Zespół Szkół nr 1
im. Kazimierza Wielkiego
w Mińsku Mazowieckim


 

 

 

 

Ranking Techników 2014

Sukces technikum w ogólnopolskim rankingu szkół: 12 miejsce w woj. mazowieckimw Rankingu Egzaminów Zawodowych:

technik drogownictwa - 7 miejsce w Polsce;

technik informatyk – 9 miejsce w Polsce.

Gratuluję nauczycielom i dziękuję absolwentom. Wszystkim życzę kolejnych sukcesów, a naszym obecnym uczniom – ambitnych zamierzeń utrzymania tych lokat, a pozostałym zawodom -  równie zasłużonych miejsc w czołówce rankingu.

 Dyrektor Zespołu Szkół Małgorzata Beczek

Zgodnie z postanowieniem Kapituły, technika zostały ocenione za pomocą czterech kryteriów. Są to: sukcesy szkoły w olimpiadach, wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych, wyniki matury z przedmiotów dodatkowych, oraz wyniki egzaminu zawodowego.

Ranking Techników 2014 - woj. mazowieckie 

2014

Rank. głów.

Nazwa szkoły

Miejscowość

Wsk. 2014

Znak jakość

Profil szkoły

12

148

Technikum w ZS nr 1 im. Kazimierza Wielkiego

Mińsk Maz.

48,34

 

 

Technik drogownictwa - Ranking Egzaminów Zawodowych 2014  

2014

Rank. głów.

Nazwa szkoły

Miejscowość

Liczba przyst.

Sukces w %

Znak jakości

Profil szkoły

1

76

Technikum w ZS

Mogilno

16

100

 

2

179

Technikum Budowlano-Geodezyjne w ZSB-G

Białystok

15

100

 

3

300+

Technikum nr 1 w ZS Zawodowych nr 1

Kielce

14

100

   

4

300+

Technikum w ZSP nr 3 im. gen. Wł. Sikorskiego

Tarnobrzeg

12

100

   

4

138

Technikum Zawodowe nr 1 w ZS Budowlanych

Szczecin

12

100

 

4

137

Technikum nr 11 w ZSB im. gen. Józefa Bema

Wrocław

12

100

 

7

148

Technikum w ZS nr 1 im. Kazimierza Wielkiego 

Mińsk Maz.

11

100

 

] Technik informatyk - Ranking Egzaminów Zawodowych 2014

 

2014

Rank. głów.

Nazwa szkoły

Miejscowość

Liczba przyst.

Sukces w %

Znak jakości

Profil szkoły

1

1

Technikum Zawodowe nr 7 w ZSE-M

Nowy Sącz

30

100

2

300+

Technikum w ZSP

Żuromin

22

100

   

3

300+

Technikum nr 2 w Powiatowym ZS nr 2 im. KEN

Kościerzyna

15

100

   

4

4

Technikum Elektroniczne w ZSE im. WP

Bydgoszcz

55

98,18

5

172

Technikum w ZS Ponadgimnazjalnych nr 1

Brzesko

27

96,30

 

6

300+

Technikum Zawodowe w ZSR CKP im. S. Żeromskiego

Świdwin

25

96,00

   

7

300+

Technikum nr 1 w ZS Ponadgimnazjalnych nr 1

Jędrzejów

24

95,83

   

7

161

Technikum w ZSTiO im. Jana Pawła II

Limanowa

24

95,83

 

9

148

Technikum w ZS nr 1 im. Kazimierza Wielkiego 

Mińsk Maz.

22

95,45

 

Do sporządzenia rankingu wykorzystano dane ze źródeł egzogenicznych (zewnętrznych) wobec ocenianych szkół. Źródłem danych były protokoły komitetów głównych olimpiad, zestawienia okręgowych komisji egzaminacyjnych (OKE) z wynikami matur oraz egzaminów zawodowych, oraz System Informacji Oświatowej. W zestawieniach zostały zaprezentowane szkoły, które uzyskały najlepszą pozycję rankingową.

Pełne tabele rankingowe: 1-50 | 51-100 | 101-150 | 151-200 | 201-250 | 251-300

Sukcesy w olimpiadach 20%

W rankingu zostały uwzględnione wyniki 48 ogólnopolskich olimpiad, które zwalniały z egzaminu maturalnego, egzaminu zawodowego lub były finansowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w roku szkolnym 2012/2013. Olimpiady zostały podzielone na dwie grupy: zwalniające z egzaminu maturalnego i pozostałe olimpiady. Olimpiady zwalniające z egzaminu maturalnego zostały uwzględnione we wskaźniku z wagą 2. Wskaźnik obliczany jest tak, jak w latach ubiegłych – liczba laureatów z wagą dwa plus liczba finalistów. Suma tych dwóch elementów mnożona jest przez liczbę olimpiad, w których szkoła odniosła sukces i dzielona przez liczbę uczniów w szkole.

Matura z przedmiotów obowiązkowych 25%

W rankingu maturalnym technikum 2014 zajęliśmy 178 m-ce /w r.2013 – 92, a r. 2012 -65/ ze wskaźnikiem pkt 52,77 i dod znakiem jakości srebrnego medalu

2014

Ranking główny ogólnopolski

Nazwa szkoły

Miejscowość

Woj.

'13

'12

Wsk. 2014

Znak jakość

Profil szkoły

178

148 m-ce

Technikum w ZS nr 1 im. Kazimierza Wielkiego

Mińsk Maz.

MZ

92

65

52,77

 

 

Kryterium to uwzględnia wyniki egzaminów pisemnych ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych. Na potrzeby tego kryterium została wyliczona wartość średnia ogólnopolska z poszczególnych przedmiotów dla techników. Wynik średni procentowy z danego przedmiotu każdej ze szkół został odniesiony do wartości średniej ogólnopolskiej. Wskaźnik maturalny został osiągnięty jako suma trzech wartości względnych: dla języka polskiego, matematyki i języka obcego. Podobnie jak w roku ubiegłym w kryterium matury z przedmiotów obowiązkowych zastosowano współczynnik przystępowalności do egzaminu maturalnego dla danej szkoły wyliczony na podstawie danych o wynikach matur oraz na podstawie liczby absolwentów wykazanej w Systemie Informacji Oświatowej. Wskaźnik matury obowiązkowej został pomnożony przez współczynnik przystępowalności.

Matura z przedmiotów dodatkowych 25%

Kryterium to uwzględnia wyniki egzaminów ze wszystkich przedmiotów dodatkowych na poziomie podstawowym i rozszerzonym, przy czym osiągnięcia z przed- miotów zdawanych na poziomie rozszerzonym zostały uwzględnione z wagą 2. Na

potrzeby tego kryterium została wyliczona wartość średnia ogólnopolska z poszczególnych przedmiotów dla wszystkich techników. Wynik średni procentowy z danego przedmiotu każdej ze szkół został odniesiony do wartości średniej ogólnopolskiej. Uzyskane wskaźniki z poszczególnych przedmiotów mnożone są przez liczbę uczniów, którzy zdawali dany przedmiot na odpowiednim poziomie, dając wskaźnik pośredni dla przedmiotu. Współczynnik rankingowy z przedmiotów dodatkowych na poziomie podstawowym obliczany jest jako suma wskaźników pośrednich dla przedmiotów podzielona przez liczbę wszystkich maturzystów. Podobnie obliczamy współczynnik rankingowy z przedmiotów dodatkowych na poziomie rozszerzonym.

Egzamin zawodowy 30%

Wynik zdawalności szkoły w danym zawodzie został odniesiony do średniej krajowej zdawalności dla danego zawodu w grupie techników. Średnia ważona ze wszystkich współczynników zdawalności dla szkoły w poszczególnych zawodach określa zdawalność egzaminu zawodowego. Wskaźnik końcowy tego kryterium jest iloczynem zdawalności oraz przystępowalności do egzaminów w danym technikum.

Zasady ogólne RANKINGU

Ranking uwzględnia technika, w których maturę w maju 2013 r. zdawało minimum 12 maturzystów, wyniki średnie z j. polskiego i matematyki zdawanych obowiązkowo były nie mniejsze niż 0,75 średniej krajowej w technikach, oraz do egzaminu zawodowego przystąpiło minimum 50% absolwentów. W Rankingu zostały wzięte pod uwagę wyniki egzaminu maturalnego ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych i dodatkowych na poziomie podstawowym i rozszerzonym, oraz wyniki wszystkich egzaminów zawodowych. Główne wskaźniki rankingowe zostały unormowane do 100, gdzie 100 otrzymała szkoła najlepsza w danym kryterium. Wyniki kolejnych szkół są odniesieniem ich wartości do wyniku najlepszej szkoły w tym kryterium.

Pełen Ranking Szkół Ponadgimnazjalnych 2014 tworzy aż siedem osobnych list szkół:
• Ranking Liceów Ogólnokształcących 2014
• Ranking Techników 2014
• Ranking Maturalny Liceów Ogólnokształcących 2014
• Ranking Maturalny Techników 2014
• Ranking Szkół Olimpijskich 2014
• Ranking Egzaminów Zawodowych 2014
• Ranking Liceów Warszawskich 2014

Najlepsze liceum ogólnokształcące w Polsce to Liceum Akademickie UMK w Toruniu. Drugie miejsce zajęło XIII Liceum Ogólnokształcące w Szczecinie, a trzecie - XIV Liceum Ogólnokształcące im. St. Staszica w Warszawie.

Na liście najlepszych liceów w Polsce znalazły się również:
(4) V Liceum Ogólnokształcące im. A. Witkowskiego w Krakowie
(5) III LO z Oddz. Dwujęz. im. Marynarki Wojennej RP w Gdyni
(6) LO nr XIV im. Polonii Belgijskiej we Wrocławiu
(7) 2 Społeczne LO STO im. Pawła Jasienicy w Warszawie
(8) II LO z Oddz. Dwujęz. im. Stefana Batorego w Warszawie
(9) XXXIII LO Dwujęzyczne im. Mikołaja Kopernika w Warszawie
(10) LO nr III im. Adama Mickiewicza we Wrocławiu

 

Wśród techników najwyższe oceny uzyskało Technikum Zawodowe nr 7 w ZSE-M w Nowym Sączu, kolejne miejsce zajęło Technikum Łączności nr 14 w ZS Łączności w Krakowie, a na ostatnim miejscu na podium uplasowało się Technikum Elektroniczne im. Obr. Lublina 1939 r. w Lublinie.  Kolejne miejsca w pierwszej dziesiątce najlepszych techników zajęły:
(4) Technikum Elektroniczne w ZSE im. WP w Bydgoszczy
(5) Technikum Komunikacji w ZS Komunikacji w Poznaniu
(6) Technikum Mechatroniczne nr 1 w ZSLiT nr 1 w Warszawie
(7) Technikum w ZSE im. Bohaterów Westerplatte w Radomiu
(8) Technikum nr 10 w ZSP nr 10 im. Jana Szczepanika w Łodzi
(9) Technikum Nowoczesnych Techn. im. J.Pawła II w ZSP w Kleszczowie
(10) Technikum nr 5 w ZS Ponadgimnazjalnych w Krośnie

Copyright by Zespół Szkół Nr 1 Mińsk Mazowiecki - 2011. | Polityka prywatności | Powered by animativ

Inspektor Ochrony Danych Osobowych:

iod@zs1mm.edu.pl

KARDA KIEROWNICZA

Dyrektor - Małgorzata Beczek
Wicedyrektor - Elżbieta Parol
Wicedyrektor - Paweł Domagała
Wicedyrektor - Wojciech Jackowski
Kierownik internatu - Jolanta Binkowska

KONTAKT
Zespół Szkół nr 1 im. Kazimierza Wielkiego

ul. Budowlana 4
05-300 Mińsk Mazowiecki
tel: 25 758 25 64
fax: 25 758 36 17