Zespół Szkół nr 1
im. Kazimierza Wielkiego
w Mińsku Mazowieckim


 

 

 

 

Konkurs na stanowisko Animator Moje boisko Orlik 2012 w 2014 roku przy Zespole Szkół Nr 1 im. Kazimierza Wielkiego ul. Budowlana 4 w Mińsku Mazowieckim

Dyrektor Zespołu Szkół Nr 1 im. Kazimierza Wielkiego w Mińsku Mazowieckim ogłasza konkurs na stanowisko:
„Animator – Moje Boisko ORLIK 2012” w 2014 roku
(forma zatrudnienia – umowa zlecenie)

1.   Wymagania niezbędne:

 • ukończył(a) 18 rok życia i posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
 • posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku,
 • nie był(a) karany(a) za przestępstwo popełnione umyślnie,
 • cieszy się nieposzlakowaną opinią,
 • zgodnie z ustawą z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. Nr 127 poz. 857 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 lutego 2011 roku w sprawie szczegółowych warunków uzyskiwania kwalifikacji zawodowych w sporcie (Dz. U. Nr 44 poz.233) ukończył(a) studia wyższe na kierunku wychowanie fizyczne lub turystyka i rekreacja ze specjalnością instruktorską.

2.    Wymagania dodatkowe:

Mile widziana jest udokumentowana praca z dziećmi lub młodzieżą na stanowisku nauczyciela, trenera czy instruktora sportu i rekreacji.

3.    Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • szerzenie i popularyzacja zajęć sportowych i rekreacyjnych na terenie   gminy,
 • działania profilaktyczne mające na celu przeciwdziałanie patologiom społecznym jak również ujemnym skutkom niedostatecznej aktywności fizycznej,
 • organizacja imprez, turniejów, mistrzostw,
 • włączenie innych instytucji i organizacji działających w środowisku do wspomagania merytorycznego realizowanych zadań na terenie działania programu pilotażowego Animator Moje Boisko Orlik 2012,
 • współpraca z nauczycielami Zespołu Szkół Nr 1 w zakresie organizacji sportu w trakcie i w okresach wolnych od nauki,
 • pozyskiwanie nowych partnerów do aktywizacji sportowej środowiska, organizowanie szkoleń wolontariuszy,
 • zwiększenie aktywności stowarzyszeń sportowych,
 • inicjowanie i prowadzenie akcji promocyjnych sportu,
 • koordynowanie prac porządkowych,
 • doskonalenie umiejętności poprzez uczestnictwo w różnych formach    szkoleniowych,
 • prowadzenie wymaganej dokumentacji.

4.    Wymagane dokumenty:

 • życiorys(CV),
 • list motywacyjny,
 • koncepcja funkcjonowania obiektu Orlik 2012 w Zespole Szkół Nr 1 w Mińsku Mazowieckim, (tj. proponowany zakres zajęć i zawodów sportowych realizowanych w trakcie  trwania   programu  w   postaci   szczegółowego   harmonogramu, przy uwzględnieniu 40 godzin zajęć w miesiącu), załącznik nr 2
 • kserokopia dyplomów poświadczających wykształcenie oraz posiadanie uprawnień trenerskich i instruktorskich,
 • kserokopia świadectw pracy lub zaświadczenie z zakładu pracy,
 • inne dodatkowe kserokopie dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach oraz listy referencyjne,
 • oświadczenie o nie pobieraniu wynagrodzenia związanego z realizacją innych programów finansowych przez Ministerstwo Sportu i Turystyki (na załączonym druku stanowiącym załącznik nr 1 do wniosku),
 • oświadczenie o niekaralności,
 • oświadczenie o dobrym stanie zdrowia,
 • oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw  publicznych.


Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.  o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).


Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w sekretariacie  Zespołu Szkół Nr 1 im. Kazimierza Wielkiego w Mińsku Mazowieckim. Dokumenty aplikacyjne należy złożyć  w zaklejonej kopercie z dopiskiem:
Animator  Moje Boisko Orlik 2012 w Zespole Szkół Nr 1 w Mińsku Mazowieckim do dnia 30.01.2014 roku do godz. 15.00
Aplikacje, które wpłyną do ZS nr 1 w Mińsku Mazowieckim po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.


Postępowanie składać się będzie z II etapów: 

I etap – wstępna selekcja kandydatów – złożone oferty poddane zostaną analizie mającej na celu porównanie danych zawartych w dokumentach aplikacyjnych z wymaganiami formalnymi określonymi w ogłoszeniu oraz merytoryczne sprawdzenie koncepcji funkcjonowania programu.
Lista kandydatów, którzy spełnią wymagania formalne umieszczona będzie na stronie ZS nr 1 w Mińsku Mazowieckim: www.zs1mm.edu.pl

II etap – selekcja końcowa kandydatów, rozmowa kwalifikacyjna, podczas której sprawdzone będzie merytoryczne przygotowanie kandydatów do realizacji pilotażowego programu – Animator Sportu – Moje Boisko Orlik 2012.


O terminie i miejscu przeprowadzenia II etapu naboru osoby, które spełnią wymogi formalne zostaną powiadomione indywidualnie telefonicznie.


Kandydatów prosimy o podanie telefonu kontaktowego.


Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Zespołu Szkół nr 1 w Mińsku Mazowieckim: www.zs1mm.edu.pl

 

Copyright by Zespół Szkół Nr 1 Mińsk Mazowiecki - 2011. | Polityka prywatności | Powered by animativ

Inspektor Ochrony Danych Osobowych:

iod@zs1mm.edu.pl

KARDA KIEROWNICZA

Dyrektor - Małgorzata Beczek
Wicedyrektor - Elżbieta Parol
Wicedyrektor - Paweł Domagała
Wicedyrektor - Wojciech Jackowski
Kierownik internatu - Jolanta Binkowska

KONTAKT
Zespół Szkół nr 1 im. Kazimierza Wielkiego

ul. Budowlana 4
05-300 Mińsk Mazowiecki
tel: 25 758 25 64
fax: 25 758 36 17