Zespół Szkół nr 1
im. Kazimierza Wielkiego
w Mińsku Mazowieckim


 

 

 

 

Aktualności

Sukces naszych uczniów (23-11-2020)

18 listopada odbyło się podsumowanie IX Powiatowego Konkursu Pięknego Czytania. W tym roku, ze względu na panującą pandemię, przesłuchania odbyły się w sposób wirtualny. Po raz kolejny nasi uczniowie odnieśli sukces. Pierwsze miejsce zdobyła uczennica  klasy pierwszej prawno-psychologicznej Zuzanna Niemyjska prezentując utwór Jana Pawła II ,,Zdumienie” pochodzącego z Tryptyku Rzymskiego. Na drugim miejscu ex aequo uplasował się uczeń klasy trzeciej technikum informatycznego Nikodem Szwed z fragmentem utworu ,,Brat naszego Boga” Karola Wojtyły. Warto nadmienić, że jest to trzeci sukces w tym konkursie Nikodema. Gratulujemy laureatom oraz ich opiekunom, pani Anecie Martyniak i Pani Małgorzacie Szuba. Zachęcamy do obejrzenia i wysłuchania prezentacji.

Eliminacje szkolne IX Powiatowego Konkursu Pięknego Czytania(18-11-2020)

22 października w czytelni Zespołu Szkół nr 1 odbyły się eliminacje IX Powiatowego Konkursu Pięknego Czytania. 11 uczniów zaprezentowało utwory papieża Jana Pawła II.  Jury w składzie przewodnicząca Aneta Matryniak, Joanna Bystrzyńska, Monika Branicka-Miłkowska oraz Mariusz Wójcik przyznało pierwsze miejsce ex aequo. Nikodem Szwed z klasy III INF oraz Zuzanna Niemyjska z I PPR najlepiej zaprezentowali utwory Karola Wojtyły, tym samym przechodząc do etapu międzyszkolnego. Drugie miejsca, również ex aequo, zdobyły uczennice klasy II GPA Wiktoria Stradczuk oraz Martyna Łukaszewska. Trzecie miejsce wywalczyła Angelika Mirosz z I PPR.  Poziom tegorocznego konkursu był tak wyrównany i wysoki, że jury postanowiło przyznać pozostałym uczestnikom czwarte miejsce. Gratulujemy!

W Mistrzostwach Polski Juniorów Młodszych 23-25/10/2020, Nowa Ruda Słupiec uczestniczyli uczniowie naszej szkoły reprezentujący Miński Klub Sportowy "TAEKWON-DO" (13-11-2020)

W dniach 23-25 października 2020 roku, w Nowej Rudzie - Słupiec odbyły się XXVII Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych w Taekwon – Do ITF, zorganizowane przez Polski Związek Taekwon-Do.

Komunikat Dyrektora ZS nr 1 im. Kazimierza Wielkiego w Mińsku Mazowieckim z dnia 5.11.2020(06-11-2020)

 

Na podstawie rozporządzenia MEN zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 23 października 2020 r.  zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz komunikatu MEN z 4 listopada 2020r. od 9 listopada do 29 listopada 2020r. zajęcia dla uczniów: Liceum Ogólnokształcącego, Technikum i Branżowej Szkoły, są nadal realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

  1. Realizacja podstawy programowej w sposób zdalny poprzez platformę Office365 aplikacja Teams.
  2. Dla uczniów ostatnich klas 4-letniego technikum, którzy w zimowej sesji egzaminacyjnej (styczeń-luty 2021 r.) będą zdawali końcowy egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie, w okresie do 29 listopada br. dyrektor wprowadza prowadzenie części zajęć praktycznych stacjonarnie na terenie szkoły. Zajęcia te będą realizowane w grupach, w wybranych dniach tygodnia, w wymiarze nieprzekraczającym 10 godz. w tygodniu /uwaga na małą modyfikację planu lekcji dokonaną przez wychowawców/:

Klasa 4 GDR – środa 5 godzin od 8.00 do 12.30 - grupy p. AT i p. TM /fizyka wt, czw godz. 8.00/

Klasa 4 BUD – środa 4 godziny; gr. 1 od 8.00, gr. 2 od 12.00 - /fizyka pn na 5 lekcji, godz. wych. pn 4 lekcja/

Klasa 4 TUF – piątek 8 godzin od 8.00

Klasa 4 KL – piątek 5 godzin od 8.00

Klasa 4 INF B – wtorek 8 godzin od 8.00 - gr 1 lab. baz danych 4 godz + laboratorium aplik. 4 godz

                                                                - gr 2 laboratorium aplik. 4 godz + lab. baz danych 4 godz

Klasa 4 INF A - środa /w przyszłym tygodniu wyjątkowo nie w śr 11 a 12 listopada tj w czwartek/

- gr 1 lab. baz danych 4 godz + laboratorium aplik. 4 godz

                                                                - gr 2 laboratorium aplik. 4 godz + lab. baz danych 4 godz

  1. W w/w okresie nie funkcjonuje: hala sportowa, biblioteka, MCI, boisko Orlik.
  2. Zajęcia odbywają się zgodnie z dotychczasowym planem lekcji i zachowaniem przerw.
  3. Nauczyciele sprawdzają listę obecności uczniów. Każdy uczeń loguje się na początku lekcji, czym potwierdza swoją obecność.
  4. Ilość i zakres materiału dydaktycznego jest dostosowana do pracy na lekcji tradycyjnej.
  5. Wiedza ucznia oraz postępy w nauce są monitorowane na bieżąco i oceniane w dzienniku.
  6. Uczniowie objęci kształceniem specjalnym zachowują ustalone z nimi oraz z rodzicami dostosowania wg. dotychczasowych zasad.
  7. Nauczyciele i pedagodzy prowadzący zajęcia z rewalidacji i inne z pomocy psychologiczno – pedagogicznej (m.in. nauczyciele wspierający proces kształcenia) kontynuują pracę metodami zdalnymi w czasie uzgodnionym z rodzicami i uczniami.

10.  Wychowawcy monitorują prowadzenie zajęć w swoich klasach, kontaktują się z nauczycielem, jeśli zachodzi taka potrzeba, informują dyrektora/wicedyrektorów o problemach.

11.  Uczniom, którzy z uwagi na rodzaj niepełnosprawności lub np. warunki domowe /np. brak internetu w domu/ nie mogą realizować zajęć w formie zdalnej, dyrektor umożliwia udział w zajęciach na terenie szkoły. Potrzebę takiej formy proszę uzgadniać z wychowawcą lub dyrektorem.

12.  W okresie od 9 do 29 listopada br. uczniowie branżowych szkół I stopnia będący  młodocianymi pracownikami są zwolnieni z obowiązku  świadczenia pracy na mocy art. 15f specustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z COVID-19.

13.  Nauczyciele przestrzegają zasad „Ochrony danych osobowych podczas pracy zdalnej”.

14.  Dyrektor Szkoły zobowiązuje wszystkich nauczycieli do dokumentowania pracy w dzienniku elektronicznym w czasie zgodnym z planem lekcji.

15.  Dyrektor Szkoły zobowiązuje wychowawców do koordynowania zdalnego nauczania w klasie we współpracy z nauczycielami uczącymi w oddziale i rodzicami.

16.  Dyrektor/wicedyrektor przekazuje rodzicom ogólne informacje przez stronę internetową szkoły, a indywidualne – przez dziennik elektroniczny.

17.  Sprawy potrzebnych zaświadczeń lub innych dokumentów załatwiamy tradycyjnie w szkole w terminach uzgodnionych telefonicznie /tel. 25 758 25 64/. Kontakt z dyrektorem 512 708 300 lub dyrektor@zs1mm.edu.pl

Sukces na Międzynarodowych Targach(27-10-2020)

 Jan Wójcik, uczeń klasy 3 stolarskiej Branżowej Szkoły I Stopnia, kolejny raz zaprezentował swoją pracę na Międzynarodowych Targach Poznańskich DREMA. Jego praca, bohater Gwiezdnych Wojen ,,R2-D2”, została nagrodzona wyróżnieniem w konkursie ,,Wyczarowane z drewna”. Sukces ucznia jest o tyle znaczący, że jest to jedyne miejsce wystawienniczo-targowe branży drzewnej w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej.

100-lecie urodzin Jana Pawła II(27-10-2020)

Rok 2020 został ustanowiony przez Sejm Rokiem Świętego Jana Pawła II. Z tej okazji biblioteka oraz czytelnia, chcąc uczcić pamięć Papieża, przygotowały wystawy poświęcone Jego życiu, zabierając nas w podróż po przełomowych momentach życia wielkiego Polaka.

Zobacz wszystkie aktualności 

Copyright by Zespół Szkół Nr 1 Mińsk Mazowiecki 2010-2015. | Polityka prywatności | Powered by animativ

Inspektor Ochrony Danych Osobowych:

iod@zs1mm.edu.pl

KARDA KIEROWNICZA

Dyrektor - Małgorzata Beczek
Wicedyrektor - Elżbieta Parol
Wicedyrektor - Paweł Domagała
Wicedyrektor - Wojciech Jackowski
Kierownik internatu - Jolanta Binkowska

KONTAKT
Zespół Szkół nr 1 im. Kazimierza Wielkiego

ul. Budowlana 4
05-300 Mińsk Mazowiecki
tel/fax: 25 758 25 64