Zespół Szkół nr 1
im. Kazimierza Wielkiego
w Mińsku Mazowieckim


 

 

 

 

Obowiązek informacyjny

Obowiązek informacyjny RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO”, informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych oraz danych osobowych dziecka jest Dyrektor Zespołu Szkół nr 1 im. Kazimierza Wielkiego, ul. Budowlana 4, 05-300 Mińsk Mazowiecki,  tel: 25 758 25 64
 2. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ora lit. c RODO w celu realizacji zadań statutowych i ustawowych wynikających w szczególności z  prawa oświatowego, kodeksu pracy, ustawy o rachunkowości oraz ustawy o powszechnym ubezpieczeniu w NFZ;
 3. Pana/Pani dane osobowe oraz dane osobowe Pana/Pani dziecka przechowywane będą przez okres edukacji dziecka w naszej placówce oraz zgodnie z aktualnymi przepisami archiwalnymi.
 4. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego (państwa spoza Unii Europejskiej) oraz organizacji międzynarodowej.
 5. W związku z przetwarzaniem przez Administratora Pani/Pana danych osobowych oraz danych osobowych Pana/Pani dziecka, przysługuje Pani/Panu:
  1. prawo żądania od Administratora: 
   • dostępu do danych osobowych, 
   • niezwłocznego sprostowania danych osobowych, 
   • niezwłocznego usunięcia danych osobowych (w uzasadnionych przypadkach), 
   • ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 
  2. prawo wniesienia do Administratora sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych; 
  3. prawo do przenoszenia danych osobowych;
  4. prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego (obecnie: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
   Prawa dotyczą Pani/Pana danych osobowych, a szczegółowy zakres, zasady i warunki realizacji ww. praw określają przepisy art. 15, 16, 17, 18, 20, 21 i 77 RODO. 
 6. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa oświatowego
 7. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych: iod@sz1mm.edu.pl 
?
Copyright by Zespół Szkół Nr 1 Mińsk Mazowiecki 2010-2015. | Polityka prywatności | Powered by animativ

Inspektor Ochrony Danych Osobowych:

iod@zs1mm.edu.pl

KARDA KIEROWNICZA

Dyrektor - Małgorzata Beczek
Wicedyrektor - Elżbieta Parol
Wicedyrektor - Paweł Domagała
Wicedyrektor - Wojciech Jackowski
Kierownik internatu - Jolanta Binkowska

KONTAKT
Zespół Szkół nr 1 im. Kazimierza Wielkiego

ul. Budowlana 4
05-300 Mińsk Mazowiecki
tel: 25 758 25 64
fax: 25 758 25 64