Zespół Szkół nr 1
im. Kazimierza Wielkiego
w Mińsku Mazowieckim


 

 

 

 

OGŁOSZENIE KONKURSU NA STANOWISKO KSIĘGOWEJ

Dyrektor Zespołu Szkół nr 1 im. Kazimierza Wielkiego w Mińsku Mazowieckim zatrudni pracownika w wymiarze 1 etatu na stanowisko księgowej.

Wymagania:

 • posiada obywatelstwo polskie,
 • posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
 • nie był(a) prawomocnie skazany(a) za przestępstwa: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karne skarbowe
 • znajomość obowiązujących przepisów prawnych regulujących zasady naliczania wynagrodzeń,
 • umiejętność obsługi programów w zakresie MS Office,
 • znajomość programu płatnik,
 • doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku,

Spełnia jeden z poniższych warunków:

 • ukczył(a) ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające wyższe studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe  i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości,
 • uskoczył(a) średnie, policealne lub pomaturalną szkołę  ekonomiczną i posiada co najmniej 5-letnią  praktykę w księgowości,
 • posiada wykształcenie średnie ekonomiczne i staż pracy 5 lata

Wymagania dodatkowe:

 • znajomość programu płacowego QWARK
 • znajomość programów komputerowych stosowanych w księgowości budżetowej,
 • w realizacji zadań cechuje się terminowością i punktualnością,
 • posiada następujące cechy osobowości: samodzielność, operatywność, komunikatywność

Główne obowiązki:

 • sporządzanie list płac
 • naliczanie pracownikom świadczeń z ubezpieczenia społecznego,
 • realizacja rozliczeń z ZUS,
 • sporządzanie przelewów na konta osobiste pracowników,
 • sporządzanie przelewów potrąceń dokonywanych na listach płac,
 • wykonywanie prac związanych z rozliczeniem podatku dochodowego od osób fizycznych,
 • przygotowywanie i sporządzanie sprawozdań płacowych i GUS,
 • obsługa programu płacowego i płatnika ZUS,
 • sporządzanie i wydawanie zaświadczeń,
 • kompletowanie sporządzanych dokumentów w zbiory,

Wymagane dokumenty:

 • CV
 • List motywacyjny
 • Dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na stanowisku księgowego
 • Oświadczenie, kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie,  że kandydat/ka  nie był(a) prawomocnie skazany(a) za przestępstwa: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karne i  sądowe.
 • Kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe,
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu rekrutacji.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Konkurs na stanowisko Księgowej/go” w sekretariacie Zespołu Szkół nr 1 im. Kazimierza Wielkiego w Mińsku Mazowieckim ul. Budowlana 4 w terminie do 31 lipca  2011r

Dyrektor ZS 1
Małgorzata Beczek

Copyright by Zespół Szkół Nr 1 Mińsk Mazowiecki - 2011. | Polityka prywatności | Powered by animativ

Inspektor Ochrony Danych Osobowych:

iod@zs1mm.edu.pl

KARDA KIEROWNICZA

Dyrektor - Małgorzata Beczek
Wicedyrektor - Elżbieta Parol
Wicedyrektor - Paweł Domagała
Wicedyrektor - Wojciech Jackowski
Kierownik internatu - Jolanta Binkowska

KONTAKT
Zespół Szkół nr 1 im. Kazimierza Wielkiego

ul. Budowlana 4
05-300 Mińsk Mazowiecki
tel: 25 758 25 64
fax: 25 758 36 17