Zespół Szkół nr 1
im. Kazimierza Wielkiego
w Mińsku Mazowieckim


 

 

 

Rekrutacja

ZARZĄDZENIE Nr 3

MAZOWIECKIEGO KURATORA OŚWIATY

z dnia 30 stycznia 2018 r.

 

w sprawie rekrutacji uczniów do publicznych liceów, techników, szkół branżowych

I stopnia, szkół dla dorosłych i szkół policealnych

na rok szkolny 2018/2019

 

Na podstawie § 6 ust. 4 w związku z § 24 ust 2 pkt 8 Regulaminu Organizacyjnego Kuratorium Oświaty w Warszawie stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 5 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 17 stycznia 2012 r. zmienionego zarządzeniem Nr 41 z dnia 30 sierpnia 2013r. oraz Nr 72 z dnia 28 października 2015r. oraz w związku z art. 149 ust. 5, art. 155 ust. 5, art. 165 ust. 4, art. 187 ust. 5 ustawy z dnia 14 grudniu 2016r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017r. poz. 60) oraz art. 154 ust. 2 ustawy z dn. 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017r. poz. 59)

 

zarządza się, co następuje:

 

§ 1. Ustala się terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2018/2019, w tym terminy składania dokumentów dla kandydatów do oddziałów publicznych liceów, techników, szkół branżowych I stopnia, szkół dla dorosłych i szkółpolicealnych. Harmonogram rekrutacji w roku szkolnym 2018/2019 stanowi załącznik do zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie podlega ogłoszeniu na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Warszawie.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Pani Magdalenie Cichostępskiej – Dyrektorowi Wydziału Kształcenia Ponadgimnazjalnego i Ustawicznego Kuratorium Oświaty w Warszawie.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Mazowiecki Kurator Oświaty

-/-

Aurelia Michałowska

Copyright by Zespół Szkół Nr 1 Mińsk Mazowiecki 2010-2015. | Polityka prywatności | Powered by animativ

Inspektor Ochrony Danych Osobowych:

iod@zs1mm.edu.pl

KARDA KIEROWNICZA

Dyrektor - Małgorzata Beczek
Wicedyrektor - Elżbieta Parol
Wicedyrektor - Paweł Domagała
Wicedyrektor - Wojciech Jackowski
Kierownik internatu - Jolanta Binkowska

KONTAKT
Zespół Szkół nr 1 im. Kazimierza Wielkiego

ul. Budowlana 4
05-300 Mińsk Mazowiecki
tel: 25 758 25 64
fax: 25 758 36 17