Zespół Szkół nr 1
im. Kazimierza Wielkiego
w Mińsku Mazowieckim


 

 

 

 

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PODSTAW PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PODSTAW PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

 

Opracowane na podstawie:

 

1)        Ustawy z dnia 7 września1991 r. o systemie oświaty ogłoszonej dnia 2 grudnia 2016 r.

2)        Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych.

3)        Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej.

 

4)        Zasad Wewnątrzszkolnego Oceniania

 

ZASADY OGÓLNE:

 

Przedmiotowy system oceniania z podstaw przedsiębiorczości jest elementem Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania. Nauczyciel na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów                                   o wymaganiach edukacyjnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych, i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania, o sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów oraz                    o warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej                                      z obowiązkowych i dodatkowych zajęć.  Oceny są jawne – zarówno dla ucznia jak i jego rodziców (opiekunów prawnych). Sprawdzone i ocenione prace kontrolne są udostępniane uczniowi lub jego rodzicom w postaci kopii ksero lub zdjęcia przez nauczyciela podstaw przedsiębiorczości, natomiast dokumentacja dotycząca egzaminu klasyfikacyjnego i egzaminu poprawkowego jest udostępniana w gabinecie wicedyrektora odpowiedniego typu szkoły na pisemny wniosek ucznia lub jego rodziców skierowany do Dyrektora Zespołu. Ocenianie na lekcjach postaw przedsiębiorczości dokonywane będzie według sześciostopniowej skali ocen. Stosowane również będą dodatkowe znaki plus i minus przy ocenach bieżących. Ilość ocen w semestrze jest uzależniona od ilości godzin lekcyjnych w danej klasie. Przy jednogodzinnym tygodniowym wymiarze zajęć nauczyciel powinien ocenić w semestrze co najmniej jedną pracę klasową i dwie inne formy sprawdzania wiedzy, a przy wyższym wymiarze co najmniej dwie prace klasowe i dwie inne formy sprawdzania wiedzy. Ocena semestralna uwzględnia wszystkie oceny bieżące, przy czym największa rangę mają oceny z prac pisemnych i udziału w projekcie. Sprawdziany i inne prace pisemne przechowywane są w szkole do końca roku szkolnego. Nauczyciel jest obowiązany, na podstawie pisemnej opinii właściwej poradni psychologicznopedagogicznej, w tym właściwej poradni specjalistycznej, dostosować wymagania edukacyjnych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, umożliwiające sprostanie tym wymaganiom.

 

Ocenianie ma na celu:

 

 • bieżące i systematyczne informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych;
 • mobilizowanie ucznia do systematycznej pracy;
 • pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu własnego rozwoju oraz przedstawienie bieżących postępów w nauce;
 • dostarczanie bieżącej informacji o trudnościach w przyswajaniu wiedzy przez uczniów;
 • wzrost efektywności pracy ucznia;
 • umożliwianie nauczycielom doskonalenia organizacji pracy na lekcji, w celu wzrostu jej efektywności.

 

Przedmiotowy system oceniania z podstaw przedsiębiorczości obejmuje:

1)      Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z podstaw przedsiębiorczości.  

2)      Sposób sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów.

3)      Warunki i tryb uzyskania wyższej niż przewidywana roczna ocena klasyfikacyjna z podstaw przedsiębiorczości.

 

Ad. 1.

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z podstaw przedsiębiorczości.

Ocenianie osiągnięć edukacyjnych uczniów jest dokonywane na bieżąco wszystkimi dostępnymi metodami w sposób stymulujący ogólny rozwój ucznia oraz kształtowanie umiejętności:

 • posługiwania się prostym językiem ekonomicznym;
 • projektowania i wykonywania prostych zadań problemowych;
 • pozwalających potwierdzić lub obalić ekonomiczne teorie;
 • formułowania wniosków wynikających z analizy danych;
 • planowania własnej pracy oraz samooceny;
 • odczytywania, gromadzenia, analizowania i segregowania informacji zawartych w różnorodnych źródłach wiedzy (podręczniku, kodeksach, literaturze popularnonaukowej, Internecie, środkach masowego przekazu, słownikach, rocznikach statystycznych itp.);
 • posługiwania się w miarę sprawnie i poprawnie technologią informacyjną oraz pozyskiwania, przetwarzania i tworzenia informacji;
 • dostrzegania powszechnej obecności zagadnień ekonomicznych w życiu człowieka;
 • łączenia wiadomości uzyskanych na lekcjach podstaw przedsiębiorczości z treściami zdobytymi na lekcjach z innych przedmiotów.

 

Nauczyciel podczas prowadzenia lekcji zwraca uwagę na kształcenie charakteru i postawy, poprzez:

 • budzenie zainteresowania zjawiskami zachodzącymi w życiu codziennym;
 • budzenie szacunku do przyrody i podziwu dla jej piękna;
 • rozwijanie zainteresowania otaczającym światem i motywacji do zdobywania wiedzy;
 • kształtowanie aktywnej postawy oraz potrzeby rozwiązywania problemów;
 • uczenie się współpracy w zespole;
 • kształtowanie cech: dociekliwości, rzetelności, wytrwałości i uporu w dążeniu do celu, systematyczności, dyscypliny wewnętrznej i samokontroli;
 • kształtowanie wyobraźni i poczucia odpowiedzialności za swoje postępowanie;
 • rozwijanie umiejętności elastycznego myślenia i koncentracji podczas rozwiązywania zadań i problemów.

 

Podczas lekcji zwraca się uwagę na rozwijanie i ocenę aktywności, jak i kreatywności:

 • posługiwanie się terminologią i językiem stosowanym w ekonomii;
 • sporządzanie tabel i wykresów właściwie obrazujących dane zjawiska;
 • rozwiązywanie poprawnymi metodami problemów w typowych sytuacjach;
 • powiązanie różnych zdarzeń i zastosowanie ich w działaniach związanych z nową sytuacją;
 • opisywanie rezultatów i wyciąganie wniosków oraz ocenianie sytuacji.

 

Ocenianie uczniów zachęca do większej aktywności i jednocześnie służy realizacji założonych celów programowych.

 

Ocenie podlegają:

 • wypowiedzi ustne ucznia; - prace pisemne wykonane w domu i w szkole;
 • aktywność ucznia podczas lekcji;
 • testy (otwarte, zamknięte, wielokrotnego wyboru i inne);
 • przygotowane indywidualnie i grupowo ćwiczenia;
 • prezentacje materiału przez lidera grupy;
 • różnorodne formy pracy ucznia podczas zajęć aktywizujących: plakaty, zestawienia pomiarów, prezentacje;
 • przygotowane indywidualnie i grupowo projekty;
 • przygotowane oryginalne rozwiązania problemu;
 • projekty wykonywane w ciągu dłuższego czasu (np. dwóch miesięcy);
 • udział w dyskusji lub pogadance;
 • znajomość i rozumienie treści programowych;
 • celowe korzystanie z różnych źródeł wiedzy.

 

Sposób sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów.

Ocenie podlegają wiadomości i umiejętności, zgodnie z wymaganiami podstawy programowej z podstaw przedsiębiorczości w zakresie podstawowym.

Kryteria oceniania zawarte są w skali 1- 6 i uwzględniają treści zawarte w programie nauczania oraz w podręczniku. Kryteria zawarte są w 6. stopniowej skali w ten sposób, że wymagania na poszczególne oceny uzupełniają się /aby otrzymać wyższą ocenę należy spełnić wymagania na ocenę niższą/.

 

 1. 1.       Oceny bieżące wyrażone są w sześciostopniowej skali (1-6), z uwzględnieniem znaków „+”                i „ - ”  /wyłączając oceny semestralne i końcowo roczne/, zgodnie z WSO.
 2. 2.       Ustala się progi procentowe dla poszczególnych ocen:
  1. a.       100% - celujący
  2. b.      99 – 90% - bardzo dobry
  3. c.       89 – 75 % - dobry
  4. d.      74 – 55% - dostateczny
  5. e.       54 – 40% - dopuszczający
  6. f.        39 – 0% - niedostateczny
  7. 3.       Oceny semestralne i końcoworoczne wyrażane są w stopniach: 6, 5, 4, 3, 2, 1.

 

Formy zapowiadania i poprawy ocen:

 1. 1.       Praca klasowa jako podstawowa forma oceniania:
  1. powinna być zapowiedziana co najmniej na tydzień przed terminem i potwierdzona wpisem w dzienniku lekcyjnym,
  2. powinna być sprawdzona, oceniona i omówiona przez nauczyciela w terminie dwóch tygodni od przeprowadzenia
  3. na prośbę ucznia, który otrzymał ocenę niedostateczną z pracy klasowej, zgłoszoną ocenę z poprawy wpisuje się obok pierwszej oceny.
  4. ocenione prace są przechowywane przez nauczyciela do końca roku szkolnego z możliwością wglądu przez rodziców na zasadach ustalonych przez nauczyciela.
  5. 2.       Uczeń nieobecny na pracy klasowej jest zobowiązany w ciągu dwóch tygodni prace napisać. Nienapisanie pracy w terminie jest równoznaczne z otrzymaniem oceny niedostatecznej.
  6. 3.       Uczeń ma możliwość poprawienia oceny z pracy klasowej w terminie dwóch tygodni od omówienia pracy, nauczyciel wyznacza termin poprawy sprawdzianu.
  7. 4.       Uczeń nie ma możliwości poprawienia oceny niedostatecznej w sytuacji, gdy korzystał                         z niedozwolonych pomocy podczas pisania prac klasowych lub pisemnych sprawdzianów.

 

 

 

Kryteria na poszczególne stopnie:

Celujący - otrzymuje uczeń, który opanował 100% wymagań z zakresu podstawowego.

 • wykazuje szczególne zainteresowanie przedmiotem oraz literaturą popularnonaukową                     i specjalistyczną zgodną z omawianą na zajęciach problematyką,
 • potrafi dokonać trafnej konfrontacji teorii z praktyką i wyciągnąć prawidłowe wnioski,
 • swobodnie i poprawnie posługuje się terminologią fachową przy omawianiu zjawisk                          i procesów społeczno - ekonomicznych, samodzielnie je interpretuje, ocenia i uzasadnia, co wyraźnie wykracza poza treści nauczania,
 • podejmuje się wykonania zadań dodatkowych znacznie wykraczających poza podstawę programową,
 • uczestniczy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych takich jak: Olimpiada Przedsiębiorczości, Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej, Olimpiada Wiedzy o Finansach.

Bardzo dobry - otrzymuje uczeń, który opanował 90% wymagań z zakresu podstawowego.

 • ma bogate wiadomości na poziomie ponadpodstawowym,
 • wykazuje zainteresowanie przedmiotem;
 • umie samodzielnie poszukiwać informacji w różnych źródłach i je selekcjonować,
 • właściwie interpretuje nowe sytuacje i zjawiska, w sposób twórczy rozwiązywać problemy,
 • umie oceniać otaczającą rzeczywistość gospodarczą zgodnie z przyjętymi kryteriami wartości,
 • kieruje pracą zespołu rówieśników,
 • samodzielnie i poprawnie interpretuje wykresy, dane statystyczne, mapy i inne środki poglądowe,
 • uczestniczy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych;

Dobry - otrzymuje uczeń, który opanował 75% wymagań z zakresu podstawowego.

 • wykazuje się szczegółową wiedzą pochodzącą ze źródeł podstawowych (podręcznik, lekcja),
 • zna omawianą na lekcjach problematykę oraz w sposób logiczny i spójny ją prezentuje,
 • rozumie omawiane treści i potrafi je wytłumaczyć innym,
 • rozumie związki przyczynowo - skutkowe występujące w życiu społecznym                                             i gospodarczym,
 • uogólnia i formułuje wnioski,
 • potrafi zastosować wiadomości, wykazując inwencję w rozwiązywaniu zadań;
 • stosuje terminologię ekonomiczną.

Dostateczny - otrzymuje uczeń, który opanował 55% wymagań z zakresu podstawowego.

 • rozumie polecenia i instrukcje,
 • zapamiętuje podstawowe wiadomości dla danego działu tematycznego i samodzielnie je prezentuje,
 • rozumie omawiane zagadnienia,
 • dokonuje selekcji i porównania poznanych zjawisk,
 • samodzielnie i poprawnie wykonuje proste ćwiczenia i zadania,
 • aktywnie uczestniczy w pracach i zadaniach zespołowych,
 • systematycznie prowadzi zeszyt przedmiotowy;

Dopuszczający - otrzymuje uczeń, który opanował 40 - 54% wymagań z zakresu podstawowego.

 • częściowo rozumie polecenia nauczyciela,
 • zapamiętał wiadomości konieczne do elementarnej orientacji w treściach danego działu tematycznego i z pomocą nauczyciela potrafi je odtworzyć,
 • poprawnie, z pomocą nauczyciela, rozpoznaje, nazywa i klasyfikuje poznane pojęcia, zjawiska, procesy, dokumenty,
 • wykonuje samodzielnie lub z pomocą nauczyciela proste ćwiczenia i polecenia,
 • prowadzi zeszyt przedmiotowy, ale ma luki w zapisach lekcji i pracach domowych.

Niedostateczny - otrzymuje uczeń, który nie opanował wymagań z zakresu podstawowego, co oznacza, że nie zdobył osiągnięć w zakresie wymagań koniecznych i podstawowych, wystarczających do dalszego kształcenia się.

 • nie opanował wiadomości i nie posiada umiejętności określonych programem nauczania koniecznych do dalszego kształcenia,
 • nie zna podstawowych pojęć z przedmiotu,
 • wykazuje lekceważący stosunek do przedmiotu; nie prowadzi zeszytu przedmiotowego, nie wykonuje zadań podczas lekcji oraz w domu,
 • opuszcza zajęcia z przedmiotu.

 

W przypadku prac pisemnych stosuje się następującą skalę:

100%  - ocena celująca

99% - 90% - ocena bardzo dobra

89% - 75% - ocena dobra

74%- 55% - ocena dostateczna

54% - 40% - ocena dopuszczająca

39% - 0% - ocena niedostateczna

 

Ad. 3.

Warunki i tryb uzyskania wyższej niż przewidywana roczna ocena klasyfikacyjna z podstaw przedsiębiorczości.

 1. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mają prawo złożyć pisemny wniosek                               z uzasadnieniem do Dyrektora Zespołu o podwyższenie o jeden stopień oceny.
 2. Uczeń, który stara się o podwyższenie przewidywanej oceny semestralnej powinien napisać sprawdzian z zakresu całego semestru, a w przypadku oceny końcoworocznej – całego roku, w terminie nie dłuższym niż dwa dni od daty otrzymania informacji o przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej.
 3. Uczeń może wnioskować o ustalenie wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej, jeżeli uczeń:
  1. systematycznie uczęszczał na zajęcia z danego przedmiotu,
  2. usprawiedliwił wszystkie nieobecności na zajęciach z danego przedmiotu,
  3. był obecny na wszystkich zapowiedzianych formach sprawdzania wiedzy i umiejętności z danego przedmiotu lub była to nieobecność usprawiedliwiona,
  4. doświadczył zdarzeń losowych, które mogły mieć wpływ na wyniki z danego przedmiotu;
  5. Nauczyciel dokonuje analizy zasadności wniosku w kolejnym dniu roboczym po wpłynięciu wniosku:
   1.  niespełnienie warunków określonych w punkcie 2 skutkuje negatywnym rozpatrzeniem wniosku,
   2. po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku nauczyciel ustala termin sprawdzianu, o którym informację uczeń otrzymuje w Sekretariacie Zespołu.
   3. Sprawdzian przeprowadza się w formie pisemnej.
   4. Sprawdzian przeprowadza i ocenia nauczyciel podstaw przedsiębiorczości, którego może wspierać na jego prośbę nauczyciel tego samego lub pokrewnego przedmiotu.
   5. Ustalona przez nauczyciela ocena jest ostateczna w tym trybie postępowania.
   6. Z przeprowadzonego sprawdzianu sporządza się protokół z informacją o jego dacie i wyniku, do którego dołącza się pisemną pracę ucznia.
   7. Uczeń, który otrzymał ocenę niedostateczną na koniec pierwszego semestru, powinien zaliczyć, w porozumieniu z nauczycielem, treści programowe z pierwszego semestru. Jeśli w określonym przez nauczyciela terminie nie zaliczy materiału na ocenę pozytywną, to pod koniec roku szkolnego, zalicza treści programowe z całego roku szkolnego.

 

Dodatkowe ustalenia:

 • uczeń może zgłosić nieprzygotowanie do lekcji 2 raz w semestrze bez konsekwencji otrzymania oceny niedostatecznej;
 • za aktywność na lekcjach uczeń otrzymuje plusy lub minusy, których ilość decyduje o ocenie cząstkowej wstawianej do dziennika pod koniec każdego semestru;
 • ocenę śródroczną i roczną ustala się na podstawie ocen cząstkowych, zachowując ich hierarchię (najwyższą wagę przypisuje się ocenom z prac pisemnych obejmujących szerszy zakres materiału);
 • prace dodatkowe, udział w konkursach i olimpiadach może mieć tylko korzystny wpływ na ocenę końcową ucznia;
 • wystawienie oceny semestralnej i końcoworocznej dokonuje się na podstawie uzyskanych ocen bieżących oraz zaangażowania ucznia w naukę, zgodnie z WSO;
 • na dwa tygodnie przed śródrocznym i rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej Zespołu nauczyciel ustnie informuje ucznia o przewidywanej dla niego ocenie klasyfikacyjnej;
 • na trzy dni przed rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej nauczyciel  ustala ocenę klasyfikacyjną.

 

opracowała: Katarzyna Budzyńska

 

 

 

 

Copyright by Zespół Szkół Nr 1 Mińsk Mazowiecki 2010-2015. | Polityka prywatności | Powered by animativ

Inspektor Ochrony Danych Osobowych:

iod@zs1mm.edu.pl

KARDA KIEROWNICZA

Dyrektor - Małgorzata Beczek
Wicedyrektor - Elżbieta Parol
Wicedyrektor - Paweł Domagała
Wicedyrektor - Wojciech Jackowski
Kierownik internatu - Jolanta Binkowska

KONTAKT
Zespół Szkół nr 1 im. Kazimierza Wielkiego

ul. Budowlana 4
05-300 Mińsk Mazowiecki
tel: 25 758 25 64
fax: 25 758 25 64