Zespół Szkół nr 1
im. Kazimierza Wielkiego
w Mińsku Mazowieckim


 

 

 

 

OGŁOSZENIE KONKURSU NA STANOWISKO URZĘDNICZE

Dyrektor Zespołu Szkół nr 1 im. Kazimierza Wielkiego w Mińsku Mazowieckim ul. Budowlana 4 ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze w Zespole.

Główne obowiązki:

I. Prowadzenie spraw uczniowskich i sekretariatu

 • pisanie pism urzędowych
 • przygotowywanie projektów pism, wniosków i materiałów dla dyrektora
 • wprowadzanie danych osobowych uczniów -  program QNT Sekretariat
 • kompletowanie i przechowywanie dokumentacji
 • sporządzanie wymaganych sprawozdań  min. GUS, SIO
 • prowadzenie ewidencji delegacji służbowych
 • sporządzanie odpisów dokumentacji szkolnej, arkuszy ocen i świadectw
 • prowadzenie registratury zgodnie z instrukcją kancelaryjną i jednolitym, rzeczowym wykazem akt oraz nadzór nad jej prawidłowym przepływem
 • nadzór nad prawidłowym i terminowym obiegiem dokumentów
 • kompletowanie i przekazywanie informacji z ważnych wydarzeń szkoły na stronę internetową
 • przeglądanie stron internetowych związanych z oświatą
 • prowadzenie archiwum szkolnego
 • zapewnienie prawidłowej obsługi interesantów
 • organizacja i obsługa spotkań dyrektora

II. Wymagania niezbędne: 

 • Wykształcenie wyższe lub średnie: technik prac biurowych
 • co najmniej półroczny staż pracy
 • znajomość przepisów prawa oświatowego w tym ustaw: o ochronie danych osobowych, kodeksu pracy, o pracownikach samorządowych, Karty Nauczyciela,
 • znajomość zasad Systemu Informacji Oświaty
 • bardzo dobra umiejętność obsługi komputera
 • umiejętność pisania pism urzędowych
 • posiadanie obywatelstwa polskiego
 • korzystanie z pełni praw publicznych
 • niekaralność za przestępstwa umyślne
 • znajomość przepisów obsługi kancelaryjnej

Wymagania pożądane:

 • operatywność
 • umiejętność pracy w zespole, bardzo dobra organizacja pracy, kreatywność, sumienność, komunikatywność, samodzielność, rzetelność, odpowiedzialność, gotowość do stałego podnoszenia kwalifikacji,
 • umiejętność pracy w warunkach okresowego spiętrzenia zadań,
 • doświadczenie zawodowe w prowadzeniu szkolnego sekretariatu,
 • mile widziane wykształcenie administracyjne, polonistyczne lub dziennikarskie

III. Wymagane dokumenty:

 • CV
 • List motywacyjny
 • Dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje zawodowe
 • Oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta  z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie, że kandydat/kandydatka nie był(a) prawomocnie skazany(a) za przestępstwa: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karne sądowe.
 • Kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu rekrutacji.

Oferty należy składać w zamkniętej  kopercie  z dopiskiem „oferta pracy referent” – w sekretariacie  Zespołu Szkół nr 1  im. Kazimierza Wielkiego w Mińsku Mazowieckim ul. Budowlana 4 w terminie do 30 lipca 2011 r.

Dyrektor ZS nr 1
Małgorzata Beczek

Copyright by Zespół Szkół Nr 1 Mińsk Mazowiecki - 2011. | Polityka prywatności | Powered by animativ

Inspektor Ochrony Danych Osobowych:

iod@zs1mm.edu.pl

KARDA KIEROWNICZA

Dyrektor - Małgorzata Beczek
Wicedyrektor - Elżbieta Parol
Wicedyrektor - Paweł Domagała
Wicedyrektor - Wojciech Jackowski
Kierownik internatu - Jolanta Binkowska

KONTAKT
Zespół Szkół nr 1 im. Kazimierza Wielkiego

ul. Budowlana 4
05-300 Mińsk Mazowiecki
tel: 25 758 25 64
fax: 25 758 36 17