Zespół Szkół nr 1
im. Kazimierza Wielkiego
w Mińsku Mazowieckim


 

 

 

 

Geografia

Ocenianie z geografii

1.  Wymagania formalne:

 • Uczeń ma obowiązek przynosić na każde zajęcia podręcznik i zeszyt.
 • W przypadku nieobecności na lekcji uczeń jest zobowiązany własnoręcznie uzupełnić notatki.
 • Raz w semestrze uczeń może zgłosić nieprzygotowanie do lekcji z wyjątkiem zapowiedzianych sprawdzianów.

       Uczeń zgłasza nieprzygotowanie na początku lekcji podczas sprawdzania listy obecności.

2.  Formy sprawdzania wiedzy:

 • Wypowiedź ustna – obejmuje zagadnienia z ostatnich 3 lekcji lub materiał powtórzeniowy ustalony wcześniej przez nauczyciela
 • Kartkówka – forma pisemna obejmująca zagadnienia z ostatnich 3 lekcji

   Kartkówki nie wymagają zapowiedzi.

   Oceny z kartkówek nie podlegają poprawie.

   Nauczyciel ma obowiązek ocenić kartkówki maksymalnie w ciągu 2 tygodni.

   Uczeń, który zgłosił nieprzygotowanie jest zwolniony z obowiązku pisania niezapowiedzianej kartkówki.

 • Sprawdzian – dłuższa forma pisemna obejmująca większą część materiału, który został wcześniej omówiony na lekcjach
  • Nauczyciel podaje termin sprawdzianu z tygodniowym wyprzedzeniem.
  • Nauczycielowi przysługuje czas 2 tygodni na sprawdzenie prac pisemnych.
  • Jeżeli z przyczyn losowych uczeń nie może napisać sprawdzianu z całą klasą, to  powinien to uczynić w terminie uzgodnionym przez nauczyciela, w ciągu dwóch tygodni od powrotu do szkoły. Ponowne nie przystąpienie do sprawdzianu kończy się wpisaniem oceny niedostatecznej do dziennika.
  • Nieobecność nieusprawiedliwiona na sprawdzianie powoduje wstawienie oceny niedostatecznej.
  • Uczeń ma obowiązek poprawy pracy klasowej, jeśli otrzymał ocenę niedostateczną, jednak pierwsza ocena zostaje zachowana,
  • W przypadku stwierdzenia niesamodzielności pracy podczas sprawdzianu pisemnego nauczyciel odbiera pracę uczniowi i stawia cenę niedostateczną. Ocena niedostateczna uzyskana w ten sposób nie może być poprawiona.
  • W semestrze musi być przeprowadzony przynajmniej jeden sprawdzian pisemny.
 •   Praca domowa

     Będą sprawdzane i oceniane.

     Zgłoszenie braku pracy domowej lub zeszytu jest traktowane jako nieprzygotowanie.

 • Prace dodatkowe (schematy, plansze, referaty, prezentacje multimedialne)
 • Aktywność na lekcji oceniana za pomocą plusów i minusów.

3.   Zasady poprawiania ocen:

Uczeń może poprawić tylko oceny ze sprawdzianów.

 • Uczeń, który uzyskał ocenę niedostateczną ze sprawdzianu pisemnego ma obowiązek przystąpienia do poprawy.
 • Poprawie nie podlega ocena niedostateczna, którą uczeń uzyskał z powodu niesamodzielnego pisania pracy.
 • Ocena ze sprawdzianu może być poprawiona jednokrotnie, w terminie dwóch tygodni od oddania pracy klasowej. Poprawa odbywa się na konsultacjach.
 • Ocena z poprawionej pracy pisemnej jest wpisywana do dziennika i nie eliminuje poprzedniej oceny.

4.   Ocenianie ucznia:

 • W ocenie prac pisemnych ustala się następujący procentowy wskaźnik przeliczania punktacji pracy na daną ocenę:

od   0 do 39%   ocena niedostateczna 

od 40 do 54%   ocena dopuszczająca

od 55 do 74%   ocena dostateczna

od 75 do 89%   ocena dobra

od 90 do 100% ocena bardzo dobra

Ocenę celującą uzyskuję uczeń, gdy uzyska 100% punktów i dodatkowo wykaże się wiedzą wykraczającą poza program nauczania.

 

Wymagania na poszczególne oceny

Ocena celująca

 • uczeń opanował materiał nauczania na poziomie wykraczającym poza przewidziane programem wymogi,
 • samodzielnie rozwiązuje skomplikowane operacje myślowe wymagające opanowania różnych dziedzin nauki oraz potrafi je wykorzystać do celów teoretycznych i praktycznych np. opracowuje trasy wycieczek krajoznawczych,
 • biegle posługuje się mapami, danymi statystycznymi i innymi źródłami informacji

geograficznej i potrafi je we właściwy sposób wykorzystać,

 • biegle posługuje się terminologią geograficzną,
 • aktywnie uczestniczy w lekcjach,
 • uzyskuje wyniki zbliżone do idealnych w przeprowadzonych sprawdzianach pisemnych,
 • osiąga sukcesy w konkursach wiedzy geograficznej,
 • wzorowo spełnia wymagania formalne.

Ocena bardzo dobra

 • · uczeń w pełni opanował wymogi programowe,
 • · potrafi samodzielnie opracować krótkie monografie i notatki z wykorzystaniem różnych źródeł informacji np.: roczników statystycznych, map, przewodników, albumów, encyklopedii, słowników, internetu oraz własnych obserwacji,
 • · samodzielnie potrafi posługiwać się terminologią z różnych dziedzin geografii i dziedzin pokrewnych,
 • · rozumie procesy zachodzące w środowisku geograficznym i potrafi je biegle określić,
 • · sprawnie lokalizuje zjawiska na mapie,
 • · bierze aktywny udział podczas zajęć lekcyjnych,
 • · uzyskuje na sprawdzianach pisemnych wyniki mieszczące się w górnych granicach skali punktowej,
 • · wzorowo spełnia wymagania formalne.

Ocena dobra

 • · uczeń nie opanował w pełni wiadomości i umiejętności określonych programem, ale opanował treści złożone, wykraczające ponad wiadomości podstawowe,
 • · potrafi rozwiązywać samodzielnie problemy o przeciętnym stopniu trudności a wymagające umiejętności kojarzenia wiedzy z kilku działów geografii,
 • · sprawnie posługuje się źródłami informacji geograficznej,
 • · potrafi samodzielnie wytłumaczyć związki przyczynowo-skutkowe np. w oparciu o pracę

z mapami,

 • · uzyskuje na sprawdzianach testowych i w pracach pisemnych w granicach 75-90%

punktów,

 • · poprawnie spełnia wymagania formalne.

Ocena dostateczna

 • · uczeń opanował materiał nauczania w stopniu podstawowym,
 • · opanowany materiał umożliwia mu bezproblemowe poznawanie dalszej wiedzy,
 • · prawidłowo wykonuje polecenia nauczyciela o przeciętnej skali trudności,
 • · samodzielnie rozwiązuje zadania o średnim stopniu trudności,
 • · poprawnie korzysta ze źródeł informacji i formułuje podstawowe wnioski,
 • · opanował umiejętność odczytywania z mapy podstawowych informacji,
 • · pamięta podstawowe pojęcia geograficzne, lecz stosuje je w sposób odtwórczy,
 • · sporadycznie stara się uczestniczyć w procesie lekcyjnym,
 • · uzyskuje na sprawdzianach testowych i w pracach pisemnych w granicach 55-75%

punktów,

 • · poprawnie spełnia wymagania formalne.

Ocena dopuszczająca

 •  uczeń wykazuje pewne braki w opanowaniu materiału nauczania,  
 • · opanowana przez ucznia wiedza nie przekreśla możliwości opanowania dalszej części materiału nauczania,
 • · uczeń stara się poprawiać oceny niedostateczne, wykazuje się ambicją na poziomie podstawowym,
 • · wykonuje zadania o niewielkim stopniu trudności, często musi korzystać z pomocy nauczyciela
 • · potrafi pod kierunkiem nauczyciela odtworzyć podstawowe wiadomości z kilku ostatnich lekcji,
 • · uzyskuje na sprawdzianach pisemnych w granicach 40-50% punktów,
 • · wymagania formalne spełnia w stopniu zadowalającym.

Ocena niedostateczna

 • · uczeń nie opanował wiedzy geograficznej o minimalnym stopniu trudności,
 • · posiadane umiejętności geograficzne uniemożliwiają dalszą naukę przedmiotu na poziomie wyższym,
 • · nie potrafi samodzielnie lub z pomocą nauczyciela rozwiązać zadań typowych

 i o niewielkim stopniu trudności,

 • · nie poprawia systematycznie ocen negatywnych,
 • · często nie spełnia podstawowych wymagań formalnych.
Copyright by Zespół Szkół Nr 1 Mińsk Mazowiecki 2010-2015. | Polityka prywatności | Powered by animativ

Inspektor Ochrony Danych Osobowych:

iod@zs1mm.edu.pl

KARDA KIEROWNICZA

Dyrektor - Małgorzata Beczek
Wicedyrektor - Elżbieta Parol
Wicedyrektor - Paweł Domagała
Wicedyrektor - Wojciech Jackowski
Kierownik internatu - Jolanta Binkowska

KONTAKT
Zespół Szkół nr 1 im. Kazimierza Wielkiego

ul. Budowlana 4
05-300 Mińsk Mazowiecki
tel: 25 758 25 64
fax: 25 758 25 64