Zespół Szkół nr 1
im. Kazimierza Wielkiego
w Mińsku Mazowieckim


 

 

 

 

Rekrutacja

 

REKRUTACJA ZASADNICZA

 

Lp.

Terminy

Postępowanie

 

1.      

od 13 maja (poniedziałek) od godz. 8.00
do 20 maja (poniedziałek) do godz. 15.00

Składanie wniosków o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

 
 
 

2.      

od 21 maja do 2 4czerwca               

Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej dla kandydatów do szkół sportowych, szkół  mistrzostwa sportowego oraz szkół  z oddziałami sportowymi

 
 
 

3.      

7 czerwca (piątek) do godz. 15.00    

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej, sprawdzianu kompetencji i predyspozycji językowych

 
 

4

od 17 czerwca (poniedziałek) od godz. 10.00
do 19 czerwca (środa) do godz. 16.00                          

Możliwość dokonania zmiany wyboru szkoły

 
 

5

od 21 czerwca (piątek) od godz. 12.00
do 28 czerwca (piątek) do godz. 16.00

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia gimnazjum lub szkoły podstawowej i zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego lub sprawdzianu ósmoklasisty (kopie poświadczone za zgodność przez gimnazjum lub szkołę podstawową)

 
 

6

od 24 czerwca (poniedziałek) do 25 czerwca (wtorek)

Dodatkowy termin na przeprowadzenie prób sprawności fizycznej dla kandydatów, którzy nie przystapili do sprawdzianów w pierwszym terminie

 
 

7

26 czerwca (środa) godz. 10.00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej, przeprowadzanych w drugim terminie

 
 

8

do 15 lipca (poniedziałek)

Weryfikacja wniosków o przyjęcie do szkoły i innych złożonych dokumentów przez komisje rekrutacyjne, w tym dokonanie czynności, o których mowa w art. 20t ust. 7 ustawy o systemie oświaty oraz art. 150 ust. 7 ustawy prawo oświatowe 

 
 

9

16 lipca (wtorek) godz.12.00

Podanie do wiadomości list kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych zawierające imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz informację o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu kandydata, a także najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia

 
 

10

od 16 lipca (wtorek) od godz. 12.00
do 18 lipca (czwartek) do godz. 16.00

Wydanie przez  szkoły prowadzące kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie kandydatom z listy kandydatów zakwalifikowanych, który dokonał wyboru kształcenia w danym zawodzie, w przypadku złożenia przez kandydata oświadczenia o wyborze tej szkoły, z uwzględnieniem zapisów art. 134 ust. 1 pkt 2-5 ustawy prawo oświatowe

 
 

11

od 16 lipca (wtorek) od godz. 12.00
do  lipca (czwartek) do godz. 10.00

Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginałów dokumentów oraz zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe

 
 

12

 25 lipca (czwartek) godz. 12.00

Podanie przez komisję rekrutacyjną list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

 
 

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA

 

1

od 26 lipca (piątek) od godz. 8.00
do 30 lipca (wtorek) do godz. 12.00                 

Składanie wniosków o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

 
 

2

od 31 lipca (środa) do 2 sierpnia(piątek)

Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej dla kandydatów do szkół sportowych, szkół mistrzostwa sportowego oraz szkół  z oddziałami sportowymi - dla kandydatów, którzy nie przystapili do sprawdzianów w pierwszym terminie

 
 

3

5 sierpnia (poniedziałek) godz. 12.00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej

 
 

4

do 16 sierpnia                     

Weryfikacja wniosków o przyjęcie do szkoły i innych złożonych dokumentów przez komisje rekrutacyjne,  w tym dokonanie czynności, o których mowa w art. 20t ust. 7 ustawy o systemie oświaty oraz art. 150 ust. 7 ustawy prawo oświatowe

 
 

5

19 sierpnia   (poniedziałek) godz. 12.00

Podanie do wiadomości list kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych zawierające imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz informację o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu kandydata, a także najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia

 
 

6

od 19 sierpnia (poniedziałek) od godz 12.00
do 21 sierpnia (środa) do godz. 16.00                
lub przy składaniu wniosku do szkoły

Wydanie przez  szkoły prowadzące kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie kandydatowi z listy kandydatów zakwalifikowanych, który dokonał wyboru kształcenia w danym zawodzie w jednej szkole, w przypadku złożenia przez kandydata oświadczenia o wyborze tej szkoły z uwzględnieniem zapisów art. 134 ust. 1 pkt 2-5 ustawy prawo oświatowe

 
 

7

od 19 sierpnia (poniedziałek) od godz. 12.00                          
do 27 sierpnia (wtorek) do godz. 16.00

Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginałów dokumentów oraz zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe

 
 

8

28 sierpnia godz. 10.00

Podanie przez komisję rekrutacyjną list kandydatów przyjętych
i nieprzyjętych

 
 
Copyright by Zespół Szkół Nr 1 Mińsk Mazowiecki 2010-2015. | Polityka prywatności | Powered by animativ

Inspektor Ochrony Danych Osobowych:

iod@zs1mm.edu.pl

KARDA KIEROWNICZA

Dyrektor - Małgorzata Beczek
Wicedyrektor - Elżbieta Parol
Wicedyrektor - Paweł Domagała
Wicedyrektor - Wojciech Jackowski
Kierownik internatu - Jolanta Binkowska

KONTAKT
Zespół Szkół nr 1 im. Kazimierza Wielkiego

ul. Budowlana 4
05-300 Mińsk Mazowiecki
tel: 25 758 25 64
fax: 25 758 25 64