Zespół Szkół nr 1
im. Kazimierza Wielkiego
w Mińsku Mazowieckim


 

 

 

 

Aktualności

Drodzy Uczniowie i Rodzice(01-04-2020)

 

Drodzy Uczniowie i Rodzice klas maturalnych

Zespołu Szkół nr 1 im. Kazimierza Wielkiego w Mińsku Mazowieckim

Centralna Komisja Egzaminacyjna oraz okręgowe komisje egzaminacyjne przygotowują się do udostępnienia materiałów do przeprowadzenia próbnego egzaminu maturalnego w Formule 2015. Zainteresowane szkoły będą mogły przeprowadzić próbę od 2 do 8 kwietnia br.

Chcemy, aby uczniowie mieli możliwość sprawdzenia swoich umiejętności i przygotowania się do tych egzaminów.

Wszystkie materiały, w tym nagrania w formacie mp3 do zadań na rozumienie ze słuchu w arkuszach z języków obcych nowożytnych, pliki z danymi do zadań z informatyki oraz zapisy nutowe i fragmenty muzyczne do zadań z historii muzyki, zostaną zamieszczone na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (www.cke.gov.pl) oraz na stronach internetowych okręgowych komisji egzaminacyjnych w poniższych terminach.

 

Data

Arkusze zamieszczone na stronie internetowej ok. godz. 9:00

Arkusze zamieszczone na stronie internetowej ok. godz. 14:00

2 kwietnia (czwartek)

 • język polski (PP)
 • język polski (PR)
 • fizyka (PR)

3 kwietnia (piątek)

 • matematyka (PP)
 • matematyka (PR)

6 kwietnia (poniedziałek)

 • języki obce nowożytne

(angielski, rosyjski,) (PP)

 • języki obce nowożytne

(angielski, rosyjski, włoski) (PR)

7 kwietnia (wtorek)

 • biologia (PR)
 • wos (PR)
 • geografia (PR)
 • informatyka (PR)

8 kwietnia

(środa)

 • chemia (PR)
 • historia (PR)

 

Każdy maturzysta naszej szkoły pobiera materiały– arkusze ze strony CKE lub OKE Warszawa w wyznaczonym terminie i rozwiązuje w określonym na arkuszu czasie. Przystępuje do próbnego egzaminu maturalnego tylko z przedmiotów zadeklarowanych.

 

Każdy nauczyciel ustala z maturzystami formę przekazania rozwiązanych arkuszy do sprawdzenia. Proponuje się wykorzystanie platformy Office 365 Teams. Uczeń zapisuje rozwiązany arkusz w swoim zespole np. matematyka w zakładce zadania. Nauczyciel sprawdza i nanosi komentarz oraz zatwierdza. Uczeń po tym czasie ma dostęp do sprawdzonej pracy.

 

Egzamin ten jest organizowany wyłącznie dla Was drodzy uczniowie – odpowiedzialność za samodzielność pracy leży wyłącznie po Waszej  stronie.

 

Próbny egzamin maturalny przeprowadzany jest wyłącznie w celu informacyjnym (tj. danie uczniom kolejnej szansy pracy z arkuszem egzaminacyjnym w czasie przeznaczonym na rozwiązanie zadań na egzaminie) oraz diagnostycznym (tj. zidentyfikowania wiadomości i umiejętności, które dany uczeń opanował już w stopniu zadowalającym, oraz wiadomości i umiejętności, które wymagają jeszcze doskonalenia).

Za nieuzasadnione uważa się wystawianie ocen cząstkowych na podstawie uzyskanych przez danego ucznia wyników egzaminu próbnego z poszczególnych przedmiotów.

Komunikat Dyrektora Zespołu Szkół nr 1 im. Kazimierza Wielkiego w Mińsku Mazowieckim z dnia 24.03.2020(25-03-2020)

Na podstawie rozporządzenia MEN zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 https://www.gov.pl/attachment/604aedfa-0d8f-4165-bf8f-fe80c5b1b321 oraz rozporządzenia MEN w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19   https://www.gov.pl/attachment/d85cc32c-6cd3-4a8b-a61c-91faf603145d

Dyrektor Zespołu Szkół nr 1 im. Kazimierza Wielkiego informuje o sposobie i trybie realizacji zadań szkoły  w okresie czasowego ograniczenia jej funkcjonowania:

 1. W szkole, we wszystkich oddziałach każdego typu szkoły, przywraca się wyłącznie zajęcia dydaktyczne i pomocy psychologiczno-pedagogicznej, które będą realizowane zdalnie. Nadal nie będą funkcjonowały: internat, hala sportowa, biblioteka, MCI, zajęcia na Orliku. Do odwołania wstrzymuje się planowanie praktyk zawodowych.
 2. Nauczyciele przystępują do realizacji podstawy programowej w sposób zdalny, przy użyciu narzędzi znanych im oraz uczniom i wspólnie ustalonych ( w zdecydowanej większości już wypróbowanych w ostatnim tygodniu) oraz dostępnych dla większości tj. przez pocztę szkolną, dziennik elektroniczny, platformę Office365, Messengera itp.
 3. Nauczyciel do 25 marca ustala z uczniami klasy formę nauczania zdalnego i 25 marca powiadamia o tym wszystkich uczniów i rodziców danej klasy w formie wiadomości w dzienniku elektronicznym. W wiadomości podaje również adres poczty służbowej.
 4. Zajęcia odbywają się zgodnie z planem lekcji podanym na stronie szkoły z wyłączeniem zajęć dodatkowych. Od 25 marca plan lekcji w dzienniku elektronicznym.
 5. Zajęcia z przysposobienia wojskowego i wychowania fizycznego odbywają się w wymiarze 1 godz. i jest to pierwsza z trzech lekcji w planie tygodnia. Dwóch pozostałych wychowawca nie wprowadza do planu – w planie pozostaje w ich miejscu luka.
 6. W następnych dniach każdy nauczyciel loguje się zgodnie z czasem rozpoczęcia swojej lekcji wg planu. Zapisuje temat lekcji zgodny z rozkładem materiału – zmodyfikowanym, jeśli zachodzi taka potrzeba (głównie przedmioty zawodowe teoretyczne i praktyczne) oraz przesyła w wiadomości do uczniów krótki plan lekcji : cele, NaCoBezu oraz, tylko istotne dla realizacji celu, zadania.
 7. Ilość materiału jest dostosowana do pracy na lekcji tradycyjnej.
 8. Każdy uczeń loguje się na początku lekcji (pierwsze 5 min) i odczytuje wiadomość. Potwierdza tym swoje uczestnictwo/frekwencja/. Potwierdzeniem jest również inna aktywność ucznia np. odesłanie zadań, pracy, itp., zwłaszcza w okresie przerw z powodu braku prądu, dostępu do internetu, dziennika lub komputera.
 9. Nauczyciel prowadzi lekcję w ustalony sposób – pierwsza połowa lekcji  tj. wprowadzenie nowego materiału (20 min) odbywa się „przy komputerze” (wykład, omówienie problemu, rozwiązanie zadania), druga część lekcji - bez komputera – praca samodzielna uczniów ( rozwiązanie zadania, analiza tekstu, wykorzystanie materiału z książki) i kończy ją uzupełnieniem frekwencji na podst. potwierdzeń odczytania wiadomości przez uczniów i utrzymanego kontaktu w trakcie jej trwania i do końca dnia pracy.

10. W trakcie trwania lekcji może być prowadzona dyskusja z uczniami, która dotyczy opracowywanego tematu, materiału np. z wykorzystaniem Messengera, skype'a, na facebooku, poczty elektronicznej, ….

11. Nauczyciel, poza zajęciami dydaktycznymi wg planu lekcji, prowadzi z uczniami konsultacje w wymiarze min. 2 godz/tyg w czasie podanym do wiadomości uczniom i rodzicom nauczanych klas oraz Dyrektorowi szkoły. Są to godziny stałe do końca trwania zdalnego nauczania, które Dyrektor ogłosi na szkolnej stronie internetowej.

 1. Jeśli nauczyciel ma kilka godzin w tygodniu z danego przedmiotu np. fizyka 3 godziny tygodniowo, może dwie przeprowadzić jak wyżej, a trzecią w formie konsultacji i omówienia tych problemów, na które napotkają uczniowie podczas rozwiązywania zadań samodzielnie (nauczyciel określa, że od …. – do … jest dostępny na komunikatorze: np skypie, Messengerze itp. i czeka na pytania indywidualne, grupowe).
 2. Nauczyciele pracują w godz. 8.00 – 16.00, chyba, że plan wskazuje lekcje w późniejszym czasie i w tych godzinach są dostępni dla uczniów. Uczniów proszę o uszanowanie czasu nauczyciela dla własnej rodziny i niewysyłanie próśb o pomoc rozwiązania zadań w godzinach wieczornych.
 3. Uczniowie, którzy zgłosili brak możliwości zdalnej nauki otrzymają raz w tygodniu materiały w wersji papierowej.
 4. Wiedza ucznia oraz postępy w nauce będą monitorowane na bieżąco i oceniane przez nauczycieli uczących. Prace uczniów z realizacji podstawy programowej i nowego materiału są oceniane. Oceny są wpisywane do dziennika.
 5. Uczniowie wykonane prace pisemne podpisują imieniem i nazwiskiem plus klasa, z adnotacją „samodzielnie wykonałam/łem” i przesyłają w formacie pdf. do oceny na pocztę służbową nauczyciela.

17. Nauczyciel ocenia stosując też inne formy np. odpowiedzi ustne w trakcie lekcji zdalnej, aktywność, przygotowane przez ucznia materiały (prezentacje, instruktaż, ...). Ważne, aby taką informację (kto i za co) napisać w krótkiej wiadomości do ucznia i rodzica.

18. Nauczyciel stosuje skalę ocen zgodnie ze statutem.

19. Uczniowie objęci kształceniem specjalnym zachowują ustalone z nimi oraz z rodzicami dostosowania wg. dotychczasowych zasad.

20. Nauczyciele i pedagodzy prowadzący zajęcia z rewalidacji i inne z pomocy psychologiczno – pedagogicznej (m.in. nauczyciele wspierający proces kształcenia) kontynuują pracę metodami zdalnymi w ramach pensum w czasie uzgodnionym z rodzicami i uczniami.

21. Wychowawcy monitorują prowadzenie zajęć w swoich klasach, kontaktują się z nauczycielem, jeśli zachodzi taka potrzeba, informują wicedyrektorów o problemach.

22. Nauczyciele przestrzegają zasad „Ochrony danych osobowych podczas pracy zdalnej”.

23. Dyrektor/wicedyrektor przekazuje rodzicom ogólne informacje przez stronę internetową szkoły, a indywidualne – przez dziennik elektroniczny.

24. Sprawy potrzebnych zaświadczeń lub innych dokumentów nadal załatwiamy zdalnie: powiadomienie dyrektora przez dziennik lub przesłanie skanu wniosku lub przesłanie zdjęcia dokumentu oraz podanie adresu e-mail i nr tel. zainteresowanego, pod którym będziemy mogli się skontaktować. W sprawach pilnych administracyjnych tel 25 7582579, pozostałych 25-758-25-54 lub z dyrektorem 512 708 300, dyrektor@zs1mm.edu.pl

Do każdego Ucznia !!!      Nadal: 

 • pamiętaj o swoim bezpieczeństwie w domu. Unikaj wychodzenia z niego oraz miejsc gromadzenia się ludzi /dlatego nadal nei ma Cię w szkole/; rozliczę konsekwentnie każdego, kto nie zastosuje się do wskazań w komunikatach!
 • przystępujesz każdego dnia do uczestnictwa w zajęciach zdalnych, to nie są dni wolne od nauki;
 • odpowiedzialnie wykorzystaj czas  pozostawania w domu. Przeczytaj ulubioną książkę, spróbuj uzupełnić swoje wiadomości lub rozwijaj kompetencje. Skorzystaj przy tym z darmowej platformy epodreczniki.pl i materiałów rekomendowanych przez Twojego nauczyciela oraz ze strony https://www.gov.pl/web/zdalnelekcje/plan-lekcji; utrzymuj kontakt z wychowawcą i nauczycielami uczącymi Cię.
 • przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz.

 

 

Z głębokim żalem i smutkiem zawiadamiamy, że 22.03.2020. Wieku 60 lat zmarła Bogusława Bartosiewicz. (24-03-2020)

KOMUNIKAT 1 DYREKTORA ZS NR 1 z dnia 11.03.2020r.(11-03-2020)

 

 • Od 12 marca do 25 marca zawieszam zajęcia i szkoła oraz internat zostają zamknięte.
 • W tym czasie nauczyciele wykonują pracę zdalnie i „prowadzą lekcje” przez internet w ramach pensum od godz., o której rozpoczynają pracę w tym dniu wg planu lekcji; w umówiony z Wami sposób lub przez platformę podają temat, cele i zakres materiału dydaktycznego do samodzielnej pracy uczniów w domu. Proszę zapoznawać się z komunikatami na szkolnej stronie www.
 • Każdy z Was loguje się w dzienniku elektronicznym, czyta wiadomości i opracowuje przesłane zadania. Nauczyciele są do Waszej dyspozycji, ale tylko zgodnie z planem lekcji, więc z matematyki w czwartek pytaj wtedy jak masz wg planu lekcję z matematyki a nie w dowolnym czasie – możecie pytać i przesyłać wykonane zadania do sprawdzenia.
 • Nauczyciele pozostają w gotowości do pracy.
 • Wszyscy stosują się do moich komunikatów zamieszczanych na szkolnej stronie internetowej;
 • Ministerstwo Edukacji Narodowej na swojej stronie przekaże informacje dotyczące e-materiałów, z których mogą korzystać uczniowie i nauczyciele;
 • Zawieszenie zajęć dotyczy również kształcenia zawodowego w centrum kształcenia zawodowego z zajęć realizowanych w ramach praktycznej nauki zawodu;
 • uczniowie branżowej szkoły klas fryzjerskich  I stopnia będący młodocianymi pracownikami nie uczęszczają do szkoły, ale realizują jednak przygotowanie zawodowe u pracodawcy na dotychczasowych zasadach – chodzą na zajęcia do zakładów fryzjerskich;
 • od 16 marca br. będą zawieszone zajęcia realizowane w ramach turnusów dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników tj kursów;
 • śledzimy  na bieżąco komunikaty Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju.
 • Jeżeli będzie Ci koniecznie potrzebne zaświadczenie, że jesteś uczniem lub inny dokument, powiadom mnie przez dziennik i podaj adres e-mail oraz nr tel. pod którym będziemy mogli się z Tobą skontaktować.
 • N-le zabezpieczają pomoce dydaktyczne w salach, które mogłyby ulec uszkodzeniu, a klucze od pracowni specjalistycznych oddają na koniec pracy w dniu dzisiejszym do sekretariatu.

Uczniu,

 • pamiętaj o swoim bezpieczeństwie w domu. Unikaj wychodzenia z niego oraz miejsc, gdzie są duże skupiska ludzi /dlatego odwołano Ci zajęcia/ (np. komunikacja publiczna, kino, teatr, centra handlowe);
 • przerwa w funkcjonowaniu Twojej szkoły nie powinna oznaczać dni wolnych od nauki;
 • odpowiedzialnie wykorzystaj czas zawieszenia zajęć w Twojej szkole. Przeczytaj ulubioną książkę, spróbuj uzupełnić swoje wiadomości lub rozwijaj kompetencje. Skorzystaj przy tym z darmowej platformy epodreczniki.pl i materiałów rekomendowanych przez Twojego nauczyciela;
 • przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz.

Komunikat MEN - Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych(11-03-2020)

Szkoła z Misją(10-03-2020)

 

Z radością informujemy, że poznańska Fundacja Redemptoris Missio przyznała naszej szkole wyróżnienie: „Szkoła z misją” „W związku z Państwa zaangażowaniem w niesienie pomocy dla najbardziej potrzebujących chcielibyśmy aby na stronie Państwa szkoły widniało wyróżnienie  „Szkoła z misją”. Jesteśmy zaszczyceni, że możemy przyznać Państwu ten tytuł” – czytamy w informacji od Fundacji Redemptoris Missio. Uzyskanie prestiżowego wyróżnienia jest efektem wielkiej pracy włożonej w organizację zbiórek przez wolontariuszy motywowanych i organizowanych przez panią Ewelinę Wróbel oraz Jadwigę Rygielską.

 

Zobacz wszystkie aktualności 

Copyright by Zespół Szkół Nr 1 Mińsk Mazowiecki 2010-2015. | Polityka prywatności | Powered by animativ

Inspektor Ochrony Danych Osobowych:

iod@zs1mm.edu.pl

KARDA KIEROWNICZA

Dyrektor - Małgorzata Beczek
Wicedyrektor - Elżbieta Parol
Wicedyrektor - Paweł Domagała
Wicedyrektor - Wojciech Jackowski
Kierownik internatu - Jolanta Binkowska

KONTAKT
Zespół Szkół nr 1 im. Kazimierza Wielkiego

ul. Budowlana 4
05-300 Mińsk Mazowiecki
tel: 25 758 25 64
fax: 25 758 25 64