Zespół Szkół nr 1
im. Kazimierza Wielkiego
w Mińsku Mazowieckim


 

 

 

 

Bibliografia załącznikowa

Maturzysto

Na miesiąc przed egzaminem ustnym z języka polskiego powinieneś przedstawić nauczycielowi swoją bibliografię załącznikową - spis dokumentów, które wykorzystałeś przygotowując prezentację egzaminacyjną.

Bibliografia powinna zawierać:

  1. Literaturę podmiotu - czyli spis tekstów kultury, które wykorzystałeś - np. utwory literackie (wiersze, powieści), plastyczne (np. reprodukcje obrazów, ilustracje rzeźb), muzyczne, filmy
  2. Literaturę przedmiotu - czyli spis dokumentów dotyczących Twojego tematu prezentacji (np. książki, prace w wydawnictwach zbiorowych, artykuły z czasopism, artykuły zamieszczone w Internecie)

SPOSÓB SPORZĄDZANIA OPISÓW BIBLIOGRAFICZNYCH

OPIS KSIĄŻKI


Nazwisko, imię autora. Tytuł. Oznaczenie wydania. Miejsce wydania: Nazwa wydawcy, rok wydania. Liczba stronic. (Nazwa serii). Numer znormalizowany ISBN.

Elementy oznaczone czcionką pogrubioną są obowiązkowe.

Przykłady

1.   GOMBROWICZ, Witold. Ferdydurke. Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1994. 253 s. (Klasyka dla Każdego). ISBN 83-08-02134-4.

Tylko elementy obowiązkowe:

GOMBROWICZ, Witold. Ferdydurke. 1994. ISBN 83-08-02134-4.

Poszczególne elementy opisu oddziela się wybranym znakiem interpunkcyjnym (kropka, przecinek, średnik). Wybrane znaki należy stosować konsekwentnie we wszystkich opisach w bibliografii załącznikowej.

Ten sam opis z zastosowaniem innej interpunkcji:

GOMBROWICZ, Witold, Ferdydurke, 1994, ISBN 83-08-02134-4.
GOMBROWICZ Witold: Ferdydurke. 1994. ISBN 83-08-02134-4.
GOMBROWICZ W.: Ferdydurke. 1994. ISBN 83-08-02134-4.

2.   Arcydzieła literatury polskiej. Red. Stanisław Grzeszczuk, Anna Niewolak-Krzywda. T. 1. Rzeszów 1987. ISBN 83-03-01532-X.

3.   Dzieje sztuki powszechnej. Red. Bożena Kowalska. Warszawa 1986. ISBN 83-02-01918-6.

OPIS FRAGMENTU KSIĄŻKI


Nazwisko i imię autora. Tytuł dokumentu macierzystego. Oznaczenie wydania. Miejsce wydania: Nazwa wydawcy, Rok wydania. Lokalizacja w obrębie dokumentu macierzystego. (tytuł fragmentu, numery stron zajęte przez fragment). Przy opisie fragmentu książki nie umieszczamy numeru ISBN.

Przykłady

1.   HUTNIKIEWICZ, Artur. Młoda Polska. Wyd. 2. Warszawa 1996. Stanisław Przybyszewski, s. 201-214.

2.   CHODŹKO, Ryszard. Wyobraźnia wyzwolona. 1992. Niepokój w konfesjonale Różewicza, s. 183-198.

OPIS ARTYKUŁU Z KSIĄŻKI


Przez artykuł należy rozumieć niezależną jednostkę stanowiącą część dokumentu (np. rozprawę, esej w pracy zbiorowej)

Elementy opisu:

Nazwisko, imię autora artykułu. Tytuł artykułu. W: Opis książki, w której zawarty jest artykuł. Lokalizacja w obrębie dokumentu macierzystego (numery stron zajęte przez artykuł). Przy opisie artykułu z książki nie umieszczamy numeru ISBN.

Przykłady

1.   KRÓLIKIEWICZ, Grażyna. Romantyzm.W: Okresy literackie. Red. Jan Majda. Wyd. 5 zmien. i uzup. 1994, s. 191-243.

2.   MACIĄG, Włodzimierz. O daremności naszych działań - "Bajki" Ignacego Krasickiego.W: Arcydziała literatury polskiej. Red. Stanisław Grzeszczuk, Anna Niewolak-Krzywda. T. 1. 1987, s. 112-125.

OPIS ARTYKUŁU Z CZASOPISMA


Elementy opisu:

Nazwisko, imię autora artykułu. Tytuł artykułu. "Tytuł czasopisma" rok oznaczenie zeszytu numery stronic zajmujące artykuł.

Przykłady

1.   PUZYŃSKA, Janina. Język Cypriana Norwida. "Polonistyka" 1991 nr 5 s. 268-283.

2.   KASPERSKI, Edward. Media i literatura u progu XXI wieku. "Przegląd Humanistyczny" 2002 nr 6 s. 33-42.

Recenzja (np. książki) w czasopiśmie

Nazwisko, imię autora recenzowanej książki. Tytuł recenzowanej książki. Miejsce wydania rok wydania. Rec. Imię i nazwisko autora recenzji. "Tytuł czasopisma" rok numer zeszytu numery stron zajęte przez recenzję.

Przykłady

1.   PILCH, Jerzy. Miasto utrapienia .Warszawa 2004. Rec. Przemysław Czapliński. "Gazeta Wyborcza" 2004 nr 14 s. 16.

2.   HARTWIG, Julia. Bez pożegnania. Warszawa 2004. Rec. Jerzy Madejski. "Nowe Książki" 2005 nr 3 s. 10.

Wywiad

Nazwisko, imię osoby, która udziela wywiadu. Tytuł wywiadu. Rozmowę przeprowadził imię i nazwisko. "Tytuł czasopisma" rok numer zeszytu, numery stron zajęte przez wywiad.

Przykłady

1.   LEM, Stanisław. Okiem długodystansowca. Rozmowę przeprowadził Mateusz Nowak. "Polonistyka" 2004 nr 8 s. 46-51.

2.   KAPUŚCIŃSKI, Ryszard. Twórczość jest sztuką selekcji. Rozmowę przeprowadziły Agata Koss, Grażyna Ruszewska. "Cogito" 2000 nr 3 s. 75-77.

DOKUMENTY ELEKTRONICZNE


Elementy opisu

Autor
Tytuł (w formie występującej w źródle)
Typ nośnika (podany w nawiasie kwadratowym np.: [online], [CD-ROM], [dyskietka]]). Można sprecyzować typ publikacji, np.: [baza danych online], [wydawnictwo zwarte na CD-ROM], [program komputerowy na dyskietce], [poczta elektroniczna].
Wydanie (wersja)
Miejsce wydania
Wydawca
Data wydania
Data aktualizacji
Data dostępu - podana w nawiasie kwadratowym - dla dokumentów online
Warunki dostępu - dla dokumentów online

Książka w Internecie

Nazwisko, imię autora. Tytuł. [Typ nośnika]. Wydanie. Miejsce wydania: wydawca, data/rok wydania. [Data dostępu]. Warunki dostępu. Numer znormalizowany.

Przykłady

1.   GOMULICKI, Wiktor, BAGIEŃSKI, Stanisław. Życie dla ojczyzny : powieść.[online]. [dostęp: 1 czerwca 2005]. Dostępny w Internecie: http://www.pbi.edu.pl

2.   NAŁKOWSKA, Zofia. Medaliony.[online]. [dostęp: 1 czerwca 2005]. Dostępny w Internecie: http://www.literatura.zapis.net.pl/okresy/20lecie.htm

Książka na płycie CD-ROM

Nazwisko, imię autora. Tytuł [Typ nośnika]. Wydanie. Miejsce wydania: wydawca, data/rok wydania. data aktualizacji. Numer znormalizowany.

Przykład

1.   KOPALIŃSKI, Władysław. Wielki multimedialny słownik Władysława Kopalińskiego. [CD-ROM]. Wersja 1.00.000. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2000. ISBN 83-01-13194-2.

Opis artykułu z czasopisma w Internecie

Nazwisko, imię autora artykułu. Tytuł artykułu. W: "Tytuł czasopisma". [Typ nośnika]. Wydanie (rok). Oznaczenie zeszytu/numeru. data aktualizacji. [data dostępu]. warunki dostępu. Numer znormalizowany.

Przykład

1.   MICZAŁOWSKA, Joanna. Kobieta w poezji Różewicza. W: "Konspekt". [online]. 2005 nr 1. [dostęp: 1 czerwca 2005]. Dostępny w Internecie: http://www.wsp.krakow.pl/konspekt/21/index.html. ISSN 1509-6726.

Opis publikacji istniejącej samoistnie w Internecie

Nazwisko, imię autora. Tytuł pracy. [Typ nośnika]. Data wydania. Data aktualizacji. [Data dostępu]. Warunki dostępu.

Przykład

1.   LEŚKIEWICZ, Izabela. Rola sztuki w życiu młodego człowieka. [online]. [dostęp: 30 kwietnia 2004]. Dostępny w Internecie: http://eduseec.interklasa.pl

PRZYKŁADY OPISÓW RÓŻNYCH TEKSTÓW KULTURY


Które możesz wykorzystać w swojej prezentacji.

Wiersz ze zbioru jednego autora - sporządzić opis jak dla fragmentu książki.

Nazwisko, imię autora wiersza. Tytuł dokumentu macierzystego (tomiku lub inny). Oznaczenie wydania. Rok wydania. Tytuł wiersza, numery stron.

Przykłady

1.   RYMKIEWICZ, Jarosław Marek. Zachód słońca w Milanówku. Wyd. 2. Warszawa 2002. Piękna młynarka, s. 15.

2.   RILKE, Rainer Maria. Poezje. cop. 1995. Pieta, s. 70.

Wiersz zamieszczony w antologii wielu autorów - sporządzić opis jak dla artykułu z książki.

Nazwisko i imię autora wiersza. Tytuł wiersza. W: Opis antologii, w której zawarty jest dany wiersz. Numery stron zajęte przez wiersz.

Przykład

1.   WOLSKA, Maryla. Godzina, której nie było. W: Poezja polska w szkole średniej : od średniowiecza do współczesności. Wybór Anna Rajca, Jerzy Polanicki. Wyd. 2 zmienione. 1997. s. 336-338.

Ilustracje (reprodukcje obrazów, ilustracje rzeźb, dzieł architektury itp.) - sporządzić opis jak dla artykułu.

Przykłady

1.   MATEJKO, Jan. Stańczyk. [il.]. "Wielcy Malarze". Cop. 2002 nr 27 s. 8-9.

2.   WAŃKOWICZ, Walenty. Portret Adama Mickiewicza na Judahu, 1828. [il.]. W: Polaków portret własny. Red. Marek Rostworowski. Cz. 1 : ilustracje. 1983. nr il. 223.

Film

1.   Pan Tadeusz [film]. Reż. Andrzej Wajda. [kas. wiz. VHS]. Warszawa: Vision Film, 1999

Nagrania dźwiękowe

1.   Głodne kawałki niemagistra : reportaże roku '98. Cz. 2. [płyta CD]. Warszawa: Dyr. Handlu, Reklamy i Promocji Polskiego Radia S.A., [1999]. PRCD 302-303 ADD.

Jeden utwór muzyczny z płyty

1.   CHOPIN, Fryderyk. Etiuda c-moll "Rewolucyjna". W: Chopin. Utwory fortepianowe. [płyta CD]. Point Classics AG, 1997

SZEREGOWANIE OPISÓW


Opisy bibliograficzne w bibliografii załącznikowej szereguje się w różny sposób: alfabetycznie, tematycznie, chronologicznie (np. rozpoczynając od dokumentów najnowszych).

Swoje opisy dokumentów powinniście podzielić na dwie grupy: literaturę podmiotu i literaturę przedmiotu. Ze względu na stosunkowo niewielką liczbę dokumentów w Waszych pracach wydaje się zasadne porządkowanie - szeregowanie dokumentów w porządku alfabetycznym według nazwisk autorów w obrębie wcześniej wydzielonych grup.

Jeżeli opis dokumentu rozpoczyna się od tytułu, przy szeregowaniu alfabetycznym uwzględniamy tytuł.

Opracowano na podstawie norm:
PN-ISO 690 : 2002 Dokumentacja. Przypisy bibliograficzne. Zawartość, forma, struktura.
PN-ISO 690-2.: 1999 Informacja i dokumentacja. Przypisy bibliograficzne. Dokumenty elektroniczne i ich części.

Copyright by Zespół Szkół Nr 1 Mińsk Mazowiecki 2010-2015. | Polityka prywatności | Powered by animativ

Inspektor Ochrony Danych Osobowych:

iod@zs1mm.edu.pl

KARDA KIEROWNICZA

Dyrektor - Małgorzata Beczek
Wicedyrektor - Elżbieta Parol
Wicedyrektor - Paweł Domagała
Wicedyrektor - Wojciech Jackowski
Kierownik internatu - Jolanta Binkowska

KONTAKT
Zespół Szkół nr 1 im. Kazimierza Wielkiego

ul. Budowlana 4
05-300 Mińsk Mazowiecki
tel: 25 758 25 64
fax: 25 758 25 64