Zespół Szkół nr 1
im. Kazimierza Wielkiego
w Mińsku Mazowieckim


 

 

 

 

Przedmiotowy system oceniania

Technik geodeta 311104

opracowany w oparciu o

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie oceniania,
klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych  (Dz.U.2019 poz.373).

 

 

Działy

 • Wykaz aktów prawnych i dokumentów
 • Cele PSO
 • Założenia ogólne
 • Formy aktywności ucznia podlegające ocenie
 • Metody sprawdzania osiągnięć uczniów
 • Zasady sprawdzania i oceniania wiadomości i umiejętności uczniów
 • Zasady poprawy ocen przez uczniów
 • Sposób informowania o osiągnięciach edukacyjnych
 • Zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

Wykaz aktów prawnych i dokumentów

 1.   Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59)
 2.   Szczegółowe warunki i sposoby oceniania wewnątrzszkolnego opisane w Statucie szkoły
 3.   Podstawa programowa 2012, 2017 i 2019
 4.   Standardy egzaminacyjne
 5.   Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa       branżowego oraz dodatkowych umiejętności zawodowych w zakresie wybranych zawodów szkolnictwa branżowego
 6.   Programy nauczania przedmiotów zawodowych geodezyjnych
 7.   Program wychowawczo profilaktyczny szkoły.

Cele PSO

 1.  Określenie zasad, którymi nauczyciel będzie się kierował przy wystawianiu ocen z przedmiotów zawodowych.
 2.  Dostarczenie uczniom, rodzicom i nauczycielom informacji o postępach lub trudnościach ucznia.
 3.  Pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju.
 4.  Motywowanie uczniów do dalszej pracy.
 5.  Wykorzystanie wyników osiągnięć ucznia do planowania pracy dydaktycznej

Założenia ogólne

 1.  Uczeń otrzymuje oceny za realizację wymagań edukacyjnych, które zostały określone i podane na początku roku szkolnego.
 2.  Ocenia się osiągnięcia ucznia – wiedzę, umiejętności i postawy, np. aktywność, kreatywność oraz terminowość jakość i szybkość realizacji zadań.
 3.  W każdym półroczu uczeń może zgłosić jedno nieprzygotowanie do zajęć edukacyjnych z danego przedmiotu. Nie dotyczy to lekcji powtórzeniowych i prac domowych przekrojowych, które są do wykonania na drugą lub kolejną lekcję po zadaniu.
 4.  Prowadzenie zeszytu przedmiotowego jest obowiązkowe i jest przedmiotem oceniania.

Formy aktywności ucznia podlegające ocenie

 1.  Wiedza i umiejętności przedmiotowe (np. posługiwanie się terminologią przedmiotu, swoboda operowania terminologią typową dla danego zawodu, stosowanie odpowiednich metod).
 2.  Aktywność na lekcjach – uczestniczenie w lekcji poprzez zgłaszanie się do rozwiązywania problemów lub zadań, udział w dyskusjach, przygotowanie określonych fragmentów lekcji., itp.
 3.  Praca w grupach.
 4.  Wyszukiwanie informacji.
 5.  Prace ucznia – samodzielne referaty, prezentacje, projekty, pomoce do lekcji.
 6.  Udział w konkursach, turniejach i olimpiadach.
 7.  Wkład pracy i zaangażowanie w podejmowane działania.
 8.  Samokontrola.

Metody sprawdzania osiągnięć uczniów

                              1.Formy ustne:

 • Odpowiedzi ustne na bieżąco z realizowanego materiału, w przypadku nieprzygotowania nauczyciel może ten fakt zaznaczyć znakiem „-", dwa minusy są równoznaczne z oceną niedostateczną.
 • Aktywność na lekcjach. Krótkie wypowiedzi ustne nauczyciel może zaznaczać znakiem „+" trzy plusy są równoważne z oceną bardzo dobrą.
 • Prezentacje.

                              2.Formy pisemne:

 • Sprawdziany (mogą być w formie testu) po każdym dziale powinny być zapowiedziane na 7 dni przed ich terminem. Uczeń nieobecny na sprawdzianie z powodów usprawiedliwionych ma obowiązek w   ciągu dwóch tygodni zaliczyć sprawdzian. W przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności uczeń sprawdzian zalicza na pierwszej lekcji po sprawdzianie, na której jest obecny.
  • Kartkówki, krótkie formy sprawdzianu (5 – 10 minut), obejmują materiał do trzech ostatnich lekcji i mogą być niezapowiedziane. Nie przewiduje się ich poprawy.
  • Krótkie testy zamknięte i otwarte, obejmujące materiał bieżącej kwalifikacji zawodowej- niezapowiadane
  • Prace domowe dotyczą bieżącego materiału lub są przekrojowe z określonej partii materiału.
  • Ćwiczenia.
  • Referaty.

                              3.Zeszyty przedmiotowe podlegają bieżącej kontroli.

                              4.Ćwiczenia rysunkowe – w zeszycie lub na kartkach.

                              5.Zadania praktyczne:

 • Posługiwanie się dokumentacją geodezyjną.
  • Wykonywanie prac geodezyjnych zgodnych z programem nauczania.
  • Wypełnianie formularzy dokumentów.
  • Umiejętność obsługi i wykorzystanie komputera podczas rozwiązywania problemów praktycznych.
  • Wyszukiwanie informacji w Internecie.

                              6.Uczeń jest zobowiązany do noszenia na każdą lekcję zeszytu i przyborów piśmienno-rysunkowych wskazanych przez nauczyciela.

 

Zasady sprawdzania i oceniania wiadomości i umiejętności ucznia

Kryteria ocen:

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który :

 • biegle posługuje się fachową terminologią,
 • umiejętnie stosuje wiedzę z innych przedmiotów,
 • samodzielnie rozwija własne uzdolnienia,
 • opanował w 100% wiedzę i umiejętności objęte programem nauczania,
 • opanował wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza program nauczania,
 • wykazuje szczególną aktywność na zajęciach,
 • samodzielnie rozwiązuje zadania problemowe,
 • terminowo realizuje zadania.

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który :

 • całkowicie opanował materiał nauczania w stopniu bardzo dobrym (wiadomości i umiejętności),
 • sprawnie operuje fachową terminologią,
 • jest aktywny na zajęciach,
 • potrafi samodzielnie formułować wnioski,
 • terminowo realizuje zadania.

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który :

 • opanował wiadomości i umiejętności objęte programem nauczania w stopniu dobrym,
 • stosuje podstawowe pojęcia zawodowe,
 • poprawnie stosuje wiadomości i samodzielnie rozwiązuje typowe zadania teoretyczne lub praktyczne,
 • aktywnie uczestniczy w zajęciach.

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który :

 • opanował podstawowe wiadomości i umiejętności przewidziane programem nauczania w stopniu dostatecznym,
 • zna podstawowe pojęcia zawodowe,
 • rozwiązuje tylko typowe zadania teoretyczne i praktyczne (zazwyczaj przy pomocy nauczyciela),
 • nie potrafi interpretować wyników (wyciągać wniosków),
 • niezbyt aktywnie uczestniczy w zajęciach.

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który :

 • opanował wiadomości i umiejętności zawarte w minimum programowym,
 • nie potrafi samodzielnie wykonywać zadań teoretycznych i praktycznych (tylko przy znacznej pomocy nauczyciela),
 • nie potrafi samodzielnie wyciągać wniosków,
 • nie jest aktywny na zajęciach.

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który :

 • nie opanował wiadomości i umiejętności przewidzianych minimum programowym, co uniemożliwia mu zdobywanie dalszej wiedzy,
 • nie przestrzega regulaminu pracowni,
 • nie umie wiązać wiadomości teoretycznych i praktycznych,
 • nie potrafi rozwiązywać zadań nawet o niewielkim stopniu trudności (nawet przy znacznej pomocy nauczyciela),
 • nieterminowo realizuje zadania.

 

Kryteria ustalania ocen

Kryteria ocen prac pisemnych /rysunki, sprawdziany, testy/:

 100%

 celujący

 od 90% do 99%

 bardzo dobry

 od 80% do 89%

 dobry

 od 60% do 79%

 dostateczny

 od 50% do 59%

 dopuszczający

 od 0% do 49%

 niedostateczny

Kryteria ocen prac terenowych i praktycznych:

 100%

 celujący

 od 96% do 99%

 bardzo dobry

 od 91% do 95%

 dobry

 od 85% do 90%

 dostateczny

 od 76% do 84%

 dopuszczający

 od   0% do 75%

 niedostateczny

 

Kryteria oceny wypowiedzi ustnej:

 • poprawność merytoryczna
 • uzasadnienie wypowiedzi
 • stosowanie języka przedmiotu
 • sposób prezentacji – umiejętność formułowania myśli

Kryteria oceny pracy w grupie:

 • organizacja pracy w grupie
 • komunikacja w grupie
 • aktywność, wkład pracy własnej
 • współdziałanie
 • prezentowanie rezultatów pracy grupy
 • czas wykonania
 • terminowość realizacji
 • przestrzeganie przepisów BHP, ppoż. i ochr. środowiska

Kryteria oceny prac projektowych:

 • prawidłowe wykonanie
 • zawartość merytoryczna
 • wykorzystanie źródeł informacji
 • estetyka wykonania
 • wkład pracy

Kryteria oceny rysunków:

 • poprawność i dokładność wykonania
 • estetyka wykonania i staranność
 • wkład pracy
 • zgodność z instrukcjami i wytycznymi geodezyjnymi
 • umiejętność omawiania wykonanego zadania

 

Ponadto:

 • wyróżnienie w etapie okręgowym (wojewódzkim) olimpiady lub konkursu ogólnopolskiego podwyższa ocenę końcową roczną z przedmiotu objętego główną tematyką tej olimpiady/konkursu,
 • zakwalifikowanie do finału olimpiady/konkursu ogólnopolskiego podwyższa ocenę końcową roczną z przedmiotu objętego główną tematyką do oceny celującej,
 • osiągnięcia w konkursach i olimpiadach na szczeblu szkolnym – cząstkowa ocena celująca za I miejsce, za II i III – bardzo dobry z przedmiotu objętego główną tematyką tej olimpiady/konkursu.

 

Ustalenie wyniku klasyfikacyjnego rocznego ucznia następuje po analizie ocen uzyskanych w okresie ostatniej klasyfikacji i uwzględnieniu oceny klasyfikacji śródrocznej. Ocena niedostateczna uzyskana w klasyfikacji śródrocznej powinna być poprawiona w terminie i formie uzgodnionej z nauczycielem przedmiotu.

 

Zasady poprawy ocen przez uczniów

 1. Jeżeli uczeń otrzyma ze sprawdzianu ocenę niedostateczną lub inną, lecz niesatysfakcjonującą go, to możliwość ewentualnej poprawy uzgadnia z nauczycielem przedmiotu.
 2. Uczeń może poprawiać również oceny niedostateczne otrzymane z tytułu stosowania pozostałych metod sprawdzania osiągnięć, po uzgodnieniu z nauczycielem.

 

Sposób informowania o osiągnięciach edukacyjnych

Uczeń:

 • jawne ocenianie z uzasadnieniem oceny, potwierdzone wpisem do dokumentów szkolnych,
 • ustna opinia – wskazanie słabych i mocnych stron,
 • zapis oceny w zeszycie,
 • ocena na pracy pisemnej, która jest udostępniana do wglądu na wniosek ucznia lub rodziców (opiekunów).

 

Rodzice:

 • Dziennik elektroniczny
 • kontakty indywidualne,
 • wywiadówki.

 

Terminy informowania uczniów i rodziców o przewidywanych ocenach śródrocznych i końcowych rocznych zapisane są w Statucie szkoły.

 

Zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

 1. Oceny cząstkowe mają różną wagę – ocenę śródroczną i końcową wystawia się z ocen cząstkowych, przy czym decydujący wpływ mają oceny ze sprawdzianów.
 2. Zasady klasyfikowania i promowania określa Statut szkoły.

Pozostałe kwestie nieujęte w PSO reguluje Statut szkoły.

Copyright by Zespół Szkół Nr 1 Mińsk Mazowiecki 2010-2015. | Polityka prywatności | Powered by animativ

Inspektor Ochrony Danych Osobowych:

iod@zs1mm.edu.pl

KARDA KIEROWNICZA

Dyrektor - Małgorzata Beczek
Wicedyrektor - Elżbieta Parol
Wicedyrektor - Paweł Domagała
Wicedyrektor - Wojciech Jackowski
Kierownik internatu - Jolanta Binkowska

KONTAKT
Zespół Szkół nr 1 im. Kazimierza Wielkiego

ul. Budowlana 4
05-300 Mińsk Mazowiecki
tel: 25 758 25 64
fax: 25 758 25 64