Zespół Szkół nr 1
im. Kazimierza Wielkiego
w Mińsku Mazowieckim


 

 

 

 

Regulamin pracowni geodezyjnej

REGULAMIN PRACOWNI GEODEZYJNEJ KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO PRAKTYCZNEGO
W ZESPOLE SZKÓŁ IM. KAZIMIERZA WIELKIEGO
W MIŃSKU MAZOWIECKIM

 

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

 

§ 1

Niniejszy regulamin określa zasady funkcjonowania i zadania pracowni kształcenia zawodowego geodezyjnego w Zespole Szkół im. Kazimierza Wielkiego w Mińsku Mazowieckim, prawa i obowiązki nauczycieli prowadzących te zajęcia oraz uczniów.

 

§ 2

 1. Głównym celem działalności pracowni geodezyjnej jest przygotowanie uczniów do zgodnego z prawem geodezyjnym, instrukcjami i wytycznymi technicznymi wykonywania zawodu w zakresie umiejętności określonych w podstawie programowej kształcenia w zawodzie.
 2. Szczegółowe zadania kształcenia praktycznego:

1)      nabycie  przez uczniów umiejętności zawodowych,

2)      stosowanie w praktyce obowiązujących norm technicznych,

3)      wdrażanie do stosowania bezpiecznych metod pracy,

4)       wprowadzanie umiejętności właściwego organizowania pracy w zespołach pomiarowych i doboru właściwych metod i organizacji pracy,

5)      doskonalenie tworzenia geodezyjnej dokumentacji powykonawczej ze zrealizowanych prac,

6)      wdrażanie uczniów do stosowania nowych technologii pomiarowych.

 

§ 3

Kształcenie praktyczne organizowane jest przez:

1)      kształcenie przedmiotowe lub modułowe,

2)      zajęcia praktyczne,

3)      praktyki zawodowe wg. odrębnych przepisów,

 

§ 4

Zajęcia praktyczne odbywają się w grupach oddziałowych.

 

§ 5

 

Zajęcia praktyczne dla zawodu technik geodeta odbywają się w dwóch pracowniach:

1)      geodezyjnej,

2)      dokumentacji technicznej,

 

§ 6

Organizacja zajęć praktycznych:

 1. Zajęcia praktyczne organizowane w pracowniach prowadzone są w grupach pod nadzorem nauczycieli przedmiotów zawodowych. Liczbę uczniów w grupach określa dyrektor szkoły uwzględniając specyfikę nauczanego przedmiotu.
 2. Godzina lekcyjna zajęć praktycznych trwa 45 minut. Z uwagi na specyfikę prac w geodezji związaną z czasochłonnością przygotowania stanowisk pomiarowych zgodnie z obowiązującym w geodezji prawem, możliwe jest prowadzenie zajęć w dłuższych blokach za zgodą dyrektora szkoły . Czas trwania zajęć powinien być zgodny z programem nauczania.
 3. Ilość godzin kształcenia praktycznego w poszczególnych zawodach, zależy od:
  1. obowiązujących przepisów prawa oświatowego,
  2. plan nauczania,

 

§ 7

Uczniów wszystkich klas geodezyjnych obowiązuje coroczne szkolenie bhp na pierwszych zajęciach w roku, oraz szkolenia na stanowiskowe przeprowadzone przez nauczyciela uczącego oraz kierowników zespołów pomiarowych przed rozpoczęciem pracy.

W zespołach pomiarowych, zgodnie z przepisami, za organizację pracy odpowiedzialny jest uczeń kierownik zespołu pomiarowego.

Na pierwszych zajęciach praktycznych każdego rozpoczynającego się roku szkolnego wszyscy uczniowie obowiązkowo odbywają szkolenie bhp, którego wysłuchanie potwierdzają własnoręcznym podpisem.

 

Rozdział II

Nauczyciele i uczniowie

 

§ 8

 1. Procesem dydaktycznym kształcenia praktycznego bezpośrednio kierują:

1) dyrektor szkoły

2) nauczyciele przedmiotów zawodowych i praktycznej nauki zawodu.

 1. Szczegółowe zakresy obowiązków i zadań nauczycieli kształcenia praktycznego określa dyrektor.

 

§ 9

Do obowiązków i zadań nauczycieli kształcenia praktycznego należy:

                        1)   odpowiednie przygotowanie się do zajęć,

                        2)   zapewnienie uczniom, bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i nauki ,

                        3)   organizowanie i kierowanie procesem nauczania praktycznego, przewidzianej programem nauczania danego zawodu,

                        4)   nauczanie i wychowanie uczniów w celu uzyskania przez nich określonych umiejętności oraz wiedzy zawodowej,

                        5)   kształtowanie prawidłowych postaw zawodowych uczniów oraz rozwijanie ich zainteresowań i zamiłowań,

                        6)   przestrzeganie obowiązujących przepisów bhp w trakcie zajęć praktycznych,

                        7)   pomoc uczniom w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych,

                        8)   bezstronność, jawność i obiektywizm w kontroli i ocenianie uczniów,

                        9)   przygotowanie stanowisk pracy uczniów do zajęć,

                    10)   opieka nad uczniami w pracowni w okresie zajęć,

                    11)   wdrażanie uczniów do dbałości o sprzęt i wyposażenie pracowni,

                    12)   doskonalenie swoich umiejętności zawodowych,

                    13)   poszanowanie materiałów, narzędzi i przyrządów, maszyn i urządzeń oraz pomieszczeń pracowni,

                    14)   zgłaszanie zagrożeń i wypadków dyrektorowi szkoły.

 

§ 10

 1. Do uprawnień nauczyciela kształcenia praktycznego w zakresie dydaktyczno-wychowawczym należy:

1)   decydowanie w sprawach wyboru metod, form organizacyjnych i środków dydaktycznych w nauczaniu zawodu,

2)   decydowanie o ocenie bieżącej, semestralnej i rocznej postępów swoich uczniów,

3)   prawo do współdecydowania o ocenie z zachowania ustalanej przez wychowawcę dla uczniów,

 

§ 11

 1. Nauczyciel kształcenia praktycznego ponosi służbowa odpowiedzialność przed władzami szkoły, ewentualnie cywilną lub karną za:

1)   tragiczne skutki wynikłe z braku swego nadzoru nad bezpieczeństwem uczniów na zajęciach praktycznych, i w czasie dyżurów mu przydzielonych,

2)   nieprzestrzeganie procedury postępowania po zaistnieniu wypadku uczniowskiego lub na wypadek pożaru.

 

§12

W czasie trwania zajęć praktycznych nauczycielowi zabrania się pozostawiania uczniów bez

nadzoru.

§ 13

Wymiar czasu pracy uczniów i poszczególnych pracowników określają:

1) dla uczniów – aktualny szkolny plan nauczania,

2) dla nauczycieli kształcenia zawodowego praktycznego – Karta Nauczyciela,

 

§14

Szczegółowy zakres czynności i obowiązków nauczycieli zajęć praktycznych określa Dyrektor Szkoły.

 

§ 15

1.Prawa uczniów:

1)      uczeń odbywający praktyczną naukę zawodu w pracowniach ma prawo do zdobywania kwalifikacji zawodowych zgodnie z wybranym przez siebie zawodem oraz programem nauczania,

2)      aby zdobyć kwalifikacje uczeń ma prawo do korzystania z dostępnych w warsztacie narzędzi, maszyn i urządzeń oraz fachowej pomocy nauczycieli kształcenia praktycznego,

3)      uczeń ma prawo szkolenia i pracy i higienicznych warunkach,

4)      w przypadku gdy praca odbywa się w warunkach niezgodnych z przepisami bhp, uczeń ma prawo odmówić wykonania tej pracy,

5)      pozostałe prawa są zbieżne z prawami ucznia zawartymi w Statucie Zespołu Szkól im Kazimierza Wielkiego w Mińsku Mazowieckim

 

§ 16

2.Obowiązki uczniów:

1)      uczeń ma obowiązek sumiennego wykonywania powierzonej mu przez nauczyciela kształcenia zawodowego praktycznego pracy,

2)      każdy uczeń zobowiązany jest do przestrzegania przepisów bhp i wykonywania pracy zgodnie z instrukcjami i wytycznymi technicznymi oraz wskazówkami i uwagami nauczyciela,

3)      obowiązkiem każdego ucznia jest dbałość o powierzone mu stanowisko pracy, poszanowanie sprzętu pomiarowego, pomocniczego i obliczeniowego.

4)      za zniszczony lub uszkodzony sprzęt, akcesoria pomiarowe i inne straty spowodowane lekkomyślnością oraz niestosownym zachowaniem się ucznia do poleceń nauczyciela, odpowiedzialność materialną ponosi uczeń lub jego rodzic, prawny opiekun.

5)      przychodzić na zajęcia praktyczne w stroju roboczym odpowiednim do wykonywanych czynności.

6)      przychodzić na zajęcia systematycznie oraz punktualnie

 

3.Zabrania się uczniom:

1)      samowolnie pobierać sprzęt pomiarowy,

2)      wykonywać prac bez zgody nauczyciela,

3)      opuszczać samowolnie stanowisko pracy,

4)      wykonywać prace terenowe w nieprzepisowym stroju bez kamizelek odblaskowych, uszkodzonymi i niesprawnymi narzędziami pomiarowymi,

5)      wprowadzać do pracowni osób trzecich,

6)      wykonywania prac niezleconych przez prowadzącego zajęcia,

7)      udostępniania sprzętu pomiarowego i pomocniczego osobom nie należącym do danego zespołu pomiarowego,

8)      swoim zachowaniem powodować zagrożenia dla siebie i innych osób,

9)      wynosić z pracowni sprzętu pomiarowego, akcesoriów i materiałów bez zgody prowadzącego zajęcia,

10)  udostępniać jakiekolwiek danych związanych z geodezyjną dokumentacją pomiarową, instrukcji, wytycznych i norm bez zgody nauczyciela przedmiotu

 

§ 18

Uczniowie potwierdzają zapoznanie się z niniejszym regulaminem własnoręcznym podpisem.

Copyright by Zespół Szkół Nr 1 Mińsk Mazowiecki 2010-2015. | Polityka prywatności | Powered by animativ

Inspektor Ochrony Danych Osobowych:

iod@zs1mm.edu.pl

KARDA KIEROWNICZA

Dyrektor - Małgorzata Beczek
Wicedyrektor - Elżbieta Parol
Wicedyrektor - Paweł Domagała
Wicedyrektor - Wojciech Jackowski
Kierownik internatu - Jolanta Binkowska

KONTAKT
Zespół Szkół nr 1 im. Kazimierza Wielkiego

ul. Budowlana 4
05-300 Mińsk Mazowiecki
tel: 25 758 25 64
fax: 25 758 25 64