Zespół Szkół nr 1
im. Kazimierza Wielkiego
w Mińsku Mazowieckim


 

 

 

 

Komunikat Dyrektora Zespołu Szkół nr 1 im. Kazimierza Wielkiego w Mińsku Mazowieckim z dnia 24.03.2020

Na podstawie rozporządzenia MEN zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 https://www.gov.pl/attachment/604aedfa-0d8f-4165-bf8f-fe80c5b1b321 oraz rozporządzenia MEN w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19   https://www.gov.pl/attachment/d85cc32c-6cd3-4a8b-a61c-91faf603145d

Dyrektor Zespołu Szkół nr 1 im. Kazimierza Wielkiego informuje o sposobie i trybie realizacji zadań szkoły  w okresie czasowego ograniczenia jej funkcjonowania:

 1. W szkole, we wszystkich oddziałach każdego typu szkoły, przywraca się wyłącznie zajęcia dydaktyczne i pomocy psychologiczno-pedagogicznej, które będą realizowane zdalnie. Nadal nie będą funkcjonowały: internat, hala sportowa, biblioteka, MCI, zajęcia na Orliku. Do odwołania wstrzymuje się planowanie praktyk zawodowych.
 2. Nauczyciele przystępują do realizacji podstawy programowej w sposób zdalny, przy użyciu narzędzi znanych im oraz uczniom i wspólnie ustalonych ( w zdecydowanej większości już wypróbowanych w ostatnim tygodniu) oraz dostępnych dla większości tj. przez pocztę szkolną, dziennik elektroniczny, platformę Office365, Messengera itp.
 3. Nauczyciel do 25 marca ustala z uczniami klasy formę nauczania zdalnego i 25 marca powiadamia o tym wszystkich uczniów i rodziców danej klasy w formie wiadomości w dzienniku elektronicznym. W wiadomości podaje również adres poczty służbowej.
 4. Zajęcia odbywają się zgodnie z planem lekcji podanym na stronie szkoły z wyłączeniem zajęć dodatkowych. Od 25 marca plan lekcji w dzienniku elektronicznym.
 5. Zajęcia z przysposobienia wojskowego i wychowania fizycznego odbywają się w wymiarze 1 godz. i jest to pierwsza z trzech lekcji w planie tygodnia. Dwóch pozostałych wychowawca nie wprowadza do planu – w planie pozostaje w ich miejscu luka.
 6. W następnych dniach każdy nauczyciel loguje się zgodnie z czasem rozpoczęcia swojej lekcji wg planu. Zapisuje temat lekcji zgodny z rozkładem materiału – zmodyfikowanym, jeśli zachodzi taka potrzeba (głównie przedmioty zawodowe teoretyczne i praktyczne) oraz przesyła w wiadomości do uczniów krótki plan lekcji : cele, NaCoBezu oraz, tylko istotne dla realizacji celu, zadania.
 7. Ilość materiału jest dostosowana do pracy na lekcji tradycyjnej.
 8. Każdy uczeń loguje się na początku lekcji (pierwsze 5 min) i odczytuje wiadomość. Potwierdza tym swoje uczestnictwo/frekwencja/. Potwierdzeniem jest również inna aktywność ucznia np. odesłanie zadań, pracy, itp., zwłaszcza w okresie przerw z powodu braku prądu, dostępu do internetu, dziennika lub komputera.
 9. Nauczyciel prowadzi lekcję w ustalony sposób – pierwsza połowa lekcji  tj. wprowadzenie nowego materiału (20 min) odbywa się „przy komputerze” (wykład, omówienie problemu, rozwiązanie zadania), druga część lekcji - bez komputera – praca samodzielna uczniów ( rozwiązanie zadania, analiza tekstu, wykorzystanie materiału z książki) i kończy ją uzupełnieniem frekwencji na podst. potwierdzeń odczytania wiadomości przez uczniów i utrzymanego kontaktu w trakcie jej trwania i do końca dnia pracy.

10. W trakcie trwania lekcji może być prowadzona dyskusja z uczniami, która dotyczy opracowywanego tematu, materiału np. z wykorzystaniem Messengera, skype'a, na facebooku, poczty elektronicznej, ….

11. Nauczyciel, poza zajęciami dydaktycznymi wg planu lekcji, prowadzi z uczniami konsultacje w wymiarze min. 2 godz/tyg w czasie podanym do wiadomości uczniom i rodzicom nauczanych klas oraz Dyrektorowi szkoły. Są to godziny stałe do końca trwania zdalnego nauczania, które Dyrektor ogłosi na szkolnej stronie internetowej.

 1. Jeśli nauczyciel ma kilka godzin w tygodniu z danego przedmiotu np. fizyka 3 godziny tygodniowo, może dwie przeprowadzić jak wyżej, a trzecią w formie konsultacji i omówienia tych problemów, na które napotkają uczniowie podczas rozwiązywania zadań samodzielnie (nauczyciel określa, że od …. – do … jest dostępny na komunikatorze: np skypie, Messengerze itp. i czeka na pytania indywidualne, grupowe).
 2. Nauczyciele pracują w godz. 8.00 – 16.00, chyba, że plan wskazuje lekcje w późniejszym czasie i w tych godzinach są dostępni dla uczniów. Uczniów proszę o uszanowanie czasu nauczyciela dla własnej rodziny i niewysyłanie próśb o pomoc rozwiązania zadań w godzinach wieczornych.
 3. Uczniowie, którzy zgłosili brak możliwości zdalnej nauki otrzymają raz w tygodniu materiały w wersji papierowej.
 4. Wiedza ucznia oraz postępy w nauce będą monitorowane na bieżąco i oceniane przez nauczycieli uczących. Prace uczniów z realizacji podstawy programowej i nowego materiału są oceniane. Oceny są wpisywane do dziennika.
 5. Uczniowie wykonane prace pisemne podpisują imieniem i nazwiskiem plus klasa, z adnotacją „samodzielnie wykonałam/łem” i przesyłają w formacie pdf. do oceny na pocztę służbową nauczyciela.

17. Nauczyciel ocenia stosując też inne formy np. odpowiedzi ustne w trakcie lekcji zdalnej, aktywność, przygotowane przez ucznia materiały (prezentacje, instruktaż, ...). Ważne, aby taką informację (kto i za co) napisać w krótkiej wiadomości do ucznia i rodzica.

18. Nauczyciel stosuje skalę ocen zgodnie ze statutem.

19. Uczniowie objęci kształceniem specjalnym zachowują ustalone z nimi oraz z rodzicami dostosowania wg. dotychczasowych zasad.

20. Nauczyciele i pedagodzy prowadzący zajęcia z rewalidacji i inne z pomocy psychologiczno – pedagogicznej (m.in. nauczyciele wspierający proces kształcenia) kontynuują pracę metodami zdalnymi w ramach pensum w czasie uzgodnionym z rodzicami i uczniami.

21. Wychowawcy monitorują prowadzenie zajęć w swoich klasach, kontaktują się z nauczycielem, jeśli zachodzi taka potrzeba, informują wicedyrektorów o problemach.

22. Nauczyciele przestrzegają zasad „Ochrony danych osobowych podczas pracy zdalnej”.

23. Dyrektor/wicedyrektor przekazuje rodzicom ogólne informacje przez stronę internetową szkoły, a indywidualne – przez dziennik elektroniczny.

24. Sprawy potrzebnych zaświadczeń lub innych dokumentów nadal załatwiamy zdalnie: powiadomienie dyrektora przez dziennik lub przesłanie skanu wniosku lub przesłanie zdjęcia dokumentu oraz podanie adresu e-mail i nr tel. zainteresowanego, pod którym będziemy mogli się skontaktować. W sprawach pilnych administracyjnych tel 25 7582579, pozostałych 25-758-25-54 lub z dyrektorem 512 708 300, dyrektor@zs1mm.edu.pl

Do każdego Ucznia !!!      Nadal: 

 • pamiętaj o swoim bezpieczeństwie w domu. Unikaj wychodzenia z niego oraz miejsc gromadzenia się ludzi /dlatego nadal nei ma Cię w szkole/; rozliczę konsekwentnie każdego, kto nie zastosuje się do wskazań w komunikatach!
 • przystępujesz każdego dnia do uczestnictwa w zajęciach zdalnych, to nie są dni wolne od nauki;
 • odpowiedzialnie wykorzystaj czas  pozostawania w domu. Przeczytaj ulubioną książkę, spróbuj uzupełnić swoje wiadomości lub rozwijaj kompetencje. Skorzystaj przy tym z darmowej platformy epodreczniki.pl i materiałów rekomendowanych przez Twojego nauczyciela oraz ze strony https://www.gov.pl/web/zdalnelekcje/plan-lekcji; utrzymuj kontakt z wychowawcą i nauczycielami uczącymi Cię.
 • przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz.

 

 

Copyright by Zespół Szkół Nr 1 Mińsk Mazowiecki - 2011. | Polityka prywatności | Powered by animativ

Inspektor Ochrony Danych Osobowych:

iod@zs1mm.edu.pl

KARDA KIEROWNICZA

Dyrektor - Małgorzata Beczek
Wicedyrektor - Elżbieta Parol
Wicedyrektor - Paweł Domagała
Wicedyrektor - Wojciech Jackowski
Kierownik internatu - Jolanta Binkowska

KONTAKT
Zespół Szkół nr 1 im. Kazimierza Wielkiego

ul. Budowlana 4
05-300 Mińsk Mazowiecki
tel: 25 758 25 64
fax: 25 758 25 64