                             i ich uzasadnienie,
 • odróżnia fakty od opinii, tworzy własne opinie i konfrontuje je z innymi poglądami, wyciąga wnioski,
 • samodzielnie rozwija swoje zainteresowania,
 • potrafi swoją wiedzą zainteresować innych,
 • aktywnie wykorzystuje swoją wiedzę na lekcji i na zajęciach pozaszkolnych.

 

      Na ocenę celującą uczeń:

 • zna wszystkie literackie i nieliterackie  teksty kultury uwzględnione w programie nauczania danej klasy,
 • czyta ze zrozumieniem trudny tekst literacki i samodzielnie go interpretuje,
  •  sprawnie wiąże fakty w łańcuchy przyczynowo-skutkowe i wyciąga wnioski,
  • hierarchizuje pod względem stopnia ważności wydarzenia literackie, uzasadnia swój wybór,
  • umieszcza interpretowany utwór w kontekście artystycznym,
  • zauważa rozmaite interpretacje tekstów kultury i je ocenia,
  • samodzielnie dokonuje wnikliwej analizy i interpretacji wskazanego tekstu kultury,
  • zna literaturę dotyczącą sztuki i wydarzeń kulturalnych, stosuje tę wiedzę
   w różnych sytuacjach problemowych,
  • odnajduje i porównuje dane zawarte w różnych (nie tylko pisanych) źródłach, samodzielnie je interpretuje,
  • przeprowadza krytyczną analizę źródeł informacji,
  • sprawnie posługuje się różnymi odmianami polszczyzny w zależności od sytuacji komunikacyjnej,
  • rozróżnia pojęcia błędu językowego i zamierzonej innowacji językowej, poprawności
  •  i stosowności wypowiedzi, rozpoznaje i poprawia różne typy błędów językowych,
  • samodzielnie przedstawia wyniki swojej pracy w formie ustnej i pisemnej, stosując zróżnicowane formy wypowiedzi,
  • sprawnie redaguje teksty własne i cudze,
  • aktywnie słucha wykładu, potrafi go streścić, w punktach zapisać najważniejsze tezy
  •  i ich uzasadnienie,
  • odróżnia fakty od opinii, tworzy własne opinie i konfrontuje je z innymi poglądami, wyciąga wnioski,
  • samodzielnie rozwija swoje zainteresowania,
  • potrafi swoją wiedzą zainteresować innych,
  • aktywnie wykorzystuje swoją wiedzę na lekcji i na zajęciach pozaszkolnych.

 

 

 1. 3.    Kryteria oceniania

 

 1. A.    Ocenianiu podlegają:

- odpowiedzi ustne,

- pisemne prace klasowe i domowe,

- sprawdziany wiadomości i treści lektur,

- kartkówki,

- konspekty wypowiedzi monologowych i rozprawek,

- samodzielnie opracowany materiał poszerzający wiadomości,

- aktywność na lekcjach.

            B. Ocenianie odpowiedzi ustnej:

                 Na ocenę dopuszczającą uczeń potrafi:

w zakresie wiadomości

w zakresie umiejętności

- przyporządkować autorom tytuły                                i głównych bohaterów utworów literackich wskazanych w podstawie programowej

- określić ramy chronologiczne omawianych epok

- objaśnić znaczenie nazw omawianych epok literackich

- wskazać podstawowe cechy najważniejszych dla omawianych okresów gatunków literackich

- wskazać cechy postaw i wzorców osobowych charakterystycznych

dla danej epoki

- wskazać cechy prądów

i umysłowych i artystycznych

- posługiwać się kluczowymi

dla rozumienia omawianych epok pojęciami

- streścić główne wątki utworów epickich i dramatycznych z listy lektur obowiązkowych 

-rozpoznać najważniejsze środki stylistyczne w utworach literackich omawianych epok

- scharakteryzować bohaterów literackich

- przekazywać efekty swej pracy

na lekcjach w komunikatywny sposób

- umiejętnie przywoływać cytaty                                        z tekstów literackich do wypowiedzi własnych 

 

                Na ocenę dostateczną uczeń potrafi:

w zakresie wiadomości

w zakresie umiejętności

jak wyżej, a ponadto:

- wyjaśnić literaturoznawcze sensy pojęć

- wskazać podstawowe cechy gatunków

- powiązać fakty literackie

z istotnymi wydarzeniami historycznymi

- wskazać związki omawianych epok z wcześniejszymi 

jak wyżej, a ponadto:

-opisać motywy i tematy literackie, odwołując się do omówionych utworów

- scharakteryzować wzorce osobowe i postawy bohaterów, odwołując się do omówionych

utworów literackich

- scharakteryzować podstawowe prądy artystyczne i umysłowe

oraz hasła programowe

i idee poszczególnych epok, odwołując się do omówionych utworów literackich

- scharakteryzować wizję świata                      i człowieka w poszczególnych epokach, odwołując się

do omówionych utworów literackich

- wskazać i opisać charakterystyczne cechy językowe  i stylistyczne

w tekstach literackich

omawianych epok

- określić tematykę i problematykę omówionych utworów

- prezentować na lekcji zagadnienia wcześniej przygotowane w domu                 - podejmować próby włączenia się do dyskusji. 

 

                Na ocenę dobrą uczeń potrafi:

w zakresie wiadomości

w zakresie umiejętności

jak wyżej

jak wyżej, a ponadto

-wskazać związki literatury                            z wydarzeniami historycznymi, kulturą i sztuką oraz filozofią omawianych epok

- porównać wzorce osobowe, kreacje bohaterów oraz wizję świata

i człowieka w omawianych epokach, odwołując się do utworów literackich

- scharakteryzować koncepcję artysty i zadania sztuki w omawianych epokach, odwołując się

do utworów literackich

- wskazać dominantę kompozycyjną i myślową oraz dokonać analizy typowego dla epoki i autora utworu literackiego

- zająć i uzasadnić stanowisko                        w dyskusji z odwołaniem się                    do utworu, cytatu, kontekstu                         lub wiedzy o epoce

- formułować wnioski, uogólnienia                      i argumenty, prezentując swój punkt widzenia

- ocenić bohaterów literackich                   w kontekście epoki, zwracając uwagę na ich komplikację psychologiczną i uwikłania                                 w problemy moralne, społeczne

- komponować w trakcie zajęć dłuższe wypowiedzi w sposób zwarty, logiczny i uporządkowany

- wypowiadać się płynnie, poprawnie pod względem stylistycznym                            i ortograficznym 

 

 

                 Na ocenę bardzo dobrą uczeń potrafi:

w zakresie wiadomości

w zakresie umiejętności

jak wyżej, a ponadto:

wymienić głównych twórców kultury                   i ich dzieła w omawianych epokach

- wykazać się opanowaniem pamięciowym licznych fragmentów tekstów literackich oraz

swobodnie posługiwać się cytatami

- przedstawić ewolucję bohatera literackiego oraz wybranych gatunków literackich                                    na podstawie omawianych utworów

jak wyżej , a ponadto:

 - wyjaśnić funkcje motywów antycznych i symboli biblijnych                      w poznanych utworach

literackich

- rozpoznać nawiązania do tradycji we współczesnym utworze literackim lub filmie

- formułować wnioski płynące                      z porównania kształtu artystycznego tekstów literackich

- samodzielnie gromadzić, porządkować i wykorzystywać                   w wypowiedziach ustnych

( i pisemnych) materiały z różnych źródeł dotyczące literatury, filmu                     i innych dziedzin sztuki

- dokonać samodzielnej analizy                     i interpretacji dzieła literackiego,

posługując się biegle terminologią historyczno- i teoretycznoliteracką oraz rozpoznając przenośne znaczenia dzieła (metaforyczne, alegoryczne, paraboliczne)

- dokonać samodzielnej analizy                      i interpretacji dzieła sztuki( w tym tekstu lit.) ,ze wskazaniem funkcji środków specyficznych dla danej dziedziny sztuki

- wykazać się swobodą konwersacji, kulturą dyskusji i piękną polszczyzną

- odwoływać się do opinii autorytetów ( sądy historyków literatury, myśli filozofów...)

dla obrony własnego stanowiska

- dowodzić własnej racji w ocenie dzieł sztuki

- dokonać syntezy twórczości literackiej( epoki, autora, prądu)

- dokonać pisemnej parafrazy                           i stylizacji literackiej tekstu 

 

                Na ocenę celującą uczeń potrafi:

w zakresie wiadomości

w zakresie umiejętności

jak wyżej

jak wyżej, a ponadto:

prezentując swoje poglądy, umiejętnie posługiwać się wiedzą spoza programu szkolnego,

świadczącą o dużej erudycji

- formułować wnioski dojrzałe, wnikliwe

- stawiać hipotezy badawcze

- polemizować , by obronić własne stanowisko, szukając wciąż nowych argumentów.

 

 

 

 1. B.   Ocenianie prac pisemnych

 

1)      Rozprawka argumentacyjna

 

Na ocenę dopuszczającą należy: 

     - zrozumieć temat rozprawki,

     - znaleźć argumenty uzasadniające tezę,

     - zachować trójdzielność kompozycyjną,

     - napisać pracę językiem komunikatywnym, unikając błędów ortograficznych.

                        Na ocenę dostateczną należy: 

     - zaprezentować własną koncepcję rozwinięcia tematu,

     - podjąć próbę skomponowania pracy w sposób zamierzony                                   i nieschematyczny,

     - zadbać o poprawność ortograficzną i interpunkcyjną.

                        Na ocenę dobrą należy: 

        - w funkcji argumentacyjnej właściwie wykorzystać materiał literacki                               i historycznoliteracki,

     - umiejętnie łączyć poszczególne części pracy tak, by jej tekst był spójny,

     - stosować urozmaiconą leksykę (bogate słownictwo) i składnię (różne typy zdań),

     - sięgać do różnych źródeł wiedzy, cytować badaczy literatury,

     - sporządzić bibliografię,

     - zadbać o poprawność i jednorodność stylu. 

                         Na ocenę bardzo  dobrą należy: 

                          - pamiętać o oryginalnym zamyśle kompozycyjnym,

                             - zadbać o szczególnie klarowną koncepcję rozwinięcia   zasugerowanych przez temat problemów,

                             - w budowaniu argumentacji wykorzystać materiał literacki, historycznoliteracki czy kulturowy,

                             - umieścić w rozprawce własne przemyślane sądy wartościujące                           i  uogólniające, umiejętnie skonfrontować je z sądami badaczy literatury;

                             - zadbać o poprawność frazeologiczną i fleksyjną,

                             - posłużyć się żywym stylem i bogatą leksyką.

                       Na ocenę celującą należy: 

                             - wykazać się oryginalnością ujęcia tematu,

                             - umiejętnie wykorzystać sądy profesjonalnych badaczy literatury, konfrontując je z własnym spojrzeniem,

     - sporządzić dokładne przypisy (w odniesieniu do prac domowych).

               

 

             2.   Rozprawka interpretacyjna 

 

    Na ocenę dopuszczającą należy: 

                                - nazwać typ liryki ze względu na podmiot liryczny

                               - określić podmiot liryczny,

                                  - nazwać i wyodrębnić formy monologu lirycznego,

                                  - wypisać znaczące środki stylistyczne i je nazwać,

          - przedstawić sytuację liryczną,

          - sformułować tezę interpretacyjną

          - podjąć próbę  uzasadnienia tezy interpretacyjnej

          - zachować trójdzielną kompozycję pracy                                                                                                                                                                                                                                     Na ocenę dostateczną należy:

                                   - opisać budowę wiersza,

                                   - określić funkcję występujących w tekście form monologu lirycznego,

                                   - określić funkcję znaczących środków stylistycznych,

                                   - sformułować założenie interpretacyjne,

                                   - potwierdzić założenie interpretacyjne za pomocą odpowiedniej  argumentacji,

            - zaprojektować konteksty interpretacyjne.                                                                    Na ocenę dobrą należy:

                                    - budować pracę interpretacyjną według własnej koncepcji,

                                    - zadbać o spójność tworzonego tekstu,

                                    - zadbać o poprawność stylistyczną pracy,

                                    - zadbać o poprawność ortograficzną,

                                    - umiejętnie wykorzystać obserwacje analityczne do budowania własnej   hipotezy interpretacyjnej,    

                                    - sprawnie posługiwać się terminologią teoretycznoliteracką,

                                    - podejmować próby dotarcia do znaczeń metaforycznych,

                                    - umiejętnie przywoływać fragmenty tekstu (cytaty) dla poparcia własnych sądów,

             - zastosować uzasadnione konteksty interpretacyjne, 

                              Na ocenę bardzo  dobrą należy:

                                     - wykazać się umiejętnością budowania oryginalnej koncepcji pracy,

                                     - zadbać o klarowność wywodu interpretacyjnego,

                                     - swobodnie posługiwać się terminologią teoretycznoliteracką, szczególnie wyraźnie akcentując funkcjonalność zastosowanych form i środków, m. in. monologu lirycznego, kreacji podmiotu, środków stylistycznych itp.,

                                     - umiejętnie łączyć obserwacje analityczne ze sferą znaczeń wiersza,

                                     - formułować własne dojrzałe uwagi, wnioski i sugestie,

                                                             - szczególnie starannie dobierać wartościowe i uzasadnione konteksty interpretacyjne,

                                     - umiejętnie budować uogólnienia interpretacyjne,

                                     - posługiwać się bogatą leksyką i żywym stylem,

                                     - zadbać o poprawność interpunkcyjną pracy.

                                Na ocenę celującą należy:

                                      - wykazać się dużą sprawnością interpretacyjną,

                                      - budować bardzo dojrzałe i oryginalne sądy wartościujące                                      i uogólniające,

                                      - starannie i celowo dobierać konteksty wykraczające poza program nauczania świadczące o dużej erudycji,

              - stylowi własnej pracy nadać znamiona indywidualności.

 

 1. C.   Przelicznik procentowy przy ocenianiu sprawdzianu wiedzy  

 

         0%  ? 39%  niedostateczny

       40%  ? 55%  dopuszczający

       56%  ? 74%  dostateczny

       75%  ? 89%  dobry

       90%  ? 99%  bardzo dobry

       100%  - celujący

 

 1. D.   Przelicznik procentowy przy ocenianiu sprawdzianu z treści utworu 

 

   0%  ? 49%  niedostateczny

                   50 %  ? 64%  dopuszczający

       65%  ? 79%  dostateczny

                   80%  ? 89%  dobry

       90%  ? 95%  bardzo dobry

       96%  ? 100% celujący

                      

 1. E.   Przelicznik procentowy przy ocenianiu wypracowania                                                           i sprawdzianu czytania ze zrozumieniem 

  0%  ? 29%  niedostateczny

                  30 % ? 55%  dopuszczający

56%  ? 74%  dostateczny

                  75%  ? 84%  dobry

                  85%  ? 95%  bardzo dobry

96%  ? 100% celujący     

 

Copyright by Zespół Szkół Nr 1 Mińsk Mazowiecki 2010-2015. | Polityka prywatności | Powered by animativ

Inspektor Ochrony Danych Osobowych:

iod@zs1mm.edu.pl

KARDA KIEROWNICZA

Dyrektor - Małgorzata Beczek
Wicedyrektor - Elżbieta Parol
Wicedyrektor - Paweł Domagała
Wicedyrektor - Wojciech Jackowski
Kierownik internatu - Jolanta Binkowska

KONTAKT
Zespół Szkół nr 1 im. Kazimierza Wielkiego

ul. Budowlana 4
05-300 Mińsk Mazowiecki
tel: 25 758 25 64
fax: 25 758 36 17