Zespół Szkół nr 1
im. Kazimierza Wielkiego
w Mińsku Mazowieckim


 

 

 

 

Klasa prawna

 

Chcesz zrobić karierę? ONI ukończyli kierunki humanistyczne:

 

1.Pan Andrzej Duda – Prezydent RP – doktor nauk prawnych

 1. Pan Bronisław Komorowski – Prezydent RP – historyk

 2. Pan  Lech Kaczyński – Prezydent RP -  doktor prawa

 3. Pan Donald Tusk – Przewodniczący Rady Europejskiej – historyk

 4. Pani Beata Szydło – b. Premier RP – etnograf

 5. Pan Mariusz Błaszczak – Minister Obrony Narodowej – historyk

 6. Pan Jarosław Gowin – Wicepremier Rządu RP – filozof

 7. Kinga Rusin – prezenterka telewizyjna – iberystka

 8. Brad Pitt – aktor filmowy – dziennikarstwo

 9. Remigiusz Mróz – autor bestsellerów – prawnik

 10. Sławomir Zapała – pisankarz rock – polo – aktor

 11. Tomasz Karolak – mińszczanin,  założyciel Teatru IMKA – aktor

 12. Kuba Wojewódzki – dziennikarz telewizyjny – liceum humanistyczne, dziennikarstwo

 13. Muniek Staszczyk – polonista

15.  Twoje imię i nazwisko …………………. (bo możesz zostać, kim tylko chcesz)

 

 

Co robimy na zajęciach z prawa

 

 1. 1.      Czy istnieje zbrodnia doskonała? - Poznajemy tajniki kryminalistyki

 

 • miejsce zbrodni

 

 • zasady badania pożarów

 

 • entomologia  czyli w czym pomagają owady i robaczki

 

 • medycyna sądowa i jej zadania

 

 • toksykologia – najsilniejsze trucizny

 

 

 • daktyloskopia

 

 

 • antropologia
 • rekonstrukcja twarzy
 • informatyka śledcza
 • psychologia sądowa – psychologia zbrodni

 

Poznajemy podstawy prawa karnego

Odpowiadamy na pytania:

-  „Czy w konfesjonale można założyć podsłuch”

- „Jeśli samochód autonomiczny (bez kierowcy) zabije człowieka to kto jest oskarżony? Konstruktor? Programista?”

-

 • Czynności procesowe
  • Fotografowanie akt
  • Usprawiedliwienia nieobecności na rozprawie
  • Prawo do udziału w posiedzeniu
  • Zasady wyrokowania

 

 • Organy i uczestnicy
  • Nieletni sprawca
  • Przymus adwokacki dla adwokata
  • Honoraria adwokackie
  • Spółka jako pokrzywdzony
  • Spółka jako oskarżyciel posiłkowy
  • Kurator pokrzywdzonego a wniosek o ściganie
  • Oskarżyciel prywatny
  • Oskarżyciel posiłkowy
  • Nieprokuratorski organ oskarżycielski
  • Wyłączenie sędziego
  • Skład sądu w postepowaniu apelacyjnym
  • Skład sądu przy wyroku łącznym

 

 • Dowody
  • Prawo do odmowy składania zeznań
  • Obserwacja psychiatryczna
  • Tajemnica lekarska
  • Sekcja zwłok
  • Świadek anonimowy
  • Dowody uzyskane za pomocą tortur
  • Dowody z nielegalnej prowokacji
  • Podsłuchy
  • Dane telekomunikacyjne i treści sms-ów
  • Dowody prywatne
  • Przeszukanie

 

 • środki przymusu
  • ujęcie obywatelskie
  • tymczasowe aresztowanie
  • poręczenie majątkowe
  • list żelazny
  • kary porządkowe
  • europejski nakaz aresztowania

 

 • postepowanie przygotowawcze
  • czynności sprawdzające
  • wniosek o ściganie
  • przedawnienie karalności
  • zażalenie na postepowanie o umorzeniu postępowania przygotowawczego
  • przesłanki umorzenia postępowania
  • przesłanki warunkowego umorzenia postepowania
  • przesłanki wniosku o skazanie bez rozprawy

 

 • postępowanie przed sądem I instancji
  • dobrowolne poddanie się odpowiedzialności w Kodeksie karnym skarbowym
  • roszczenia cywilne a skazanie bez rozprawy lub dobrowolne poddanie się karze
  • dopuszczalność orzekania wyrokiem nakazowym
  • zawiadomienie o terminie rozprawy
  • obecność prokuratora
  • wypowiedzenie stosunku obrony
  • przerwa w rozprawie
  • odczytanie protokołów zeznań świadka
  • przedawnienie karalności
  • odroczenie ogłoszenia wyroku
  • ogłoszenie wyroku po niejawnej rozprawie
  • termin do złożenia wniosku o sporządzenie pisemnego uzasadnienia
  • *zaskarżenie wyroku zaocznego

 

 • Środki zaskarżenia:

 

 • zakres zaskarżenia apelacją
 • treść apelacji
 • termin do formułowania zarzutów apelacji
 • zakres rozpoznania a granice zaskarżenia
 • zakaz reformationis in peius a dobrowolne poddanie się karze
 • ograniczenie apelacji przez obrońcę
 • uzasadnienie wyroku sądu odwoławczego
 • uchylenie wyroku w zakresie roszczeń odszkodowawczych
 • brak uzasadnienia postępowania a jego zaskarżenie
 • zażalenie na odmowę zawieszenia postępowania
 • zażalenie na zwolnienie od obowiązku zachowania tajemnicy
 • zażalenie na rozstrzygnięcie w przedmiocie kosztów
 • kasacja od wyroku Sądu Najwyższego
 • podstawy kasacji
 • przesłanki wznowienia postępowania

 

III. prawo cywilne

 • zdolność prawa i zdolność do czynności prawnych
 • Czynność prawna
 • Umowa w świetle prawa cywilnego
 • Wady oświadczenia woli
 • Ubezwłasnowolnienie
 • Osoba fizyczna w świetle prawa cywilnego
 • Osoba prawna w świetle prawa cywilnego
 • Uznanie za zmarłego
 • Przedstawiciel a pełnomocnik.

 

 

IV. Prawo rodzinne i opiekuńcze

 • Pojęcie rodziny i jej funkcje. Więzi rodzinne. Pokrewieństwo i powinowactwo .
 •  Źródła prawa rodzinnego i opiekuńczego.
 • Konstytucyjnoprawna ochrona rodziny
 • Małżeństwo. Zawarcie małżeństwa. Małżeństwo laickie. Małżeństwo konkordatowe
 • Prawa i obowiązki małżonków
 • Małżeńskie ustroje majątkowe
 • Małżeństwo nieistniejące.
 • Unieważnienie małżeństwa.
 • Ustanie małżeństwa.
 •  Przesłanki rozwodu.
 • Rozwód a separacja
 • Stosunki między rodzicami a dziećmi.
 • Władza rodzicielska
 • Przysposobienie. Przesłanki przysposobienia. Przysposobienie pełne. Przysposobienie pasierba. Przysposobienie niepełne

 

 

 

 

V. Prawo  administracyjne

a) Pojęcie administracji

b)  podział prawa administracyjnego

c) Podstawowe pojęcia w teorii prawa administracyjnego

d)  Źródła prawa administracyjnego i ich promulgacja

e)  Prawne formy działania administracji

f)  Zasady prawa administracyjnego

g) Podmioty realizujące zadania administracji publicznej

h) Podział terytorialny dla celów administracji publicznej

i)  Administracja rządowa i samorząd terytorialny

j)  Pojęcie prawa administracyjnego materialnego i jego systematyka, działy administracji rządowej a część szczegółowa prawa administracyjnego

k)  Prawo osobowe: ewidencja ludności, dowody osobiste, rejestracja akt stanu cywilnego, zmiana imienia i nazwiska, dokumenty paszportowe

l) Przepisy normujące wolność zrzeszania się: prawo o stowarzyszeniach, zgromadzenia publiczne, partie polityczne

ł) Obywatelstwo polskie, pojęcie i sposoby nabycia, pojęcie cudzoziemca, Karta Polaka

 

 

VI. Logika prawna

 • Zagadnienia wstępne. Podziały logiki. Pojęcia znaku, oznaki, znaków ikonicznych. Język naturalny i sztuczny. Wypowiedzi w języku pierwszego i drugiego stopnia. Zdanie w sensie logicznym i inne rodzaje wypowiedzi. Kategorie syntaktyczne.
 • Rozbiór syntaktyczny zdania
 • Nazwy. Nazwa w sensie logicznym a nazwa w sensie lingwistycznym. Desygnat, treść i zakres nazwy.
 • Definicje. Podziały definicji ze względu na treść i budowę. Definicje prawne. Najczęstsze błędy w definiowaniu.
 • Relacje. Dziedzina i przeciwdziedzina relacji. Cechy relacji – symetryczność, tranzytywność, zwrotność. Relacja spójna. Relacja porządkująca. Relacja równościowa.
 • Podział logiczny.
 • Wynikanie logiczne. Badanie tautologiczności funkcji logicznych.. Podstawowe prawa logiczne z zakresu rachunku zdań.
 • Rachunek nazw. Zdania kategoryczne.
 • Sylogizm kategoryczny. Zasady poprawności trybu sylogistycznego. Poprawność formalna i materialna.
 • Uzasadnianie twierdzeń. Wnioskowanie i wynikanie. Uzasadnianie pośrednie i bezpośrednie. Podziały wnioskowań. Najczęstsze błędy we wnioskowaniach.
 • Odpowiedź właściwa a odpowiedź prawdziwa. Odpowiedzi niewłaściwe. Perswazja i dyskusja. Najczęstsze błędy w przekazywaniu myśli.
 • Wypowiedzi oceniające i normatywne. Wypowiedzi modalne. Interpretacje wypowiedzi modalnych.
 • Logika w procesie stosowania prawa. Norma a przepis prawny. Rodzaje norm prawnych. Domniemania prawne a domniemania faktyczne. Terminy prawne i klauzule generalne..
Copyright by Zespół Szkół Nr 1 Mińsk Mazowiecki 2010-2015. | Polityka prywatności | Powered by animativ

Inspektor Ochrony Danych Osobowych:

iod@zs1mm.edu.pl

KARDA KIEROWNICZA

Dyrektor - Małgorzata Beczek
Wicedyrektor - Elżbieta Parol
Wicedyrektor - Paweł Domagała
Wicedyrektor - Wojciech Jackowski
Kierownik internatu - Jolanta Binkowska

KONTAKT
Zespół Szkół nr 1 im. Kazimierza Wielkiego

ul. Budowlana 4
05-300 Mińsk Mazowiecki
tel: 25 758 25 64
fax: 25 758 25 64