Zespół Szkół nr 1
im. Kazimierza Wielkiego
w Mińsku Mazowieckim


 

 

 

 

Regulamin biblioteki

 

REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1 IM. KAZIMIERZA WIELKIEGO

W MIŃSKU MAZOWIECKIM 

 

Rozdział I

Zagadnienia ogólne

 

 

1. Biblioteka jest interdyscyplinarną pracownią szkoły.

2. Z biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły.

 

 

Rozdział II

Funkcje biblioteki

 

1. Służy realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych, profilaktycznych, opiekuńczych szkoły oraz wspiera doskonalenie zawodowe nauczycieli.

2. Przygotowuje uczniów do życia w społeczeństwie informacyjnym.

3. Umożliwia swobodny oraz powszechny dostęp do informacji.

4.Stwarza warunki do nabywania umiejętności wyszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł, z zastosowaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz rozwijania własnych zainteresowań i spędzania czasu wolnego.

 

Rozdział III

Zadania biblioteki

 

1. Gromadzenie, opracowanie i udostępnianie zbiorów oraz dokumentów pracy szkoły

2. Prowadzenie dokumentacji bibliotecznej.

3. Organizowanie warsztatu informacyjnego: katalog, kartoteka, księgozbiór podręczny.

4. Uczestniczenie w realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych szkoły, współpraca z nauczycielami, wychowawcami, rodzicami w zakresie ich realizacji.

5. Kształtowanie umiejętności korzystania ze zbiorów  i warsztatu informacyjnego biblioteki, świadomego wyszukiwania, selekcjonowania, wykorzystywania informacji.

6. Przygotowuje użytkowników do samokształcenia i edukacji ustawicznej.

7. Promowanie czytelnictwa, kształtowanie kultury czytelniczej poprzez różnorodne formy upowszechniania czytelnictwa, np.: konkursy, wystawy, gazetki, spotkania z ciekawymi ludźmi.

8. Współpraca z innymi bibliotekami, instytucjami, organizacjami wspomagającymi edukację.

9. Promowanie działalności biblioteki w środowisku szkolnym i poza szkołą.

10. Kształtowanie pozytywnego wizerunku szkoły.

Rozdział IV

Organizacja biblioteki

 

1. Bezpośredni nadzór nad pracą biblioteki sprawuje dyrektor szkoły, który:

a) zapewnia właściwe pomieszczenie, wyposażenie, kwalifikowaną kadrę i środki finansowe na działalność biblioteki,

b) zarządza skontrum zbiorów bibliotecznych, dba o jej protokolarne przekazanie przy zmianie pracownika.

2. Lokal biblioteki składa się z odrębnych  pomieszczeń: wypożyczalni i Multimedialnego Centrum Informacji

3. Zbiory:

a) biblioteka gromadzi następujące dokumenty:

- wydawnictwa informacyjne,

- podręczniki i programy szkolne,

- lektury zakres podstawowy i rozszerzony do języka polskiego,

- literaturę popularnonaukową i naukową w szczególności zgodą z kierunkami kształcenia w technikum  i zasadniczej szkoły zawodowej,

- wybrane pozycje z literatury pięknej,

- wydawnictwa albumowe z dziedziny sztuki i krajoznawstwa,

- podstawowe wydawnictwa z psychologii, filozofii, socjologii, pedagogiki i dydaktyki różnych przedmiotów nauczania,

- zbiory multimedialne,

- dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych,

- prasę dla młodzieży oraz nauczycieli.

b) strukturę szczegółową zbiorów determinują: profil szkolny, zainteresowania użytkowników, możliwość dostępu czytelników do innych bibliotek, zasobność zbiorów tych bibliotek, inne czynniki: środowiskowe, lokalne, regionalne,

c) rozmieszczenie zbiorów:

     - literatura piękna  w układzie działowym,

     - literatura popularnonaukowa i naukowa – wg UKD,

     - lektury do języka polskiego – alfabetycznie wg autorów,

     - księgozbiór podręczny – w MCI, wg UKD

d) gazety codzienne oraz czasopisma społeczno-kulturalne przechowuje się w MCI, czasopisma metodyczne i zawodowe mogą być przechowywane w pracowniach przedmiotowych,

e) prasa i księgozbiór podręczny udostępniane  są w czytelni i do pracowni na zajęcia.

f) roczniki gazet przechowuje się przez okres dwóch lat, czasopism przez pięć , jeżeli nie są przydatne w pracy szkoły .

4. Pracownicy:

a) biblioteką szkolną kieruje nauczyciel bibliotekarz,

b) zasady zatrudniania nauczycieli bibliotekarzy określają odrębne przepisy.

5. Czas pracy biblioteki:

a) biblioteka udostępnia swoje zbiory w czasie trwania zajęć dydaktycznych zgodnie z organizacją roku szkolnego,

b) czytelnik może wypożyczyć książki na okres ferii i wakacji,

c) okres udostępniania zostaje odpowiednio skrócony w czasie przeprowadzania w bibliotece skontrum,

d) czas otwarcia biblioteki ustalony jest z dyrektorem szkoły.

6. Finansowanie wydatków:

a) wydatki pokrywane są z budżetu szkoły,

b) wysokość kwoty na potrzeby biblioteki ustalona jest na początku roku kalendarzowego,

c) propozycje wydatków na uzupełnienie zbiorów zatwierdza dyrektor szkoły,

d) działalność biblioteki może być dotowana przez Radę Rodziców i innych ofiarodawców.

 

Rozdział V

Zadania i obowiązki nauczyciela bibliotekarza

 

1. Praca pedagogiczna:

W ramach pracy pedagogicznej nauczyciel bibliotekarz obowiązany jest do:

a) udostępniania zbiorów w wypożyczalni i czytelni,

b) indywidualnego doradztwa w doborze lektury,

c) pomoc w korzystaniu ze źródeł informacji (tradycyjnych i elektronicznych),

d) udzielania informacji bibliograficznych,

e) prowadzenia zajęć z edukacji czytelniczej i medialnej przy współpracy z wychowawcami i nauczycielami poszczególnych przedmiotów,

f) kształtowania umiejętności korzystania ze zbiorów i warsztatu informacyjnego biblioteki, świadomego wyszukiwania, selekcjonowania, wykorzystywania informacji,

g) prowadzenia różnych form upowszechniania czytelnictwa,

h) diagnozowania zainteresowań, potrzeb czytelniczych,

i) wyrabianie i pogłębianie nawyku czytania i uczenia się,

j) wspierania uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

 

2. Praca organizacyjno – techniczna.

W ramach prac organizacyjnych i technicznych nauczyciel bibliotekarz obowiązany jest do:

a) gromadzenia zbiorów - zgodnie z profilem programowym i potrzebami placówki,

b) ewidencji zbiorów – zgodnie z obowiązującymi przepisami,

c) opracowania zbiorów (klasyfikowanie, katalogowanie, opracowanie techniczne),

d) selekcji zbiorów (materiałów zbędnych i zniszczonych),

e) organizacji udostępniania zbiorów,

f) organizacji warsztatu informacyjnego (wydzielania księgozbioru podręcznego, prowadzenie katalogów, kartotek, teczek tematycznych, zestawień bibliograficznych, itp.)

g)budowanie i archiwizacja bazy danych systemu MOL Optivum.

 

3. Obowiązki nauczyciela bibliotekarza:

a) odpowiada za stan i wykorzystanie powierzonych mu zbiorów,

b) współpracuje z wychowawcami i nauczycielami poszczególnych przedmiotów, rodzicami,

c) współpracuje z innymi bibliotekami,

d) sporządza plan pracy, okresowe i roczne sprawozdanie z pracy,

e) doskonali warsztat pracy,

f) dba o estetykę pomieszczeń,

 

 

Rozdział VI 

Prawa i obowiązki czytelników

 

1. Czytelnicy mają prawo do bezpłatnego korzystania z księgozbioru biblioteki.

2. Korzystając z biblioteki, zobowiązani są do dbałości o wypożyczone książki.

3. Jednorazowo można wypożyczyć 3 książki na okres 1 miesiąca, ale w uzasadnionych przypadkach biblioteka może ograniczyć lub zwiększyć liczbę wypożyczeń z podaniem terminu ich zwrotu.

4. Czytelnik może wypożyczyć książki na okres ferii i wakacji

5. Czytelnik może prosić o zarezerwowanie potrzebnej mu pozycji.

6. W stosunku do czytelników przetrzymujących książki mogą być zastosowane kary: praca na rzecz biblioteki, okresowe wstrzymanie wypożyczenia.

7. W przypadku zniszczenia lub zagubienia książki czytelnik musi zwrócić taką samą albo inną pozycję wskazaną przez bibliotekarza.

8. Wszystkie wypożyczone książki powinny być zwrócone przed końcem roku szkolnego.

9. Czytelnicy opuszczający szkołę ( pracownicy, uczniowie ) zobowiązani są do pobrania zaświadczenia potwierdzającego zwrot materiałów wypożyczonych z biblioteki.

 

 

Rozdział VII

 

Multimedialne Centrum Informacji

 

 

1.Czytelnia z księgozbiorem podręcznym, zbiorami multimedialnymi, czasopismami udostępnianymi na miejscu lub do pracowni.

2. MCI wyposażone jest w stanowiska komputerowe (system Windows i Linux) z dostępem do Internetu, drukarkę, kserokopiarki, skaner do dyspozycji użytkowników oraz sprzęt audiowizualny. Nadzór nad sprzętem sprawuje technik informatyk.

3. Umożliwia dostęp do źródeł informacji z możliwością ich przetwarzania i tworzenia nowych dokumentów.

4. Tworzy warunki do poszukiwania, porządkowania i selekcji informacji dostępnej zarówno na nośnikach elektronicznych jak i tradycyjnych.

5. Pomieszczenie, zasoby, sprzętu MCI wykorzystywane są do prowadzenia zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych

6. Zapewnia  miejsca do pracy indywidualnej dla nauczycieli i uczniów.

 

Regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia.

 

 

Copyright by Zespół Szkół Nr 1 Mińsk Mazowiecki 2010-2015. | Polityka prywatności | Powered by animativ

Inspektor Ochrony Danych Osobowych:

iod@zs1mm.edu.pl

KARDA KIEROWNICZA

Dyrektor - Małgorzata Beczek
Wicedyrektor - Elżbieta Parol
Wicedyrektor - Paweł Domagała
Wicedyrektor - Wojciech Jackowski
Kierownik internatu - Jolanta Binkowska

KONTAKT
Zespół Szkół nr 1 im. Kazimierza Wielkiego

ul. Budowlana 4
05-300 Mińsk Mazowiecki
tel: 25 758 25 64
fax: 25 758 25 64